Menetlus : 2016/3017(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0139/2017

Esitatud tekstid :

B8-0139/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 257kWORD 51k
7.2.2017
PE598.456v01-00
 
B8-0139/2017

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 4


komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) nr  …/… kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))


Anneliese Dodds fraktsiooni S&D nimel

komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) nr  …/… kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))  
B8-0139/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud määrust (EL) nr  …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (C(2016)04362),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL(1), eriti selle artikli 57 lõikeid 3 ja 12,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ(2),

–  võttes arvesse 25. septembril 2009. aastal Pittsburghis toimunud G20 tippkohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatist „Toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas” (COM(2009)0591),

–  võttes arvesse komisjoni 2. veebruari 2011. aasta teatist „Kaubaturgude ja toorainega seotud probleemide lahendamine” (COM(2011)0025),

–  võttes arvesse G20 riikide rahandusministrite ja keskpankade presidentide 15. aprilli 2011. aasta kommünikeed,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni 11. septembri 2011. aastal avaldatud tuletisinstrumentidega kauplemise korraldamise ja järelevalve põhimõtteid,

–  võttes arvesse raportööri ja majandus- ja rahanduskomisjoni esimehe poolt 27. novembril 2015 volinik Hillile saadetud kirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 4,

A.  arvestades, et G20 juhid kohtusid finantskriisi tõttu 24.–25. septembril 2009. aastal Pittsburghis, ning võtsid kohustuse parandada finants- ja kaubaturgude reguleerimist, toimimist ja läbipaistvust, et piirata kaupade hinna ülemäärast volatiilsust;

B.  arvestades, et komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatises „Toiduainete tarneahela parem toimimine Euroopas” tõdeti, et viimastel aastatel on hinnad toiduainete tarneahelas tugevalt kõikunud ning need hinnamuudatused on tekitanud põllumajandustootjatele märkimisväärseid raskusi ja tähendavad seda, et tarbijaid ei kohelda õiglaselt, ning soovitati seetõttu võimaldada reguleerivatel asutustel kehtestada positsioonide piirmäärad, et vältida ebaproportsionaalset hinnadünaamikat või spekulatiivsete positsioonide kuhjumist eesmärgiga tagada kõnealuste turgude tõhus toimimine;

C.  arvestades, et komisjoni 2. veebruari 2011. aasta teatises „Kaubaturgude ja toorainega seotud probleemide lahendamine” tunnistati samuti, et viimastel aastatel on hinnad kaubaturgudel olnud väga volatiilsed ja käitunud enneolematult, kusjuures kõikidel peamistel kaubaturgudel toimunud hinnamuutused on kajastunud tarbijahindades ja kohati põhjustanud sotsiaalseid rahutusi ja puudust; arvestades, et komisjon soovitas seetõttu uurida vajadust erinevate turuosaliste poolt korrapärasemalt esitatud ja üksikasjalikuma teabe järele nende kauplemistegevuse kohta kaupade tuletisinstrumentidega, kaupade tuletisinstrumentide positsioonide igakülgsema järelevalve järele reguleerijate poolt, sealhulgas vajaduse korral positsiooni piirmäärade kehtestamise järele;

D.  arvestades, et G20 riikide rahandusministrite ja keskpankade presidentide 15. aprilli 2011. aasta kommünikees peeti tervitatavaks rahvusvaheliste organisatsioonide püüdlust piirata kaupade hinna ülemäärast volatiilsust toidu- ja põllumajandusturgudel ja selle mõju toiduga kindlustatusele, ning paluti Rahvusvahelisel Väärtpaberijärelevalve Organisatsioonil (IOSCO) viia lõpule kõnealuse valdkonna reguleerimist ja järelevalvet käsitlevad soovitused, eelkõige eesmärgiga reageerida turu kuritarvitamisele ja manipuleerimisele, sealhulgas õigus määrata vajaduse korral eelnevalt positsioonipiirangud;

E.  arvestades, et IOSCO 11. septembril 2011. aastal avaldatud tuletisinstrumentidega kauplemise korraldamise ja järelevalve põhimõtetes märgiti ühe peamise eesmärgina, et turud peaksid olema õiglased, tõhusad ja läbipaistvad, ning see tuleks saavutada seeläbi, et kauplemissüsteemide suhtes tuleks kohaldada reguleeriva asutuse poolt lubade andmist ja pidevat järelevalvet, reguleerimine peaks olema suunatud manipuleerimise ja muude ebaausate kaubandustavade avastamisele ja ärahoidmisele ning selle eesmärk peaks olema tagada riskide kontsentreerumise, makseviivituse riski ja turuhäirete nõuetekohane haldamine; arvestades, et IOSCO soovitas seetõttu, et turu korraldajatel peaks olema formaalne positsiooni valitsemise õigus, sh õigus määrata vajaduse korral eelnevalt positsioonipiiranguid, ja nad peaksid seda õigust kasutama;

F.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (MiFID II) kehtestatakse positsioonipiirangute uus ühtlustatud kord kaupadega seotud tuletislepingute puhul, mis kujutab endast Pittsburghis 2009. aastal G20 võetud kohustuste ELi poolset rakendamist;

G.  arvestades, et direktiivi 2014/65/EL artikli 57 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et pädevad asutused kehtestaksid positsioonipiirangud seoses sellise netopositsiooni suurusega kauplemiskohtades kaubeldavates kaubatuletisinstrumentides ja majanduslikult samaväärsetes börsivälistes lepingutes, mida isik võib igal ajal hoida, ja kohaldavad neid, et hoida ära turu kuritarvitamist ja toetada nõuetekohaseid hinnakujundus- ja arveldustingimusi, sealhulgas hoides ära turgu moonutavate positsioonide kujunemise;

H.  arvestades, et direktiivi 2014/65/EL artikli 57 lõikes 3 antakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) õigus töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud ning delegeeritakse komisjonile volitused võtta kõnealused standardid vastu, et määrata kindlaks arvutamise metoodika, mida pädevad asutused peavad kohaldama füüsiliselt ja rahas arveldatavate kaubatuletisinstrumentide kuu hetkepositsiooni piirangute kindlaksmääramiseks ja teise kuu positsiooni piirangute kindlaksmääramiseks asjaomase tuletisinstrumendi omaduste põhjal;

I.  arvestades, et komisjoni 1. detsembri 2016. aasta delegeeritud määrusega (EL) nr.../..., millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL, kehtestatakse positsioonipiirangute arvutamise metoodika;

J.  arvestades, et selle metoodikaga kehtestatakse kaubatuletisinstrumendi kuu hetkepositsiooni piirangu lähtetaseme väärtus, võttes 25 % kõnealuse kaubatuletisinstrumendi üleantavast varust, ja teise kuu positsiooni piirangu lähtetaseme väärtus, võttes 25 % kõnealuse kaubatuletisinstrumendi avatud positsioonist, ning see võimaldab pädevatel asutustel määrata kindlaks kaubatuletisinstrumendi hetke kuu ja teise kuu positsiooni piirangud 5 % ja 35 % vahel, korrigeerides kindlaks määratud lähtetaseme väärtust tegurite võimaliku mõjuga;

K.  arvestades, et metoodika hõlmab erandit mis tahes tuletislepingute kohta, mille aluseks olevat kaupa käsitletakse inimtarbimiseks mõeldud toiduna, mille kogu kombineeritud avatud positsioon hetke ja teise kuu lepingutes ületab 50 000 kogumit järjestikuse kolmekuulise ajavahemiku vältel; arvestades, et nende lepingute puhul kavandatakse kuu hetkepositsiooni piirangute lähtetaseme väärtuseks 20 % ning piirang on 2,5 % ja 35 % vahel;

L.  arvestades, et võrreldes USAs kasutusel oleva positsioonipiirangute korraga, kus 25 % on pigem ülempiir kui lähtetase ja kus keskmised positsioonipiirangud on 10–15 %, on ELi positsioonipiirangute suhtes kavandatav metoodika väga leebe;

M.  arvestades, et kõige tundlikumate ja toiduaineid puudutavate väga likviidsete lepingute puhul ei täida 20 %-ne lähtetase direktiivis 2014/65/EL seatud eesmärki vältida turu kuritarvitamist ning toetada nõuetekohaseid hinnakujundus- ja arveldustingimusi, ja seega ei aita ELil täita G20 juhtide 2009. aastal allkirjastatud kohustusi;

N.  arvestades, et Euroopa Parlamendi läbirääkimisrühm selgitas oma 27. novembri 2015. aasta kirjas suurt muret seoses ESMA koostatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõudega, mis puudutavad lähtetaseme väärtust ja mitmeid teisi valdkondi;

O.  arvestades, et parlament tunnistab, et mõned nimetatud probleemidest on lahendatud, kuid see ei ole piisav, et delegeeritud määrusega oleks võimalik saavutada algse õigusakti ambitsioonikaid eesmärke;

P.  arvestades, et komisjonil peaks olema võimalik teha delegeeritud määruse eelnõusse täiendavaid muudatusi, et lahendada Euroopa Parlamendi kirjas esitatud mureküsimused, ilma et see tooks kaasa viivituse direktiivi 2014/65/EL üldises rakendamises, kuna direktiiv jõustub 3. jaanuaril 2018; arvestades, et kui komisjon selliseid muudatusi teeb, võiks parlament, loobumata oma kontrollifunktsioonist, kaaluda võimalust kiirendada muudetud teksti heakskiitmise menetlust;

1.  esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3.  palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, milles võetakse arvesse eelpool nimetatud soovitusi;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika