PROJEKT REZOLUCJI
PDF 328kWORD 48k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, religię i przynależność państwową


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, religię i przynależność państwową  
B8-0138/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 14 ust. 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając art. 33 ust. 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że państwa, które podpisały i ratyfikowały Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r. oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców z 1967 r., w tym Stany Zjednoczone Ameryki, są zobowiązane do poszanowania norm prawa międzynarodowego dotyczących uchodźców;

B.  mając na uwadze, że w dniu 27 stycznia 2017 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisał dekret zakazujący obywatelom siedmiu państw, w których większość ludności stanowią muzułmanie, wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych na okres 90 dni oraz zawieszający funkcjonowanie krajowego systemu przyjmowania uchodźców na okres 120 dni;

1.  podkreśla, że poszanowanie różnorodności kulturowej jest nieodzownym elementem wspierania demokratyzacji, praw człowieka i zapobiegania konfliktom;

2.  podkreśla, że zdecydowana walka z terroryzmem nie uzasadnia ogólnej podejrzliwości w stosunku do osób o określonym pochodzeniu lub wyznających określoną religię;

3.  wzywa Unię Europejską do zwalczania stanowiącej poważne naruszenie praw człowieka i praworządności dyskryminacji ze względu na rasę, religię lub przynależność państwową wobec osób ubiegających się o azyl.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności