Menettely : 2016/3017(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0139/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0139/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 52k
7.2.2017
PE598.456v01-00
 
B8-0139/2017

työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti


komission delegoidusta asetuksesta (EU) …/…, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))


Anneliese Dodds S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission delegoidusta asetuksesta (EU) …/…, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))  
B8-0139/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)04362),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(1) ja erityisesti sen 57 artiklan 3 ja 12 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(2) 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Pittsburghissa 25. syyskuuta 2009 pidetyn G20-maiden huippukokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2009 annetun komission tiedonannon ”Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan” (COM(2009)0591),

–  ottaa huomioon 2. helmikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen” (COM(2011)0025),

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2011 kokoontuneiden G20-maiden valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien julkilausuman,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 11. syyskuuta 2011 julkaisemat hyödykejohdannaismarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa koskevat periaatteet,

–  ottaa huomioon esittelijänsä sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan 27. marraskuuta 2015 päivätyn kirjeen komission jäsen Hillille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että G20-johtajat tapasivat Pittsburghissa 24.–25. syyskuuta 2009 finanssikriisin johdosta ja sitoutuivat parantamaan finanssi- ja hyödykemarkkinoiden sääntelyä, toimintaa ja avoimuutta puuttuakseen hyödykkeiden liialliseen hintavolatiliteettiin;

B.  ottaa huomioon, että, komission 28. lokakuuta 2009 päivätyssä tiedonannossa ”Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan” todettiin, että viime vuosina hinnat ovat vaihdelleet elintarvikeketjussa voimakkaasti ja nämä muutokset ovat aiheuttaneet maataloustuottajille merkittäviä vaikeuksia ja olleet merkki siitä, että kuluttajat eivät maksa oikeudenmukaista hintaa, ja suositeltiin siksi, että lainsäätäjille annetaan mahdollisuus asettaa positiolimiittejä, jotta voidaan torjuta suhteettomia hintavaihteluja tai spekulatiivisten positioiden keskittymistä näiden markkinoiden tehokkaan toiminnan varmistamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että komission 2. helmikuuta 2011 päivätyssä tiedonannossa ”Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen” todettiin vastaavasti, että perushyödykkeiden markkinoilla on viime vuosina esiintynyt aiempaa enemmän volatiliteettia ja ennennäkemättömän paljon hintojen vaihtelua, ja kaikilla keskeisillä hyödykemarkkinoilla ilmenneet jyrkät hintaheilahtelut ovat heijastuneet kuluttajahintoihin ja ajoittain johtaneet sosiaalisiin levottomuuksiin ja köyhyyteen; ottaa huomioon, että komissio suosittelee siksi, että tutkitaan, tarvitaanko hyödykejohdannaisilla kauppaa käyvistä erityyppisistä markkinatoimijoista järjestelmällisempää ja yksityiskohtaisempaa tietoa ja onko sääntelyviranomaisten valvottava hyödykejohdannaispositioita tarkemmin ja tarvittaessa rajoitettava niiden kokoa;

D.  ottaa huomioon, että G20-maiden valtiovarainministereiden ja keskuspankkien pääjohtajien 15. huhtikuuta 2011 antamassa julkilausumassa pidettiin tervetulleena, että kansainväliset organisaatiot pyrkivät hillitsemään elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden markkinoiden hintojen kohtuutonta volatiliteettia ja sen vaikutusta elintarviketurvaan, ja kehotettiin kansainvälistä arvopaperimarkkinavalvojien yhteisöä (IOSCO) saattamaan valmiiksi tämän alan sääntelyä ja valvontaa koskevat suositukset, jotta voidaan erityisesti puuttua markkinoiden väärinkäytöksiin ja manipulointiin, mukaan luettuna mahdollisuus asettaa tarvittaessa etukäteen positiolimiittejä;

E.  ottaa huomioon, että IOSCOn 11. syyskuuta 2011 julkaisemissa hyödykejohdannaismarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa koskevissa periaatteissa vahvistetaan yhdeksi niiden keskeisistä tavoitteista, että markkinoiden olisi oltava oikeudenmukaiset, tehokkaat ja avoimet ja että tämä olisi saavutettava vaatimalla, että kaupankäyntijärjestelmiltä edellytetään sääntömääräistä hyväksyntää ja jatkuvaa valvontaa ja että kehitetään sääntelyä manipuloinnin ja muiden epäoikeudenmukaisten kauppakäytäntöjen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi ja että sääntelyllä pyritään varmistamaan suurten vastuiden, maksukyvyttömyysriskin ja markkinahäiriöiden asianmukainen hallinta; ottaa huomioon, että IOSCO suositteli siksi, että markkinaviranomaisilla olisi oltava ja niiden olisi käytettävä muodollista positioiden hallintavaltaa, mukaan luettuna valta asettaa etukäteen positiolimiittejä;

F.  ottaa huomioon, että rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/65/EU otetaan käyttöön perushyödykkeisiin liittyviä johdannaissopimuksia koskeva uusi yhdenmukaistettu positiolimiittijärjestely, jolla unionin on määrä panna täytäntöön Pittsburghissa vuonna 2009 annetut G20‑sitoumukset;

G.  ottaa huomioon, että direktiivin 2014/65/EU 57 artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat ja soveltavat positiolimiittejä, jotka koskevat kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevien hyödykejohdannaisten ja taloudelliselta kannalta vastaavien OTC-sopimusten muodostaman nettomääräisen position kokoa, joka henkilöllä enintään voi olla kaikkina aikoina, jotta voidaan estää markkinoiden väärinkäyttö ja tukea asianmukaisia hinnoittelu- ja toimitusedellytyksiä, mukaan lukien markkinoita vääristävien positioiden estäminen;

H.  ottaa huomioon, että direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan 3 kohdassa valtuutetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen laatimaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ja siirretään komissiolle valta hyväksyä tällaiset standardit, jotta voidaan määrittää laskentamenetelmä, jota toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava vahvistaessaan spot-kuukauden positiolimiitit ja toisen kuukauden positiolimiitit, jotka koskevat kohde-etuuden luovuttamisen tai nettoarvon tilityksen kautta toteutettavia hyödykejohdannaisia ja perustuvat kyseisen johdannaisen ominaispiirteisiin;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/65/EU täydentävässä komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o …/... vahvistetaan positiolimiittien laskentamenetelmä;

J.  ottaa huomioon, että tässä menetelmässä asetetaan hyödykejohdannaisen spot‑kuukauden positiolimiitin perustasoksi 25 prosenttia kyseisen hyödykejohdannaisen toimitettavissa olevasta määrästä ja toisen kuukauden positiolimiitiksi 25 prosenttia kyseisen hyödykejohdannaisen avoinna olevien sopimusten kokonaismäärästä ja annetaan sitten toimivaltaisten viranomaisten asettaa spot-kuukauden ja toisen kuukauden positiolimiitit hyödykejohdannaiselle ottamalla tämä perustasoluku ja mukauttamalla sitä tiettyjen tekijöiden mahdollisen vaikutuksen mukaisesti niin, että se on joko vähimmillään 5 prosenttia tai enimmillään 35 prosenttia;

K.  ottaa huomioon, että menetelmä sisältää poikkeuksen kaikille johdannaissopimuksille, joiden kohde-etuutta voidaan pitää ihmisravinnoksi tarkoitettuna elintarvikkeena, jonka avoinna olevien sopimusten yhdistetty kokonaismäärä spot-kuukautena ja toisena kuukautena ylittää 50 000 erää kolmen peräkkäisen kuukauden aikana; ottaa huomioon, että näissä sopimuksissa spot-kuukauden positiolimiitin perustasoluvuksi ehdotetaan 20 prosenttia ja vaihteluväliksi 2,5–35 prosenttia;

L.  ottaa huomioon, että verrattuna Yhdysvalloissa käytössä olevaan positiolimiittijärjestelyyn, jossa 25 prosenttia on yläraja pikemminkin kuin perustaso ja keskimääräiset positiolimiitit ovat 10–15 prosenttia, EU:n positiolimiittiä varten ehdotettu menetelmä on hyvin salliva;

M.  ottaa huomioon, että herkimpien ja erittäin likvidien elintarvikesopimusten tapauksessa 20 prosentin perustaso ei täytä direktiivissä 2014/65/EU asetettua tavoitetta, joka koskee väärinkäytösten estämistä ja asianmukaisen hinnoittelun ja toimivien toimitusedellytysten tukemista, eikä se siten auta unionia saavuttamaan G20-johtajien vuonna 2009 allekirjoittamia sitoumuksia;

N.  ottaa huomioon, että parlamentin neuvotteluryhmä teki 27. marraskuuta 2015 päivätyssä kirjeessään selväksi, että se oli vakavasti huolissaan arvopaperimarkkinaviranomaisen esittämistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista perustason ja eräiden muiden seikkojen osalta;

O.  toteaa, että jotkin näistä huolenaiheista on otettu huomioon mutta tämä ei riitä siihen, että delegoidun asetuksen voidaan katsoa täyttävän alkuperäisen lainsäädännön kunnianhimoiset tavoitteet;

P.  katsoo, että komission olisi voitava esittää delegoidun asetuksen luonnokseen lisämuutoksia, jotta voidaan ottaa huomioon parlamentin kirjeessä esitetyt huolenaiheet tämän viivyttämättä direktiivin 2014/65/EU yleistä täytäntöönpanoa, kun direktiivin on määrä tulla voimaan 3. tammikuuta 2018; ottaa huomioon, että jos komissio tekee tällaisia muutoksia, parlamentti voi valvontaroolistaan luopumatta harkita mahdollisuutta nopeuttaa muutetun tekstin hyväksymisprosessia;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  pyytää komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon edellä mainitut huolenaiheet;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)

EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö