PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 401kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kovos su rasine, religine ir tautine diskriminacija


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su rasine, religine ir tautine diskriminacija  
B8-0138/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 14 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 33 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi šalys, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), pasirašiusios ir ratifikavusios 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 1967 m. Protokolą dėl pabėgėlių statuso, privalo laikytis tarptautinės teisės dėl pabėgėlių normų;

B.  kadangi 2017 m. sausio 27 d. JAV Prezidentas pasirašė vykdomąjį potvarkį, kuriuo 90 dienų laikotarpiui uždraudžiama piliečiams iš septynių šalių, kuriose musulmonai sudaro daugumą, įvažiuoti į JAV ir 120 dienų laikotarpiui sustabdoma šalies pabėgėlių sistema;

1.  pabrėžia, kad pagarba kultūrų įvairovei yra pagrindinis veiksnys skatinant demokratizaciją, žmogaus teises ir konfliktų prevenciją;

2.  pabrėžia, kad ryžtinga kova su terorizmu nepateisina bendro įtarumo, nukreipto prieš tam tikros kilmės ar religijos žmones;

3.  ragina ES kovoti su rasine, religine ar tautine prieglobsčio prašytojų diskriminacija, kuri labai pažeidžia žmogaus teises ir teisinės valstybės principus.

Teisinė informacija - Privatumo politika