FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 253kWORD 48k
6.2.2017
PE598.449v01-00
 
B8-0138/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om bekämpning av diskriminering på grund av ras, religion eller nationalitet


Antanas Guoga, Michał Boni, Lynn Boylan, Péter Niedermüller, Hugues Bayet, Tiemo Wölken, Seb Dance, Hilde Vautmans, Marc Tarabella, Dietmar Köster, Brian Hayes, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Tibor Szanyi, Sajjad Karim, Ramon Tremosa i Balcells, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nessa Childers, Alfred Sant, Ismail Ertug, Bronis Ropė, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Mady Delvaux, Catherine Stihler, Jordi Solé, Beatriz Becerra Basterrechea, Pascal Arimont, Jasenko Selimovic, Gabriele Preuß, Julie Ward, Stefan Eck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Seán Kelly, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Jeppe Kofod, Molly Scott Cato, Udo Bullmann, Lefteris Christoforou, Helga Trüpel, Georges Bach, Miltiadis Kyrkos, Georgi Pirinski, Gunnar Hökmark, Sirpa Pietikäinen, Francisco Assis, Ivan Štefanec, Jo Leinen, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Christel Schaldemose, Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, Doru-Claudian Frunzulică, Margrete Auken, Benedek Jávor, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthijs van Miltenburg

Förslag till Europaparlamentets resolution om bekämpning av diskriminering på grund av ras, religion eller nationalitet  
B8-0138/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 14.1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 33.1 i 1951 års flyktingkonvention,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De länder, bland annat Förenta staterna, som har undertecknat och ratificerat den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning från 1967 är skyldiga att respektera de folkrättsliga bestämmelserna som gäller för flyktingar.

B.  Den 27 januari 2017 undertecknade Förenta staternas president ett presidentdekret som förbjöd medborgare från sju länder med muslimsk majoritet inresa i Förenta staterna för en period på 90 dagar och som avbröt landets flyktingsystem för en period på 120 dagar.

1.  Europaparlamentet betonar att respekten för den kulturella mångfalden är en viktig del av främjandet av demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktförebyggande.

2.  Europaparlamentet understryker att en beslutsam kamp mot terrorism inte berättigar en allmän misstro mot människor av ett visst ursprung eller en viss religion.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU att bekämpa diskriminering av asylsökande på grund av ras, religion eller nationalitet, vilket är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy