NÁVRH UZNESENIA
PDF 258kWORD 48k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o boji proti diskriminácii z dôvodu rasy, náboženského vyznania a štátnej príslušnosti


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti diskriminácii z dôvodu rasy, náboženského vyznania a štátnej príslušnosti  
B8-0138/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 14 ods. 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 33 ods. 1 dohovoru o utečencoch z roku 1951,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže krajiny vrátane Spojených štátov amerických (USA), ktoré podpísali a ratifikovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Protokol týkajúci sa právneho postavenia utečencov z roku 1967, sú povinné dodržiavať normy medzinárodného práva týkajúce sa utečencov;

B.  keďže prezident USA podpísal 27. januára 2017 vykonávacie nariadenie, ktoré občanom siedmich krajín s moslimskou väčšinou zakazuje na obdobie 90 dní vstup do USA a pozastavuje na obdobie 120 dní systém krajiny na prijímanie utečencov;

1.  zdôrazňuje, že rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti je nevyhnutným prvkom pri podpore demokratizácie, ľudských práv a predchádzania konfliktom;

2.  kladie dôraz na to, že rozhodujúci boj proti terorizmu neoprávňuje na všeobecné podozrievanie ľudí určitého pôvodu alebo náboženského vyznania;

3.  vyzýva EÚ, aby bojovala proti diskriminácii žiadateľov o azyl z dôvodu rasy, náboženského vyznania alebo štátnej príslušnosti, ktorá predstavuje závažné porušenie ľudských práv a zásad právneho štátu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia