ONTWERPRESOLUTIE
PDF 254kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bestrijding van discriminatie op grond van ras, godsdienst en nationaliteit


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van discriminatie op grond van ras, godsdienst en nationaliteit  
B8-0138/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 14, lid 1, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien artikel 33, lid 1, van het Vluchtelingenverdrag van 1951,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (de VS), die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en het bijbehorende Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 1967 hebben ondertekend, verplicht zijn het op vluchtelingen van toepassing zijnde internationaal recht te eerbiedigen;

B.  overwegende dat de president van de Verenigde Staten op 27 januari 2017 een decreet heeft ondertekend op grond waarvan gedurende een periode van 90 dagen een inreisverbod geldt voor burgers van zeven landen met voornamelijk een moslimbevolking, en het landelijk systeem voor de toelating van vluchtelingen voor een periode van 120 dagen wordt opgeschort;

1.  benadrukt dat respect voor culturele verscheidenheid een essentieel onderdeel is van de bevordering van democratisering, mensenrechten en conflictpreventie;

2.  onderstreept dat de cruciale strijd tegen het terrorisme geen algemene verdachtmaking van mensen van een bepaalde herkomst of godsdienst rechtvaardigt;

3.  verzoekt de EU om discriminatie van asielzoekers op grond van ras, godsdienst of nationaliteit te bestrijden, hetgeen een ernstige inbreuk op de mensenrechten en de rechtsstaat behelst.

Juridische mededeling - Privacybeleid