RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 46k
16.1.2017
PE598.448v01-00
 
B8-0137/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


videojärelevalve kohustuslikuks muutmise kohta Euroopa tapamajades


Mireille D'Ornano, Sophie Montel

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek videojärelevalve kohustuslikuks muutmise kohta Euroopa tapamajades  
B8-0137/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tuleks reageerida Euroopa ja eelkõige Prantsusmaa tapamajades 2016. aastal korduvalt toimunud loomade väärkohtlemise skandaalsetele juhtumitele;

B.  arvestades, et loomade heaolu on ühenduse väärtus, mida kinnitab Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokoll nr 3 loomade kaitse ja heaolu kohta;

C.  arvestades, et loomade tapatingimused on üldise huvi valdkonda kuuluv probleemküsimus ja et loomade heaolu järgimine surmamise ajal annab parema kvaliteediga liha, mis võib tarbijate suhtumist mõjutada;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu seisukohast on vaja kehtestada ühised eeskirjad, et tagada kõnealust liiki toodete siseturu õiglane ja integreeritud areng;

1.  ergutab komisjoni muutma kohustuslikuks videojärelevalvet kõigis Euroopa Liidu loomade ja lindude tapamajades.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika