FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 254kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race, religion og nationalitet


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race, religion og nationalitet  
B8-0138/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 14, stk. 1, i verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til artikel 33, stk. 1, i flygtningekonventionen fra 1951,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at lande, blandt andre USA, der underskrev og ratificerede verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948 og protokollen fra 1967 vedrørende flygtninges retsstilling, er forpligtet til at respektere folkeretten om flygtninge;

B.  der henviser til, at USA's præsident den 27. januar 2017 underskrev et dekret, som forbyder borgere fra syv lande med en hovedsagelig muslimsk befolkning at rejse ind i USA i en periode på 90 dage og som suspenderer landets flygtningesystem i en periode på 120 dage;

1.  fremhæver, at respekten for kulturel mangfoldighed udgør et væsentligt led i indsatsen for at fremme demokratisering, menneskerettigheder og konfliktforebyggelse;

2.  understreger, at den afgørende kamp mod terrorisme ikke retfærdiggør generel mistænkeliggørelse af folk af en bestemt oprindelse eller med en bestemt religion;

3.  opfordrer EU til at bekæmpe forskelsbehandling af asylsøgere på grund af race, religion eller nationalitet, hvilket er et alvorligt brud på menneskerettighederne og retsstatsprincippet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik