Menetlus : 2017/2510(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0126/2017

Esitatud tekstid :

B8-0126/2017

Arutelud :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hääletused :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 270kWORD 47k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0120/2017
25.1.2017
PE598.437v01-00
 
B8-0126/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))


Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet, Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon õigusriigi kriisi kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (2017/2510(RSP))  
B8-0126/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 18. detsembri 2016. aasta avaldust suutmatuse kohta saavutada Kongo DVs kokkulepe,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 23. novembri 2016. aasta avaldust praegu Kongo DVs tehtavate poliitiliste pingutuste kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta ja 17. oktoobri 2016. aasta järeldusi Kongo DV kohta,

–  võttes arvesse ELi 2. augusti 2016. aasta ja 24. augusti 2016. aasta kohapealseid avaldusi riigisisese dialoogi algatamisele järgnenud valimisprotsessi kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone 2293 (2016) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta ning 2277 (2016), millega uuendati ÜRO Kongo Demokraatliku Vabariigi stabiliseerimise missiooni (MONUSCO) mandaati,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. juuli 2016. aasta ja 21. septembri 2016. aasta pressiteateid olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juulil 2015. aastal avaldatud aastaaruannet inimõiguste olukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 9. märtsi 2016. aasta aruandeid ÜRO stabiliseerimismissiooni kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitleva raamkokkuleppe rakendamise kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu, ÜRO, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ja 5. juuni 2016. aasta ühiseid pressiteateid kaasava poliitilise dialoogi vajalikkuse kohta Kongo DVs ning nende võetud kohustuse kohta toetada Kongo osapooli nende püüdlustes tugevdada riigis demokraatiat,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu valimisvaatlusmissiooni 2016. aasta lõpparuannet,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning rahvusvahelise koostöö ja arengu voliniku Neven Mimica 24. septembri 2016. aasta ühisavaldust pärast Gaboni konstitutsioonikohtu teadet presidendivalimiste ametlike tulemuste kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 11. septembri 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu 1. septembri 2016. aasta pressiteadet, milles mõisteti hukka valimistejärgne vägivaldne konflikt Gabonis ja nõuti selle rahumeelset lahendamist,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal, mille Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu 22. juunil 2015,

–  võttes arvesse 11. Euroopa Arengufondi 2014–2020 riiklikku soovituskava, milles peetakse esmatähtsaks demokraatia, valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist,

–  võttes arvesse Kongo ja Gaboni põhiseadusi,

–  võttes arvesse 1981. aasta juuni inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et mitmed Aafrika poliitilised liidrid on üritanud hoolimata põhiseaduslikest piirangutest, vaidlusalustest valimisprotsessidest ja suurtest rahva protestidest oma ametiajast kauem võimul püsida, lastes riigil nii pikaajalisse kriisi ja ebastabiilsusse langeda;

B.  arvestades, et hiljuti kuulutati Gaboni ametist lahkuv president Ali Bongo, kes on olnud võimul alates oma isa Omar Bongo surmast 2009. aastal, 2016. aasta presidendivalimiste võitjaks; arvestades, et rahvusvahelised vaatlejad, eriti ELi valimisvaatlusmissioonist, tuvastasid tulemuste koondamises selgeid anomaaliaid;

C.  arvestades, et Jean Ping, tema peamine vastane, vaidlustas selle tulemuse kohe ja mõistis selle hukka; arvestades, et konstitutsioonikohtule esitati apellatsioonkaebus valimiseeskirjade väidetava rikkumise kohta ja nõue hääled uuesti üle lugeda, kuid konstitutsioonikohus kuulutas tulemused lõpuks õigeks; arvestades, et apellatsioonkaebuse arutamine ei ole siiski hajutanud kõiki presidendivalimiste tulemusega seotud kahtlusi;

D.  arvestades, et kogu riigis algasid pärast tulemuste väljakuulutamist tänavarahutused, mis vägivaldselt maha suruti; arvestades, et valimistejärgne kriis on inimõiguste olukorda Gabonis tunduvalt halvendanud, mida iseloomustavad ametivõimude poolt kavakindlalt korraldatud vahistamised ja vägivalla suurenemine tsiviilelanike hulgas, mille tagajärjel on hukkunud hulk inimesi;

E.  arvestades, et 2001. aastast saadik võimul olnud president Kabila on valimised edasi lükanud ja põhiseadusega ette nähtud tähtajast kauemaks võimule jäänud; arvestades, et see on põhjustanud kogu riigis ennenägematuid poliitilisi pingeid, rahutusi ja vägivalda ning nõudnud paljudelt elu;

F.  arvestades, et selle tagajärjel on Kongo julgeoleku- ja luuretöötajad represseerinud võimulolijate vastaseid opositsiooni ja kodanikuühiskonna liikmeid; arvestades, et inimõiguslaste rühmadelt tuleb pidevalt teateid olukorra halvenemisest seoses inimõiguste ning sõna- ja kogunemisvabaduse olukorraga Kongo DVs, sh ülemäärase jõu kasutamisest rahumeelsete meeleavaldajate vastu, inimeste meelevaldsest vahistamisest ja kinnipidamisest ning poliitiliselt ajendatud kohtuasjadest;

G.  arvestades, et 2016. aasta detsembris pärast president Kabila ametiaja lõppemist suurenes vägivald veelgi, põhjustades meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahelistes kokkupõrgetes kümnete inimeste surma;

H.  arvestades, et olukorda on halvendanud karistamatuse püsimine ja süvenemine Kongo DVs;

I.  arvestades, et mõlemas riigis on tunduvalt vähenenud ajakirjandusvabadus, mida piirab pidev ajakirjanike ähvardamine ja ründamine; arvestades, et võimud on sulgenud meediakanaleid ja raadiojaamu ning internetile ja sotsiaalvõrgustikele on kehtestatud piirangud;

J.  arvestades, et presidendivalimiste rahumeelne, läbipaistev ja õigeaegne läbiviimine nendes riikides oleks aidanud suuresti kaasa demokraatia arengule ja võimuvahetusega seotud probleemide lahendamisele Kesk-Aafrika piirkonnas;

K.  arvestades, et 11. Euroopa Arengufondi 2014–2020 riiklikus soovituskavas peetakse esmatähtsaks demokraatia, valitsemise ja õigusriigi põhimõtte tugevdamist; arvestades, et nii EL kui ka tema Aafrika partnerid on ühiselt väga huvitatud demokraatia edasisest arendamisest ja õigesti toimiva põhiseadusliku korra kehtestamisest;

Gabon

1.  väljendab sügavat muret poliitilise kriisi pärast Gabonis ning 2016. aasta presidendivalimiste esialgsete tulemuste väljakuulutamise järel meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel puhkenud vägivalla pärast;

2.  mõistab teravalt hukka kõik toime pandud vägivallateod, inimõiguste rikkumised, meelevaldsed vahistamised ja ebaseaduslikud kinnipidamised, kodanikuühiskonna ja opositsiooniliikmete poliitilise hirmutamise ning ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse rikkumised enne ja pärast presidendivalimisi; nõuab kõigi poliitiliste kinnipeetavate vabastamist;

3.  nõuab tungivalt, et Gaboni ametivõimud võtaksid vastavalt Gaboni rahvusvahelistele kohustustele kõik vajalikud meetmed, et tagada kõikidel asjaoludel demokraatia, õigusriigi põhimõtte, hea valitsemistava ja inimõiguste põhimõtete, sealhulgas sõna- ja ajakirjandusvabaduse austamine;

4.  palub kõikidel valimisjärgsetesse vastuoludesse kaasatud poliitilistel osalistel ja õigusasutustel näidata üles vastutustundlikkust ja vaoshoitust ning eelkõige hoiduda vägivalla õhutamisest;

5.  taunib asjaolu, et apellatsioonimenetlus, mille tulemusena Ali Bongo valimiste võitjaks kuulutati, toimus läbipaistmatul viisil ning et konstitutsioonikohus ei võtnud nõuetekohaselt arvesse mõnes provintsis, eriti Ali Bongo feoodis Ülem-Ogooués, tuvastatud õigusnormide rikkumisi;

6.  leiab, et presidendivalimiste ametlikud tulemused ei ole läbipaistvad ja on väga küsitavad, mis seab kahtluse alla president Bongo legitiimsuse; peab kahetsusväärseks, et Gaboni valitsev klass jättis kasutamata presidendivalimiste pakutud võimaluse näidata rahvusvahelisele kogukonnale, et ta suudab korraldada vabad ja õiglased valimised ning käituda valimisprotsessi käigus äärmiselt vastutustundlikult;

7.  nõuab seetõttu, et häälte ülelugemine toimuks mitte ainult konstitutsioonikohtu, vaid ka Aafrika Liidu ja ÜRO järelevalve all; nõuab, et Aafrika Liit alustaks valimistejärgset missiooni, mis algselt oli kavandatud 2016. aasta septembriks;

8.  peab sügavalt kahetsusväärseks asjaolu, et Gaboni valitsusega sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumist hoolimata anti ELi valimisvaatlusmissioonile üksnes piiratud juurdepääs kesksele häälte lugemisele kohalikes valimiskomisjonides ja riikliku valimiskomisjoni (CENAP) peakorteris Libreville’is ning sellele järgnenud apellatsioonimenetlusele konstitutsioonikohtus, ning et see ei võimaldanud ELi valimisvaatlusmissioonil kontrollida presidendivalimiste protsessi legitiimsust;

9.  mõistab teravalt hukka Euroopa Liidu valmisvaatlusmissiooni liikmete hirmutamise ja ähvardamise ning selle erapooletust ja läbipaistvust kahtluse alla seadvad rünnakud ning nõuab, et Gaboni ametivõimud austaksid ja rakendaksid täielikult ELi valmisvaatlusmissiooni lõplikus aruandes sisalduvaid soovitusi;

10.  juhib tähelepanu sellele, et vaba opositsioon on väga oluline mis tahes demokraatliku süsteemi ning õiglaste valimiste korraldamise jaoks; kutsub Gaboni ametivõime üles edendama ja hõlbustama kaasava mitmeparteilise poliitilise keskkonna väljakujundamist;

11.  võtab teadmiseks rahvusliku dialoogi käivitamise vastavalt Ali Bongo 14. novembri 2016. aasta ettepanekule; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et opositsiooni juhtisik Jean Ping keeldub selles osalemast ja on huvitatud omapoolse rahvusliku dialoogi käivitamisest; väljendab seetõttu kahtlusi niisuguste protsesside usaldusväärsuse ja asjakohasuse suhtes ning rõhutab tungivat vajadust avatud ja läbipaistva lepitusmenetluse järele, et teha lõpp valimistejärgsele kriisile;

12.  nõuab tungivalt, et Gaboni valitsus viiks läbi põhjaliku ja kiire valimisprotsessi reformi, et seda edasi arendada ning muuta see täielikult läbipaistvaks ja usaldusväärseks; rõhutab, et Gaboni ametivõimud peavad garanteerima täieliku ja lojaalse koostöö kõigi asjaomaste siseriiklike ja rahvusvaheliste sidusrühmadega, et tagada järgmiste parlamendivalimiste täielik läbipaistvus ja õiglus ning nende toimumine vabas, demokraatlikus, kaasavas ja rahumeelses keskkonnas;

13.  nõuab, et sõltumatult ja objektiivselt uuritaks valimistega seotud vägivalla kasutamise juhtumeid ja väidetavaid tõsiseid inimõiguste ja põhivabaduste rikkumisi, ning rõhutab vajadust tagada kõikide niisuguste tegude eest vastutajate vastutusele võtmine; nõuab lisaks, et EL jätkaks koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga hoolikalt üldise olukorra jälgimist Gabonis ja annaks teada kõigist inimõiguste ja põhivabaduste rikkumise juhtumitest; võtab teadmiseks, et Gaboni ametivõimude taotlusel algatati Rahvusvahelises Kriminaalkohtus esialgne uurimine seoses valimistejärgse vägivallaga;

14.  kutsub nõukogu üles kaaluma sihipäraste sanktsioonide kehtestamist valimistejärgse vägivalla ja inimõiguste rikkumiste ning riigis demokraatlike protsesside õõnestamise eest vastutavate isikute suhtes;

Kongo Demokraatlik Vabariik

15.  taunib asjaolu, et Kongo valitsus ei suutnud korraldada presidendivalimisi põhiseaduses ette nähtud aja jooksul; kordab oma nõudmist korraldada edukad ja õigeaegsed valimised täies kooskõlas Kongo põhiseaduse ning demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartaga ning rõhutab, et Kongo valitsus on kohustatud võimalikult kiiresti tagama läbipaistvateks, usaldusväärseteks ja kaasavateks valimisteks soodsa keskkonna;

16.  nõuab tungivalt, et kõik poliitilised osalised astuksid rahumeelsesse ja konstruktiivsesse dialoogi ning väldiksid praeguse poliitilise kriisi süvenemist või hoiduksid edasisest vägivallast ja provokatsioonidest;

17.  väljendab heameelt Kongo katoliku piiskoppide rahvuskonverentsi (CENCO) jõupingutuste üle poliitiliseks üleminekuks suurema konsensuse loomisel; võtab teadmiseks 2016. aasta detsembri lõpus saavutatud kokkuleppe, millega keelatakse president Kabilal kolmandaks ametiajaks kandideerida ja nõutakse valimiste toimumist enne 2017. aasta lõppu;

18.  kordab oma tõsist muret inimõiguste olukorra halvenemise ja poliitilise tegevusruumi üha tugevama piiramise pärast Kongo DVs ning inimõiguste kaitsjate, poliitiliste vastaste ja ajakirjanike vastu suunatud ähvarduste pärast; mõistab hukka kõik jõhkrad repressioonid rahumeelsete meeleavaldajate vastu;

19.  toonitab, et valitsusel on kohustus austada, kaitsta ja edendada oma kodanike inimõigusi ja põhivabadusi; tuletab meelde, et sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus on dünaamilise poliitilise ja demokraatliku elu alus, ning rõhutab, et igasugune jõu kasutamine rahumeelsete meeleavalduste vastu peaks olema keelatud;

20.  nõuab tungivalt protestide ajal toime pandud väidetavate inimõiguste rikkumiste täielikku, põhjalikku ja läbipaistvat uurimist, et süüdlased välja selgitada ja vastutusele võtta;

21.  väljendab heameelt asjaolu üle, et EL võttis Kongo DVs toimunud vägivaldsete repressioonide ja demokraatlike protsesside õõnestamise eest vastutavate isikute suhtes vastu sihipärased sanktsioonid, sh reisikeelud ja varade külmutamine; palub nõukogul kaaluda vägivalla jätkumise korral nende piiravate meetmete pikendamist;

22.  palub ELi delegatsioonil Kongo DVs toimuvaid arenguid ka edaspidi hoolikalt jälgida;

°

°  °

23.  rõhutab, et olukord Gabonis ja Kongo DVs kujutab endast tõsist ohtu kogu Kesk-Aafrika piirkonna stabiilsusele; kinnitab oma toetust Aafrika Liidule tema olulises rollis poliitilise kriisi vältimisel piirkonnas ja Ida-Aafrika järvede piirkonna igasuguse täiendava destabiliseerimise vältimisel;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV ja Gaboni presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika