PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 393kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea discriminării pe criterii de rasă, religie și naționalitate


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Propunere de rezoluție a Parlamentului European privind combaterea discriminării pe criterii de rasă, religie și naționalitate  
B8-0138/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 alineatul (1) din Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 33 alineatul (1) din Convenția privind statutul refugiaților din 1951,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât țările care au semnat și ratificat Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților, inclusiv Statele Unite ale Americii (SUA), au obligația de a respecta normele de drept internațional privind refugiații;

B.  întrucât, la 27 ianuarie 2017, președintele Statelor Unite a semnat un ordin executiv prin care li se interzice cetățenilor din șapte țări majoritar musulmane să intre în SUA pe o perioadă de 90 de zile și se suspendă sistemul național de azil pe o perioadă de 120 de zile;

1.  subliniază că respectarea diversității culturale este un element esențial în vederea promovării democratizării, a drepturilor omului și a prevenirii conflictelor;

2.  subliniază că bătălia finală împotriva terorismului nu justifică o suspiciune generală împotriva persoanelor de o anumită origine sau religie;

3.  invită UE să combată discriminarea pe criterii de rasă, religie sau naționalitate a solicitanților de azi, care reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și a statului de drept.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate