NÁVRH USNESENÍ
PDF 257kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o boji proti diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání a státní příslušnosti


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání a státní příslušnosti  
B8-0138/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 14 odst. 1 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 33 odst. 1 úmluvy o uprchlících z roku 1951,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že země, které podepsaly a ratifikovaly Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků z roku 1967 jsou povinny dodržovat normy mezinárodního práva o uprchlících, což platí i pro Spojené státy;

B.  vzhledem k tomu, že prezident USA vydal dne 27. ledna 2017 dekret, který občanům ze sedmi zemí, v nichž tvoří většinu obyvatel muslimové, zakazuje po dobu 90 dnů vstoupit na území USA a který pozastavuje na dobu 120 dnů systém země pro uprchlíky;

1.  zdůrazňuje, že respekt ke kulturní rozmanitosti je nezbytným prvkem podpory demokratizace, lidských práv a předcházení konfliktům;

2.  zdůrazňuje, že ani rozhodující bitva proti terorismu neopodstatňuje to, aby lidé určitého původu či náboženského vyznání byli obecně podezíráni;

3.  vyzývá EU, aby bojovala proti diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání či státní příslušnosti žadatelů o azyl, která představuje závažné porušení lidských práv a právního státu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí