ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 471kWORD 48k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας και υπηκοότητας


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Λευτέρης Χριστοφόρου, Helga Trüpel, Georges Bach, Μιλτιάδης Κύρκος, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας και υπηκοότητας  
B8-0138/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 33 παράγραφος 1 της Σύμβασης περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων του 1951,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), οι οποίες έχουν υπογράψει και επικυρώσει την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 και το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιανουαρίου 2017 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε διάταγμα δια του οποίου απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ σε πολίτες επτά χωρών με μουσουλμανικό κατά πλειοψηφία πληθυσμό, για περίοδο 90 ημερών, και αναστέλλεται η εφαρμογή του καθεστώτος παροχής ασύλου στη χώρα για διάστημα 120 ημερών·

1.  επισημαίνει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας είναι ένα σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την προαγωγή του εκδημοκρατισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρόληψης συγκρούσεων·

2.  τονίζει ότι η αποφασιστική καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν δικαιολογεί τη γενική καχυποψία εις βάρος ατόμων συγκεκριμένης εθνοτικής καταγωγής ή θρησκείας·

3.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας ή υπηκοότητας των αιτούντων άσυλο, οι οποίες συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου