Postup : 2016/3017(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0139/2017

Predkladané texty :

B8-0139/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 52k
7.2.2017
PE598.456v01-00
 
B8-0139/2017

v súlade s článkom 105 ods. 4 rokovacieho poriadku


o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) …/… z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))


Anneliese Dodds v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) …/… z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (C(2016)04362) (2016/3017(DEA))  
B8-0139/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../... z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (C(2016)04362),

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ(1), a najmä na jej článok 57 ods. 3 a 12,

–  so zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na výsledky samitu krajín G20 v Pittsburghu z 25. septembra 2009,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2009 s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe (COM(2009)0591),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. februára 2011 s názvom Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami (COM(2011)0025),

–  so zreteľom na komuniké ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20 z 15. apríla 2011,

–  so zreteľom na Zásady regulácie a dohľadu nad trhmi s komoditnými derivátmi, ktoré Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere zverejnila 11. septembra 2011,

–  so zreteľom na list spravodajcu a predsedu Výboru pre hospodárske a menové veci z 27. novembra 2015 zaslaný komisárovi Hillovi,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vedúci predstavitelia krajín G20 sa 24. – 25. septembra 2009 stretli v Pittsburghu v reakcii na finančnú krízu a zaviazali sa k zlepšeniu regulácie, fungovania a transparentnosti finančných a komoditných trhov s cieľom riešiť nadmerné výkyvy cien komodít;

B.  keďže v oznámení Komisie z 28. októbra 2009 s názvom Lepšie fungovanie potravinového reťazca v Európe sa uznalo, že v uplynulých rokoch sa ceny v rámci potravinového dodávateľského reťazca prudko menili, pričom tieto zmeny spôsobili poľnohospodárskym výrobcom vážne ťažkosti a naznačili, že spotrebitelia neplatia spravodlivé ceny, a preto sa v ňom odporučilo umožniť regulačným orgánom stanoviť limity pozícií s cieľom zabrániť neprimeraným pohybom cien alebo koncentráciám špekulatívnych pozícií v záujme zabezpečenia účinného fungovania týchto trhov;

C.  keďže Komisia vo svojom oznámení z 2. februára 2011 s názvom Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami takisto uznala, že v posledných rokoch komoditné trhy preukázali zvýšenú kolísavosť a bezprecedentné pohyby cien, pričom sa prudké kolísanie cien na všetkých hlavných komoditných trhoch zohľadnilo v spotrebiteľských cenách a niekedy viedlo k sociálnym nepokojom a núdzi; keďže Komisia preto odporučila preskúmať potrebu systematickejších a detailnejších informácií o obchodných aktivitách rôznych typov účastníkov trhu s komoditnými derivátmi a komplexnejšieho dohľadu regulátorov nad komoditnými derivátovými pozíciami vrátane potreby stanoviť obmedzenia pozícií, kde je to potrebné;

D.  keďže komuniké ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20 z 15. apríla 2011 uvítalo prácu medzinárodných organizácií s cieľom riešiť nadmernú nestálosť cien na potravinových a poľnohospodárskych trhoch a jej vplyv na potravinovú bezpečnosť a vyzvalo Medzinárodnú organizáciu komisií pre cenné papiere (IOSCO), aby dokončila odporúčania týkajúce sa regulácie a dohľadu v tejto oblasti, najmä s cieľom riešiť zneužívanie trhu a manipuláciu s trhom, vrátane právomoci stanoviť v prípade potreby obmedzenia pozícií ex ante;

E.  keďže Zásady regulácie a dohľadu nad trhmi s komoditnými derivátmi, ktoré IOSCO zverejnila 11. septembra 2011, uvádzajú ako jeden zo svojich hlavných cieľov, že trhy by mali byť spravodlivé, efektívne a transparentné, a že tento cieľ by sa mal dosiahnuť tým, že sa bude vyžadovať, aby systémy obchodovania podliehali schváleniu regulačnými orgánmi a nepretržitému dohľadu, aby regulácia bola navrhnutá tak, aby odhaľovala manipuláciu a iné nekalé obchodné praktiky a odrádzala od nich a aby sa regulácia zameriavala na zabezpečenie riadneho riadenia veľkej majetkovej angažovanosti, rizika zlyhania a narušenia trhu; keďže IOSCO preto odporučila, aby trhové orgány mali a využívali formálne právomoci v oblasti riadenia pozícií vrátane právomoci stanoviť obmedzenia pozícií ex ante;

F.  keďže smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II), sa zavádza nový harmonizovaný režim obmedzení pozícií pre derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, a to v rámci plnenia záväzkov EÚ prijatých skupinou G20 v Pittsburghu v roku 2009;

G.  keďže článok 57 smernice 2014/65/EÚ vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, aby príslušné orgány zaviedli a uplatňovali obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba držať v každom čase v komoditných derivátoch obchodovaných na obchodných miestach a v ekonomicky rovnocenných mimoburzových (OTC) zmluvách, a to s cieľom zabrániť zneužívaniu trhu a podporiť riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh;

H.  keďže článok 57 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ oprávňuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), aby vypracoval návrh regulačných technických predpisov, a deleguje na Komisiu právomoc prijímať takéto predpisy s cieľom určiť metodiku výpočtu, ktorú majú príslušné orgány uplatňovať pri stanovovaní obmedzení pozícií v spotovom mesiaci a obmedzení pozícií v iných mesiacoch v prípade fyzicky vyrovnávaných a hotovostne vyrovnávaných komoditných derivátov na základe charakteristík príslušného derivátu;

I.  keďže delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../... z 1. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, stanovuje metodiku výpočtu obmedzení pozícií;

J.  keďže táto metodika stanovuje základnú hodnotu pre obmedzenie pozície v komoditnom deriváte v spotovom mesiaci na 25 % dodateľnej časti pre tento komoditný derivát, a pre obmedzenie pozícií v iných mesiacoch na 25 % otvoreného záujmu v tomto komoditnom deriváte, a potom umožňuje príslušným orgánom, aby stanovili v spotovom mesiaci a v iných mesiacoch obmedzenia pozícií pre komoditný derivát tým, že východiskovú hodnotu upravia podľa možného vplyvu určitých faktorov, a to minimálne na 5 % a maximálne na 35 %;

K.  keďže metodika obsahuje výnimku pre akúkoľvek zmluvu o deriváte s podkladovým aktívom, ktoré sa považuje za potraviny určené na ľudskú spotrebu, s celkovým kumulovaným otvoreným záujmom v zmluvách v spotovom mesiaci a v iných mesiacoch presahujúcim 50 000 obchodovaných jednotiek počas obdobia troch po sebe nasledujúcich mesiacov; keďže pre tieto zmluvy je základná hodnota pre obmedzenia pozícií v spotovom mesiaci navrhnutá na úrovni 20 % a rozpätie sa pohybuje od 2,5 % do 35 %;

L.  keďže v porovnaní s režimom obmedzenia pozícií v USA, v ktorom je 25 % skôr horná hranica než základná hodnota a priemerné obmedzenia pozícií sú 10 až 15 %, je navrhovaná metodika obmedzenia pozícií v EÚ veľmi zhovievavá;

M.  keďže v prípade najcitlivejších a vysokolikvidných potravinových zmlúv základná hodnota 20 % nenapĺňa cieľ uvedený v smernici 2014/65/EÚ, a to predchádzať zneužívaniu trhu a podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania, a preto nepredstavuje splnenie záväzkov EÚ, ktoré podpísali vedúci predstavitelia krajín G20 v roku 2009;

N.  keďže rokovací tím Parlamentu vo svojom liste z 27. novembra 2015 jasne uviedol, že je veľmi znepokojený návrhom regulačných technických predpisov, ktoré vypracoval ESMA, pokiaľ ide o základnú hodnotu a množstvo ďalších oblastí;

O.  keďže Parlament uznáva, že niektoré z týchto obáv sa vyriešili, ale nie dostatočne na to, aby sa delegované nariadenie mohlo považovať za spĺňajúce ambiciózne ciele pôvodného právneho predpisu;

P.  keďže Komisia by mala mať možnosť urobiť dodatočné zmeny v návrhu delegovaného nariadenia s cieľom rozptýliť obavy uvedené v liste Parlamentu bez toho, aby bolo potrebné akékoľvek omeškanie v celkovom vykonávaní smernice 2014/65/EÚ, ktorá má nadobudnúť účinnosť 3. januára 2018; keďže Parlament by v prípade, ak by Komisia vykonala tieto zmeny, zvážil možnosť urýchliť postup schvaľovania zmeneného textu bez toho, aby sa vzdal svojej kontrolnej úlohy;

1.  vznáša námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

3.  vyzýva Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorý zohľadní uvedené obavy;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia