Procedūra : 2016/3017(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0139/2017

Pateikti tekstai :

B8-0139/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 415kWORD 52k
7.2.2017
PE598.456v01-00
 
B8-0139/2017

pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį


dėl 2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))


Anneliese Dodds S&D frakcijos vardu

2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))  
B8-0139/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo techniniais reguliavimo standartais (C(2016)04362),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES(1), ypač į jos 57 straipsnio 3 ir 12 dalis;

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(2), 13 straipsnį;

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 25 d. Pitsburge įvykusį G 20 aukščiausiojo lygio susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“ (COM(2009) 0591),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 2 d. Komisijos komunikatą „Dėl uždavinių, susijusių su biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“ (COM(2011) 0025),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 15 d. G 20 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 11 d. Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos paskelbtus biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų reguliavimo ir priežiūros principus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 27 d. laišką, kurį Europos Parlamento pranešėjas ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas nusiuntė Komisijos nariui J. Hillui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi, reaguodami į finansų krizę, 2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pitsburge susitikę G 20 lyderiai įsipareigojo gerinti finansų ir biržos prekių rinkų reguliavimą, veikimą ir skaidrumą ir taip spręsti pernelyg didelio biržos prekių kainų svyravimo problemą;

B.  kadangi 2009 m. spalio 8 d. Komisijos komunikate „Veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“ pripažinta, kad pastaraisiais metais kainos maisto tiekimo grandinėje labai stipriai svyravo ir šie pokyčiai sukėlė didelių sunkumų žemės ūkio produktų gamintojams, dėl kurių galiausiai nukentėjo vartotojai, todėl buvo pateikta rekomendacija reguliavimo institucijoms suteikti teisę nustatyti prekybos pozicijų ribas, siekiant užkirsti kelią neproporcingam kainų kitimui arba spekuliavimo pozicijų koncentracijai ir užtikrinti veiksmingą šių rinkų veikimą;

C.  kadangi 2011 m. vasario 2 d. Komisijos komunikate „Dėl uždavinių, susijusių su biržos prekių rinkomis ir žaliavomis, sprendimo“ taip pat pripažinta, kad pastaraisiais metais padėtis biržos prekių rinkose buvo labai nepastovi ir kainos labai svyravo, o staigūs kainų svyravimai visose pagrindinėse biržos prekių rinkose atsispindėjo vartotojų kainose ir dėlto kartais kildavo socialinių neramumų ir atsirado materialinis nepriteklius; kadangi dėl šios priežasties Komisija rekomendavo išnagrinėti, ar reikalinga sistemingesnė ir išsamesnė informacija apie biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkos skirtingų dalyvių prekybos veiklą, ar reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti visapusiškesnę prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų priežiūrą ir ar prireikus būtina nustatyti pozicijų apribojimus;

D.  kadangi G 20 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų 2011 m. balandžio 15 d. pranešime teigiamai įvertintas tarptautinių organizacijų darbas sprendžiant pernelyg didelio kainų svyravimo maisto ir žemės ūkio rinkose ir tokio svyravimo poveikio aprūpinimu maistu problemą, o Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. IOSCO) paraginta baigti rengti rekomendacijas dėl šios srities reguliavimo ir priežiūros, visų pirma siekiant panaikinti piktnaudžiavimo ir manipuliavimo rinka atvejus, įskaitant įgaliojimų suteikimą atitinkamais atvejais nustatyti ex ante pozicijų apribojimus;

E.  kadangi 2011 m. rugsėjo 11 d. ISOCO paskelbtuose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkų reguliavimo ir priežiūros principuose nurodyta, kad vienas pagrindinių jų tikslų – sukurti sąžiningas, veiksmingas ir skaidrias rinkas, ir kad tai turėtų būti užtikrinama reikalaujant, kad prekybos sistemoms būtų taikoma reguliavimo institucijų leidimų išdavimo tvarka ir nuolatinė priežiūra, kad reguliavimo struktūra būtų tokia, kuri padėtų nustatyti manipuliavimo ir kitą nesąžiningą prekybos praktiką ir nuo jos atgrasytų, ir kad reguliavimu būtų siekiama užtikrinti tinkamą didelių pozicijų, kredito rizikos ir rinkos iškraipymų valdymą; kadangi IOSCO dėl šios priežasties rekomendavo rinkos institucijoms suteikti ir leisti naudoti oficialius pozicijos valdymo įgaliojimus, įskaitant įgaliojimus nustatyti ex ante pozicijų apribojimus;

F.  kadangi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (FPRD II), nustatoma nauja suderinta pozicijų apribojimų tvarka, taikoma su biržos prekėmis susijusioms išvestinių finansinių priemonių sutartims, kuri atspindi 2009 m. Pitsburge prisiimtų G 20 įsipareigojimų įgyvendinimą Europos Sąjungoje;

G.  kadangi pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnį valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos, siekdamos užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinkoje ir palaikyti kainų nustatymo ir atsiskaitymo sąlygas, įskaitant rinkas iškraipančių pozicijų prevenciją, nustatytų ir taikytų pozicijų dydžio apribojimus grynosioms pozicijoms, kurias bet kuriuo metu gali turėti bet kuris asmuo pagal sutartį dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje ir sudarant ekonomiškai lygiavertes nebiržinės prekybos sutartis;

H.  kadangi pagal Direktyvos 2014/65/ES 57 straipsnio 3 dalį Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA) suteikiami įgaliojimai rengti techninių reguliavimo standartų, kuriuose nustatoma apskaičiavimo metodika, kurią kompetentingos institucijos turi taikyti, nustatydamos artimiausio pateikimo mėnesio ir kito mėnesio pozicijų apribojimus biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, už kurias atsiskaitoma fiziškai ir grynaisiais pinigais, sutartims, remiantis atitinkamos išvestinės priemonės savybėmis, projektus, o Komisijai suteikiami įgaliojimai patvirtinti tokius standartus;

I.  kadangi 2016 m. gruodžio 1 d. Komisijos deleguotojo reglamente (ES) Nr. .../..., kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/EB, nustatoma pozicijos apribojimų apskaičiavimo metodika;

J.  kadangi pagal šią metodiką artimiausio pateikimo mėnesio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų bazinis dydis yra 25 proc. tos biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pateikiamos apimties, o kitų mėnesių pozicijų apribojimų bazinis dydis yra 25 proc. tos biržos prekių išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijos sumos, o kompetentingoms institucijoms paskui leidžiama nustatyti artimiausio pateikimo mėnesio ir kito mėnesio pozicijų apribojimus, taikomus biržos prekių išvestinių finansinių priemonėms, atsižvelgiant į minėtą bazinį dydį ir, priklausomai nuo tam tikrų veiksnių potencialaus poveikio, jį koreguoti sumažinant ne daugiau kaip iki 5 proc. arba padidinant iki 35 proc.;

K.  kadangi į metodiką įtrauktos leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su bet kokiu išvestinių finansinių priemonių sandoriu, kurio pagrindinė biržos prekė prilyginama žmonių vartojimui skirtam maistui, o bendra atvirųjų pozicijų suma artimiausią pateikimo mėnesį ir per kitus mėnesius sudarant sandorius viršija 50 000 partijų per trijų iš eilės mėnesių laikotarpį; kadangi šiems sandoriams siūloma taikyti 20 proc. artimiausio pateikimo mėnesio pozicijos apribojimų bazinį dydį, įskaitant 2,5–35 proc. svyravimo intervalą;

L.  kadangi, palyginus su JAV galiojančia pozicijų apribojimų tvarka, pagal kurią 25 proc. yra viršutinė riba, o ne bazinis dydis, ir pozicijų apribojimų vidurkis siekia 10–15 proc., siūloma ES pozicijų apribojimų metodika yra labai liberali;

M.  kadangi daugumai jautrių ir labai likvidžių sandorių dėl maisto taikomas 20 proc. bazinis dydis neatitinka Direktyvos 2014/65/EB tikslo, susijusio su piktnaudžiavimo rinka prevencija ir kainų nustatymo ir atsiskaitymo sąlygų palaikymu, todėl nepadeda ES siekti įsipareigojimų, kuriuos 2009 m. prisiėmė G 20 lyderiai;

N.  kadangi Parlamento derybų grupė savo 2015 m. lapkričio 27 d. laiške aiškiai nurodė, kad ji labai nerimavo dėl ESMA parengtų techninių reguliavimo standartų projekto ir šį nerimą sukėlė bazinis dydis ir įvairūs kiti klausimai;

O.  kadangi Parlamentas pripažįsta, kad kai kurie nerimą keliantys klausimai buvo išspręsti, tačiau nepakankamai, kad deleguotasis reglamentas būtų laikomas atitinkančiu plataus užmojo pradinio teisės akto tikslus;

P.  kadangi Komisija turėtų turėti galimybę atlikti papildomus deleguotojo reglamento, kuris turi įsigalioti 2018 m. sausio 3 d., projekto pakeitimus, kad išsklaidytų Parlamento laiške išdėstytas abejones, ir tai turėtų padaryti nelaukdama, kol bus apskritai įgyvendinta Direktyva 2014/65/EB; kadangi Komisijai padarius tokius pakeitimus, Parlamentas, neatlikdamas pradinio tikrinimo, apsvarstytų galimybę pagreitinti iš dalies pakeisto teksto patvirtinimo procedūrą;

1.  pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.  prašo Komisijos pateikti naują deleguotąjį aktą, kuriame būtų atsižvelgta į minėtus susirūpinimą keliančius klausimus;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)

OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Teisinė informacija - Privatumo politika