PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 254kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o borbi protiv diskriminacije na temelju rase, vjere i nacionalnosti


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv diskriminacije na temelju rase, vjere i nacionalnosti  
B8-0138/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 14. stavak 1. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir članak 33. stavak 1. Konvencije o izbjeglicama iz 1951.,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su zemlje, među kojima su i Sjedinjene Američke Države, koje su potpisale i ratificirale Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. te Protokol iz 1967. o statusu izbjeglica obvezne poštovati međunarodno pravo o izbjeglicama;

B.  budući da je američki predsjednik 27. siječnja 2017. potpisao izvršni nalog kojim se državljanima sedam zemalja s većinskim muslimanskim stanovništvom brani ulazak u SAD na razdoblje od 90 dana te kojim se sustav za prihvat izbjeglica suspendira na razdoblje 120 dana;

1.  ističe da je poštovanje kulturne raznolikosti ključno za jačanje demokracije i ljudskih prava te za sprječavanje sukoba;

2.  naglašava da odlučna borba protiv terorizma ne opravdava opće nepovjerenje prema ljudima određenog porijekla ili vjere;

3.  poziva EU da se borbi protiv diskriminacije tražitelja azila na temelju rase, vjere ili nacionalnosti jer je to ozbiljno kršenje ljudskih prava i vladavine prava.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti