NÁVRH UZNESENIA
PDF 247kWORD 47k
26.1.2017
PE598.442v01-00
 
B8-0131/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore zachovania dedičstva etnických menšín v Európe


Antanas Guoga, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Marc Tarabella, Charles Tannock

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore zachovania dedičstva etnických menšín v Európe  
B8-0131/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 21 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka zásady nediskriminácie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rovnosť všetkých ľudí je základnou hodnotou Európskej únie, ktorej cieľom je zaistiť rovnaké práva a rovnaké uplatňovanie práv pre všetky osoby žijúce v Európe;

B.  keďže kultúrna rozmanitosť je jednou z hlavných zásad Európskej únie, ako je zakotvené v článku 22 Charty základných práv, v ktorom sa stanovuje, že „Únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť“;

1.  zdôrazňuje, že rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti je nevyhnutnou súčasťou úsilia o podporu demokratizácie, ľudských práv a predchádzania konfliktom;

2.  vyzýva Úniu, aby jasne vyhlásila, že etnické menšiny v Európe, ako sú Židia, krymskí Karaimovia, Sámovia, Rómovia a Moslimovia, majú právo na to, aby bolo ich kultúrne dedičstvo rešpektované a chránené v každom členskom štáte;

3.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť pamiatkam, budovám, cintorínom a predmetom každodennej potreby, ktoré majú pre kultúrne dedičstvo menšinových etnických skupín veľký význam, a aby sa zapojili do posilnenej spolupráce prostredníctvom tým, že tieto skupiny začlenenia do všetkých rozhodovacích procesov, ktoré sa týkajú ich kultúrneho dedičstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia