Процедура : 2016/3017(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0139/2017

Внесени текстове :

B8-0139/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 486kWORD 53k
7.2.2017
PE598.456v01-00
 
B8-0139/2017

внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността


относно делегиран регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))


Анелизе Додс от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно делегиран регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))  
B8-0139/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)04362)

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС(1), и по-специално член 57, параграф 3 и 12 от нея,

–  като взе предвид член 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

–  като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 25 септември 2009 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 февруари 2011 г., озаглавено „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“ (COM(2011)0025),

–  като взе предвид комюникето на финансовите министри и управителите на централните банки на държавите от Г-20 от 15 април 2011 г.,

–  като взе предвид Принципите за регулиране и надзор на пазарите на стокови деривати на Международната организация на комисиите по ценни книжа от 11 септември 2011 г.,

–  като взе предвид писмото от 27 ноември 2015 г., изпратено от неговия докладчик и председателя на неговата комисия по икономически и парични въпроси до члена на Комисията Хил,

–  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че лидерите на страните от Г-20 се срещнаха в Питсбърг на 24 – 25 септември 2009 г. в отговор на финансовата криза и поеха ангажимент за подобряване на регулирането, функционирането и прозрачността на финансовите и стоковите пазари с цел справяне с прекомерната нестабилност на цените на стоките;

Б.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“, се признава, че през предходните няколко години цените по веригата на предлагането на храни са се променяли значително, че с тези промени са се създали значителни трудности за земеделските производители и че потребителите са били ощетени, и поради това се препоръчва да се даде възможност на регулаторните органи да определят ограничения на позициите за да се ограничат прекомерно големите изменения на цените или концентрирането на спекулативни позиции с цел да се осигури ефективното функциониране на тези пазари;

В.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 2 февруари 2011 г., озаглавено „Посрещане на предизвикателствата, свързани със стоковите пазари и суровините“, също така се признава, че през предходните години на стоковите пазари са се наблюдавали все по-голяма нестабилност и безпрецедентни движения на цените, като резките колебания на цените на всички големи стокови пазари са се отразили върху потребителските цени и в някои случаи са довели социални вълнения и лишения; като има предвид, че следователно Комисията препоръча да бъде проучена необходимостта от по-систематична и подробна информация относно търговските дейности на различните видове участници на пазара на стокови деривати и от по-цялостен надзор от страна на регулаторите върху позициите за стокови деривати, включително и необходимостта от налагане на ограничения на позициите, когато това е необходимо;

Г.  като има предвид, че в комюникето от срещата на министрите на финансите от Г-20 и управителите на централните банки от 15 април 2011 г. се приветства работата на международните организации за справяне с прекомерната нестабилност на цените на пазарите за храни и селскостопански продукти и въздействието ѝ върху продоволствената сигурност, като Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) се призовава да финализира препоръките относно регулирането и надзора в тази област, особено с оглед на предотвратяването на пазарни злоупотреби и манипулации, включително правомощието да се определят предварителни ограничения на позициите, когато е целесъобразно;

Д.  като има предвид, че в Принципите на IOSCO за регулиране и надзор на пазарите на стокови деривати от 11 септември 2011 г. се посочва, че една от ключовите им цели е пазарите да бъдат справедливи, ефикасни и прозрачни, и че това следва да бъде постигнато чрез изискването системите за търговия да подлежат на регулаторно разрешение и постоянен надзор, да бъде разработено регулиране за откриване и възпрепятстване на манипулации и други нелоялни търговски практики, както и регулирането да има за цел да гарантира правилното управление на големи експозиции, риска от неизпълнение и смущения на пазара; като има предвид, че следователно IOSCO препоръчва регулаторите на пазара да разполагат с официални правомощия за управление на позиции и да ги упражняват, включително правомощието да определят предварителни ограничения за позициите;

Е.  като има предвид, че Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС въвежда нов хармонизиран режим за ограничаване на позициите по отношение на договори за деривати, свързани със стоки, с което ЕС прилага договореностите на държавите от Г-20, постигнати в Питсбърг през 2009 г.;

Ж.  като има предвид, че член 57 от Директива 2014/65/ЕС изисква държавите членки да гарантират, че компетентните органи въвеждат и прилагат ограничения на позициите по отношение на размера на нетна позиция, държана от лице непрекъснато за стокови деривати, търгувани на места на търговия, както и за икономически еквивалентни извънборсови договори, с цел предотвратяване на пазарни злоупотреби и подпомагане на правилното ценообразуване и условията за сетълмент, включително предотвратяване на позиции, водещи до изкривяване на пазара;

З.  като има предвид, че член 57, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС оправомощава Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) да разработва проекти на регулаторни технически стандарти и делегира на Комисията правомощието да приема такива стандарти с цел определяне на методологията на изчисление, която компетентните органи трябва да прилагат при определяне на ограниченията за месечната спот позиция и за другите месечни позиции за стокови деривати, които са със сетълмент с физическа доставка и с паричен сетълмент, въз основа на характеристиките на съответния дериват;

И.  като има предвид, че делегиран регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета определя методологията за изчисление на ограниченията на позициите;

Й.  като има предвид, че тази методология определя базовата стойност за ограничението за месечната спот позиция на стоков дериват чрез изчисляване на 25% от доставяните стоки за този стоков дериват, а за другите месечни позиции чрез изчисляване на 25% от откритите позиции в този стоков дериват, и след това позволява на компетентните органи да определят месечната спот позиция и другите месечни позиции за даден стоков дериват, като използват тази базова стойност и я променят в зависимост от потенциалното въздействие на определени фактори в границите между 5% и 35%;

K.  като има предвид, че методологията включва дерогация за договорите за дериват с базова стока, определена като храна, предназначена за консумация от човека, с общо открити позиции в договори за спот позиции и други месечни позиции, надвишаващи 50 000 партиди за период от три последователни месеца; като има предвид, че предложената за тези договори базова стойност за ограниченията на месечната спот позиция е 20%, а диапазонът е между 2,5% и 35%;

Л.  като има предвид, че в сравнение с действащия режим на ограничения на позициите в САЩ, при който 25% е горна граница, а не базова стойност, и средните ограничения на позициите са 10 – 15%, предложената методология за определяне на ограничения на позициите в ЕС е доста толерантна;

M.  като има предвид, че за най-чувствителните и високоликвидни договори за храни базова стойност от 20% не отговаря на целта, заявена в Директива 2014/65/ЕС – да се предотврати пазарната злоупотреба и да се поддържа установен ред на ценообразуване и условия на сетълмент, и следователно не изпълнява ангажиментите, поети от лидерите на Г-20 през 2009 г.;

Н.  като има предвид, че преговарящият екип на Парламента в писмото си от 27 ноември 2015 г. изрази сериозни опасения във връзка с проекта за регулаторни технически стандарти, изготвен от ЕОЦКП, по отношение на базовата стойност и редица други области;

O.  като има предвид, че Парламентът признава, че за някои от тези опасения са били намерени решения, които обаче не са достатъчни, за да се счита, че делегираният регламент изпълнява амбициозните цели на първоначалното законодателство;

П.  като има предвид, че следва да се даде възможност на Комисията да направи допълнителни изменения на проекта за делегиран регламент, за да се разсеят опасенията, изложени в писмото на Парламента, без да е необходимо забавяне на цялостното изпълнение на Директива 2014/65/ЕС, която предстои да влезе в сила на 3 януари 2018 г.; като има предвид, че ако Комисията направи такива изменения, Парламентът, без да пренебрегва задълженията си да упражнява контрол, ще разгледа възможностите за ускоряване на процедурата за одобрение на изменения текст;

1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  отправя искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид горепосочените опасения;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

OВ L 173, 12.6.2014 г, стр. 349.

(2)

ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация - Политика за поверителност