PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 320kWORD 47k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o boju proti diskriminaciji na podlagi rase, vere in narodnosti


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti diskriminaciji na podlagi rase, vere in narodnosti  
B8-0138/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 14(1) Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju člena 33(1) konvencije o beguncih iz leta 1951,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker morajo države, vključno z Združenimi državami Amerike (ZDA), ki so podpisale in ratificirale Splošno deklaracijo človekovih pravic iz leta 1967 in protokol iz leta 1967 o statusu beguncev, spoštovati mednarodno pravo o beguncih;

B.  ker je predsednik ZDA 27. januarja 2017 podpisal izvršni ukrep o 90-dnevni prepovedi vstopa na ozemlje ZDA za državljane sedmih držav z večinsko muslimanskim prebivalstvom in 120-dnevni ukinitvi izvajanja državnega sistema za sprejemanje beguncev;

1.  poudarja, da je spoštovanje kulturne raznolikosti bistveno za spodbujanje demokratizacije, človekovih pravic in preprečevanja konfliktov;

2.  poudarja, da odločen boj proti terorizmu ne upravičuje vsesplošnega nezaupanja do pripadnikov nekaterih skupin ali ver;

3.  poziva EU, naj se bori proti diskriminaciji na podlagi rase, vere ali narodnosti prosilcev za azil, ki pomeni resno kršitev človekovih pravic in vladavine prava.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov