RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
1.2.2017
PE598.447v01-00
 
B8-0136/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


uusi uimasteid käsitleva teavitustegevuse kohta


Lorenzo Fontana

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek uusi uimasteid käsitleva teavitustegevuse kohta  
B8-0136/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 168,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et sõltuvus uut liiki uimastitest on tõsine probleem paljudes liikmesriikides;

B.  arvestades Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) ja Europoli 2016. aasta ühises aruandes kavandatud raamistikku;

1.  märgib, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse andmetel on MDMB-CHMICA tarvitamise tagajärjel kaheksas liikmesriigis surnud 28 inimest;

2.  rõhutab, et Itaalia teadusuuringute nõukogu on andnud teada, et 30 000 üliõpilasest koosnevas valimis oli 10 % nimetatud ainet kasutanud;

3.  palub komisjonil talle aluslepingutega antud volituste kohaselt töötada välja noortele suunatud teavitusstrateegia, et tõhusalt teavitada noori kahjust, mida uued uimastid võivad tekitada tervisele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika