Процедура : 2016/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0140/2017

Внесени текстове :

B8-0140/2017

Разисквания :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Гласувания :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0042

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 187kWORD 58k
8.2.2017
PE598.464v01-00
 
B8-0140/2017

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-1821/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP))


Херберт Дорфман, Павел Поц, Джули Гърлинг, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Барт Стас, Елеонора Еви, Мирей Д'Орнано от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP))  
B8-0140/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО(1) на Съвета, и по-специално членове 22 и 47, член 66, параграф 2, и приложение ІІ, точка 5 от него,

–  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(2) и по-специално членове 12 и 14 от нея,

–  като взе предвид проекта за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита по отношение на критериите за одобрение на активни вещества с нисък риск (D046260/01),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно технологичните решения за устойчиво селско стопанство в ЕС(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 юни 2016 г. относно насърчаването на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства(4),

–  като взе предвид „Плана за изпълнение относно повишаването на наличието на продукти за растителна защита с нисък риск и относно ускоряването на прилагането на интегрирано управление на вредителите в държавите членки“, разработен от експертната група по въпросите на устойчивата растителна защита и одобрен от Съвета на 28 юни 2016 г.,

–  като взе предвид плана за действие на Комисията срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност (COM(2011)0748) и предстоящия план за действие относно антимикробната резистентност, който ще бъде стартиран от Комисията през 2017 г.,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно биологични пестициди с нисък риск (O-000147/2016 – B8-1821/2016),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че използването на конвенционални продукти за растителна защита все по-често е тема на обществени дискусии поради потенциалните рискове, които те създават за човешкото здраве, животните и околната среда;

Б.  като има предвид, че броят на активните вещества, предлагани на пазара на ЕС и използвани за растителна защита, намалява; като има предвид, че земеделските стопани в ЕС продължават да се нуждаят от разнообразие от средства за растителна защита;

В.  като има предвид, че е важно да се насърчава развитието на алтернативни процедури или техники за намаляване на зависимостта от употребата на конвенционални пестициди;

Г.  като има предвид, че предотвратяването на разхищението на храни е приоритет в ЕС и достъпът до подходящи решения за растителна защита е от съществено значение за предотвратяването на причиняваните от вредители и болести щети, които водят до разхищението на храни; като има предвид, че според ФАО 20 % от производството на плодове и зеленчуци в Европа се губят на полето(5);

Д.  като има предвид, че все още може да се установят нежелани остатъци от пестициди в почвата, водата и изобщо в околната среда, и дори в определен процент селскостопански продукти от растителен или животински произход може да се установят остатъци от пестициди над максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди;

Е.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 са определени критерии за установяване на веществата с нисък риск, които се прилагат независимо от произхода на веществото, и като има предвид, че пестицидите с нисък риск може да са както с биологичен, така и със синтетичен произход;

Ж.  като има предвид, че за пестициди с биологичен произход обикновено се приемат продукти за растителна защита на базата на микроорганизми, растителни вещества, биохимикали или сигнални вещества (напр. феромони и различни етерични масла) и техните странични продукти; като има предвид, че в настоящата регулаторна рамка за продуктите за растителна защита(6) не се прави законово разграничение между биологични и синтетични химични продукти за растителна защита;

З.  като има предвид, че най-новите научни изследвания показват, че сублеталната експозиция на определени хербициди може да доведе до отрицателни промени в чувствителността на бактериите към антибиотици(7) и че комбинацията от повишено използване на хербициди и антибиотици в близост до селскостопански животни и до насекоми може да стане причина за по-голяма употреба на антибиотици, като е възможно техният терапевтичен ефект да бъде компрометиран;

И.  като има предвид, че биологичните продукти за растителна защита с нисък риск могат да представляват жизнеспособна алтернатива на конвенционалните продукти за растителна защита, както за конвенционалните земеделски стопани, така и за земеделските стопани, спазващи принципите на биологичното производство, и да допринасят за по-устойчиво селско стопанство; като има предвид, че някои биологични продукти за растителна защита разполагат с нови начини на действие, което би могло да е от полза с оглед на развитието на резистентност към конвенционалните продукти за растителна защита и би могло да ограничи въздействието върху нецелевите организми; като има предвид, че биологичните продукти за растителна защита с нисък риск следва да бъдат един от предпочитаните варианти за непрофесионални потребители и за градинарство в домашни условия, заедно с други нехимични методи за контрол или превенция;

Й.  като има предвид, че употребата на продукти за растителна защита е необходима с цел покриване в достатъчна степен на нуждите от храни и фуражи, и като има предвид, че при процедурата за издаване на разрешение на продукти за растителна защита и на техните активни вещества се прилага принципът на предпазливост(8);

К.  като има предвид, че продължителният процес на одобрение и регистрация преди предлагането на пазара на биологични пестициди с нисък риск представлява важна икономическа пречка за производителите;

Л.  като има предвид, че прилагането на интегрирано управление на вредителите е задължително в Съюза в съответствие с Директива № 2009/128/ЕО; като има предвид, че държавите членки и местните органи следва да наблягат повече върху устойчивото използване на пестициди, включително алтернативи като продукти за растителна защита с нисък риск;

М.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, активните вещества се одобряват на равнището на Съюза, докато разрешението за продукти за растителна защита, съдържащи тези активни вещества, е в правомощията на държавите членки;

Н.  като има предвид, че член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 допуска активни вещества да бъдат одобрени като активни вещества с нисък риск, когато те отговарят на общите критерии за одобрение и на специфичните критерии за одобрение за нисък риск, посочени в приложение II, точка 5; като има предвид, че член 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че като продукти за растителна защита с нисък риск се разрешават продукти за растителна защита, които съдържат единствено активни вещества с нисък риск, не съдържат никакви вещества с възможен риск, не изискват специални мерки за намаляване на риска и са достатъчно ефективни;

О.  като има предвид, че понастоящем само седем активни вещества, класифицирани като „вещества с нисък риск“, от които шест са биологични активни вещества, – са одобрени в Съюза; като има предвид, че в своята програма за подновяване Комисията дава предимство на оценката на активни вещества, считани за нискорискови;

П.  като има предвид, че продукти, съдържащи биологични активни вещества с нисък риск, не получиха разрешение от определен брой държави членки, поради установената им по-ниска ефикасност в сравнение с синтетичните химични пестициди, без изобщо да се вземат предвид текущите иновации в сектора за биологични пестициди с нисък риск, без да се отчитат ползите за биологичното земеделие от гледна точка на ресурсната ефективност и без да се разглеждат селскостопанската, здравната и екологичната цена на някои други продукти за растителна защита;

Р.  като има предвид, че действащата регулаторна рамка предвижда определени стимули за активни вещества с нисък риск и за продукти за растителна защита с нисък риск, а именно по-дълъг период за първо одобрение на активните вещества с нисък риск – 15 години в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, както и по-кратък срок (120 дни) за разрешаването на продукти за растителна защита с нисък риск в съответствие с член 47 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид обаче, че тези регулаторни стимули се прилагат само в края на процедурата за одобрение, след като дадено активно вещество е класифицирано като такова с нисък риск;

С.  като има предвид, че в член 12 на Директива 2009/128/ЕО се предвижда, че следва да се сведе до минимум или да се забрани използването на пестициди в определени специфични области като зони, използвани от широката общественост, и защитени територии; като има предвид, че в такива случаи трябва да се предприемат подходящи мерки за управление на риска и на първо място трябва да се обмислят използването на продукти за растителна защита с нисък риск и на биологични мерки за контрол; като има предвид, че използването на пестициди в тези специфични територии и зони отдавна е забранено в някои държави членки;

Т.  като има предвид, че Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (комитетът PAFF) проект за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на критериите за одобрение на активни вещества с нисък риск; като има предвид, че този проект предвижда допускане на нискорисков статус за активни вещества, които са микроорганизми;

Общи съображения

1.  подчертава необходимостта да се увеличи наличието на пестициди с нисък риск, включително биологични продукти за растителна защита с нисък риск в Съюза, без по-нататъшно забавяне;

2.  подчертава, че земеделските стопани трябва да разполагат с по-голям набор от инструменти за защита на своите култури и за да решават кои мерки ще защитят най-добре и най-устойчиво техните култури; следователно насърчава по-широкото използване на различни инструменти, включително биологични пестициди с нисък риск, съгласно принципите на интегрираното управление на вредителите;

3.  подчертава необходимостта да се увеличат инструментите за управление на вредителите, с които разполага биологичното земеделие, отговарящо на изискванията и за биологично земеделие, и за ресурсна ефективност;

4.  подчертава, че трябва да се задоволява потребителското търсене на достъпни и произведени по устойчив начин храни;

5.  подчертава, че за да се насърчи разработването и използването на нови биологични продукти за растителна защита с нисък риск, оценката на ефикасността и на рисковете от тях, както и на способността им да отговорят на екологичните, здравните и икономическите потребности на земеделието следва да бъде съставена по начин, който да не възпрепятства тяхното развитие и навлизане на пазара;

6.  подчертава значението на обществен дебат относно наличието на алтернативи на конвенционалните продукти за растителна защита и относно предоставянето на по-голям избор от вещества, предлагани на земеделските стопани и на производителите, включително биологични продукти за растителна защита с нисък риск и други биологични мерки за контрол, за да се намерят решения, които са най-жизнеспособни в екологично, здравно и икономическо отношение; подчертава необходимостта от образоване относно нуждата от гарантиране на устойчивост при защитата на културите; насърчава по-нататъшни научни изследвания и иновации в областта на биологичните продукти за растителна защита с нисък риск;

7.  приветства „Плана за изпълнение относно повишаването на наличието на продукти за растителна защита с нисък риск и относно ускоряването на прилагането на интегрирано управление на вредителите в държавите членки“, одобрен от Съвета; призовава държавите членки, Комисията и Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) да следят за изпълнението на този план;

Незабавни действия

8.  призовава за бързо приемане на проекта за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на критериите за одобрение на активни вещества с нисък риск, който Комисията представи на комитетът PAFF; призовава Комисията непрекъснато да актуализира критериите в съответствие с най-новите научни познания;

9.  призовава Комисията и държавите членки да ускорят оценката, разрешаването, регистрацията и мониторинга на използването на биологични продукти за растителна защита с нисък риск, като същевременно оценката на риска се запази на високо равнище;

10  приканва държавите членки да включат употребата на биологични пестициди с нисък риск в националните си планове за действие за защита на околната среда и човешкото здраве;

11.  насърчава държавите членки да обменят информация и добри практики, базирани на резултатите от научни изследвания в областта на контрола на вредителите, което ще даде възможност да се намерят жизнеспособни алтернативни решения в екологичен, здравен и икономически план;

12.  призовава Комисията да установи кои вещества с нисък риск са вече на пазара;

Преразглеждане на законодателството относно продуктите за растителна защита

13.  приветства инициативата REFIT на Комисията от 2016 г. за извършване на оценка на Регламент № 1107/2009; подчертава, че тази инициатива REFIT не трябва да води до понижаване на стандартите за безопасност на храните и за защита на околната среда, както и на здравните стандарти; изразява загриженост, че общото преразглеждане на целия Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с настоящата инициатива в рамките на REFIT би могло да отнеме няколко години;

14.  подчертава, че е необходимо Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се преразгледа, за да се насърчи развитието, разрешаването и пускането на пазара на ЕС на биологични пестициди с нисък риск; изразява загриженост, че настоящият процес на даване на разрешение за пускане на пазара на продукти за растителна защита е под оптималното равнище по отношение на биологичните пестициди с нисък риск; отбелязва, че настоящият процес на регистрация на основните вещества с нисък риск понякога на практика действа като вид патент, ката по този начин се затруднява използването на продукт на базата на същото вещество, което не е регистрирано в друга държава членка;

15.  призовава Комисията да представи, преди края на 2018 г., специфично законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009, извън общото преразглеждане във връзка с инициативата по REFIT, с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск;

16.  подчертава необходимостта в Регламент (ЕО) № 1107/2009 да се даде определение за „биологичен продукт за растителна защита“, което да обхваща продукти за растителна защита, чието активно вещество е микроорганизъм или молекула, съществуваща в природата, получена или от естествен процес, или синтезирана като идентична с естествената молекула, за разлика от продукти за растителна защита, чието активно вещество е синтетична молекула, която не съществува в природата;

°

°  °

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0251.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0252.

(5)

ФАО (2011 г.): „Загуби и разхищение на храни в световен мащаб“.

(6)

понятието „пестициди“ включва също биоцидите, които не са обхванати в настоящата резолюция;

(7)

напр. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. и Heinemann, J.A., 2015 г., Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium („Сублетално излагане на търговски формулировки на хербициди на основата на дикамба, 2,4- дихлорфеноксиоцетна киселина, както и на глифозат, води до промени в антибиотичната чувствителност на Escherichia coli и Salmonella enterica серотип Typhimurium“), mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15;

(8)

Член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Правна информация - Политика за поверителност