ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 257kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a fajon, valláson és nemzetiségen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemről


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a fajon, valláson és nemzetiségen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemről  
B8-0138/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 14. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi egyezmény 33. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel azok az országok – többek között az Amerikai Egyesült Államok (USA) –, amelyek aláírták és ratifikálták az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a menekültek jogállásáról szóló 1967. évi jegyzőkönyvet, kötelesek tiszteletben tartani a nemzetközi menekültügyi jogszabályokat;

B.  mivel az USA elnöke 2017. január 27-én elnöki rendeletet írt alá, amely 90 napra megtiltja hét, muszlim többségű ország állampolgárainak az USA-ba való belépését, és 120 napra felfüggeszti az ország menekültügyi rendszerét;

1.  hangsúlyozza, hogy a kulturális sokféleség tiszteletben tartása nélkülözhetetlen része a demokratizálódás, az emberi jogok és a konfliktusmegelőzés előmozdításának;

2.  hangsúlyozza, hogy a terrorizmus elleni határozott küzdelem nem indokolja a bizonyos származású vagy vallású emberek elleni általános gyanakvást;

3.  felhívja az Uniót, hogy lépjen fel a menedékkérők fajon, valláson vagy nemzetiségen alapuló megkülönböztetése ellen, ami az emberi jogok és a jogállamiság súlyos megsértésének minősül.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat