Forslag til beslutning - B8-0139/2017Forslag til beslutning
B8-0139/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)04362)

7.2.2017 - (2016/3017(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4

Anneliese Dodds for S&D-Gruppen

Procedure : 2016/3017(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0139/2017
Indgivne tekster :
B8-0139/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0139/2017

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)04362)

(2016/3017(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)04362),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU[1], særligt artikel 57, stk. 3 og 12,

–  der henviser til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[2],

–  der henviser til resultaterne fra G20-topmødet i Pittsburgh den 25. september 2009,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2009 med titlen "En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa" (COM(2009)0591),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2011 med titlen "Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer" (COM(2011)0025),

–  der henviser til G20-finansministrenes og centralbankchefernes kommuniké af 15. april 2011,

–  der henviser til Den Internationale Børstilsynsorganisations principper for regulering af og tilsyn med råvarederivatmarkeder af 11. september 2011.

–  der henviser til den skrivelse af 27. november 2015, der blev sendt af ordføreren og formanden for Økonomi- og Valutaudvalget til kommissionsmedlem Hill,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.  der henviser til, at G20-lederne mødtes i Pittsburgh den 24.-25. september 2009 som reaktion på finanskrisen og gav tilsagn om at forbedre reguleringen, driften og gennemsigtigheden på de finansielle markeder og råvaremarkederne for at imødegå råvareprisernes overdrevne volatilitet.

B.  der henviser til, at det i Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2009 med titlen "En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa" anerkendtes, at priserne i fødevareforsyningskæden i de seneste år har svinget voldsomt, og at disse ændringer har medført betydelige vanskeligheder for landbrugsproducenterne og har indebåret, at forbrugerne ikke har fået rimelige vilkår, og at det derfor anbefaledes at give reguleringsmyndighederne mulighed for at fastsætte positionslofter for at imødegå uforholdsmæssigt store prisudsving eller koncentrationer af spekulative positioner med henblik på at sikre en effektiv funktion af disse markeder;

C.  der henviser til, at det i Kommissionens meddelelse af 2. februar 2011 med titlen "Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer", ligeledes anerkendtes, at råvaremarkederne i stigende grad har udvist volatilitet og har været præget af hidtil usete prissvingninger i de seneste år med skarpe prisudsving på alle de vigtigste råvaremarkeder, hvilket har afspejlet sig i forbrugerpriserne og til tider har ført til social uro og afsavn; der henviser til, at Kommissionen derfor anbefaler at undersøge behovet for mere systematisk og detaljeret information om forskellige typer markedsdeltageres handelsaktiviteter inden for råvarederivater og mere omfattende tilsyn med råvarederivatpositioner fra myndighedernes side, herunder behovet for at fastsætte positionslofter, hvor dette er nødvendigt;

D.  der henviser til, at der i det kommuniké, finansministrene og centralbankcheferne fra G20-landene fremsatte den 15. april 2011, udtryktes tilfredshed med det arbejde, der udføres af internationale organisationer med henblik på at håndtere uforholdsmæssigt store prisudsving på fødevare- og landbrugsmarkederne og deres indvirkning på fødevaresikkerheden, og blev fremsat en opfordring til Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) om at afslutte anbefalingerne om regulering og tilsyn på dette område, navnlig for at tackle markedsmisbrug og manipulation, herunder beføjelser til at opstille forudgående positionslofter, hvor dette er relevant;

E.  der henviser til, at IOSCO's principper for regulering af og tilsyn med råvarederivatmarkeder af 11. september 2011 anfører som et af sine vigtigste mål, at markederne bør være retfærdige, effektive og gennemsigtige, og at dette bør opnås ved at kræve, at handelssystemer skal være underlagt godkendelse og løbende tilsyn, at reguleringen udformes med henblik på at afsløre og forebygge markedsmanipulation og andre former for illoyale handelspraksis, og at denne regulering har til formål at sikre en ordentlig forvaltning af store engagementer, risiko for misligholdelse og markedsforstyrrelser; der henviser til, at IOSCO derfor anbefalede, at markedstilsynsmyndigheder burde have og anvende formelle beføjelser inden for positionsforvaltning, herunder beføjelser til at opstille forudgående positionslofter.

F.  der henviser til, at der med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (MiFID II) indføres en ny harmoniseret ordning for anvendelse af positionslofter på derivatkontrakter vedrørende råvarer, hvilket er udtryk for EU's implementering af G20-tilsagnene fra Pittsburgh i 2009;

G.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 57 i direktiv 2014/65/EU skal sikre, at de kompetente myndigheder fastsætter og anvender positionslofter for størrelsen af en nettoposition, som en person kan besidde på et givent tidspunkt i form af råvarederivater, der handles på markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende over-the-counter-kontrakter (OTC-kontrakter), med henblik på at forhindre markedsmisbrug og støtte korrekte prisdannelses- og afviklingsbetingelser, herunder at forhindre markedsforvridende positioner;

H.  der henviser til, at artikel 57, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU giver Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bemyndigelse til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og delegerer Kommissionen beføjelse til at vedtage disse standarder for at fastlægge den beregningsmetode, som kompetente myndigheder skal anvende ved fastsættelsen af positionslofter for spotmåneden og for andre måneder for fysisk og kontant afviklede råvarederivater baseret på det pågældende derivats karakteristika;

I.  der henviser til, at Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU fastsætter metoden til beregning af positionslofter;

J.  der henviser til, at denne metode fastsætter et referencetal for et positionsloft i spotmåneden for et råvarederivat på 25 % af det disponible udbud for det pågældende råvarederivat, og for andre måneder et positionsloft på 25 % af de åbne positioner i det pågældende råvarederivat, og derefter tillader de kompetente myndigheder at fastlægge spotmånedens og de andre måneders positionslofter for et råvarederivat ved at tage det referencetal og tilpasse det efter de potentielle virkninger af visse faktorer, enten så lavt som 5 % eller helt op til 35 %;

K.  der henviser til, at metoden indeholder en undtagelse for enhver derivatkontrakt med en underliggende råvare, der betragtes som fødevare bestemt til konsum, med samlede åbne positioner i spotmånedskontrakter og kontrakter vedrørende andre måneder, der overstiger 50 000 kontraktenheder over en sammenhængende periode på tre måneder; der henviser til, at der foreslås et referencetal for spotmånedspositionslofter for disse kontrakter på 20 %, og et spænd fra 2,5 % til 35 %;

L.  der henviser til, at den foreslåede metode for EU-positionslofter er meget tolerant i sammenligning med den gældende ordning for positionslofter i USA, hvor 25 % er den øvre grænse snarere end referencepunktet, og de gennemsnitlige positionslofter er på 10-15 %;

M.  der henviser til, at en referenceværdi på 20 % ikke opfylder det i direktiv 2014/65/EU fastlagte mål om at forebygge markedsmisbrug og støtte en korrekt prisdannelse og korrekte afviklingsbetingelser for de mest følsomme og meget likvide fødevarekontrakters vedkommende, og at EU derfor ikke kan siges at leve op til de tilsagn, der blev underskrevet af G20-lederne i 2009;

N.  der henviser til, at Parlamentets forhandlingsdelegation i sin skrivelse af 27. november 2015 gjorde det klart, at den havde betydelige betænkeligheder med hensyn til det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som var blevet udarbejdet af ESMA, for så vidt angår referencetallet og en række andre områder;

O.  der henviser til, at Parlamentet anerkender, at nogle af disse problemer er blevet løst, men ikke tilstrækkeligt til at den delegerede forordning kan anses for at opfylde de ambitiøse mål, der er fastsat i den oprindelige lovgivning;

P.  der henviser til, at det bør være muligt for Kommissionen at foretage yderligere ændringer af udkastet til den delegerede forordning med henblik på at imødekomme de bekymringer, der er fremsat i Parlamentets skrivelse, uden at der er behov for en forsinkelse i den samlede gennemførelse af direktiv 2014/65/EU, som forventes at træde i kraft den 3. januar 2018; der henviser til, at Parlamentet – uden at give afkald på sin kontrolfunktion – ville overveje muligheden af at fremskynde godkendelsesproceduren for en ændret tekst, såfremt Kommissionen skulle foretage sådanne ændringer;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til ovenstående bekymringer:

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.