REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 478kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par cīņu pret diskrimināciju rases, reliģijas un valstspiederības dēļ


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret diskrimināciju rases, reliģijas un valstspiederības dēļ  
B8-0138/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 14. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā 1951. gada Konvencijas par bēgļa statusu 33. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā visām valstīm, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), kuras ir parakstījušas un ratificējušas 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un 1967. gada Protokolu par bēgļu statusu, ir pienākums ievērot starptautiskos tiesību aktus par bēgļiem;

B.  tā kā 2017. gada 27. janvārī ASV prezidents parakstīja rīkojumu, ar kuru uz 90 dienām aptur septiņu lielākoties musulmaņu apdzīvotu valstu pilsoņu iebraukšanu ASV un uz 120 dienām pārtrauc bēgļu uzņemšanas programmu,

1.  uzsver, ka cieņa pret kultūru daudzveidību ir būtisks elements, veicinot demokratizāciju, cilvēktiesības un konfliktu novēršanu;

2.  uzsver, ka apņēmīga cīņa pret terorismu neattaisno vispārējas aizdomas pret konkrētas izcelsmes vai reliģijas cilvēkiem;

3.  aicina ES cīnīties pret patvēruma meklētāju diskrimināciju viņu rases, reliģiskās vai valstspiederības dēļ, jo šāda diskriminācija ir nopietns cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpums.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika