Procedure : 2016/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0140/2017

Indgivne tekster :

B8-0140/2017

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0042

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 163kWORD 56k
8.2.2017
PE598.464v01-00
 
B8-0140/2017

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1821/2016

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om lavrisikopesticider af biologisk oprindelse (2016/2903(RSP))


Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om lavrisikopesticider af biologisk oprindelse (2016/2903(RSP))  
B8-0140/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikel 22 og 47, artikel 66, stk. 2, og dets bilag II, punkt 5,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EU af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider(2), særlig artikel 12 og 14,

–  der henviser til Kommissionens forslag til en forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler for så vidt angår kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer (D046260/01),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2016 om teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU(3),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2016 om styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift(4),

–  der henviser til ”Implementation Plan on increasing low-risk plant protection product availability and accelerating integrated pest management implementation in Member States” (gennemførelsesplan for at øge tilgængeligheden af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler og fremskynde integreret skadedyrsbekæmpelse i medlemsstaterne), som er udarbejdet af ekspertgruppen vedrørende bæredygtig plantebeskyttelse og blev vedtaget af Rådet den 28. juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens handlingsplan for den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (COM(2011)0748) og den kommende handlingsplan mod antimikrobiel resistens, som forventes iværksat af Kommissionen i 2017,

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om biologiske lavrisikopesticider (O-000147/2016 – B8-1821/2016),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at anvendelsen af konventionelle plantebeskyttelsesmidler i stigende grad er genstand for offentlig debat på grund af de potentielle risici, de udgør for menneskers sundhed, dyr og miljøet;

B.  der henviser til, at antallet af tilgængelige aktivstoffer på EU-markedet, som anvendes til plantebeskyttelse, er faldende; der henviser til, at EU's landbrugere fortsat har behov for en række redskaber til beskyttelse af afgrøder;

C  der henviser til, at det er vigtigt at fremme udviklingen af alternative fremgangsmåder eller teknikker til at reducere afhængigheden af konventionelle pesticider;

D.  der henviser til, at forebyggelse af fødevareaffald prioriteres højt i EU, og at adgangen til hensigtsmæssige plantebeskyttelsesløsninger er afgørende for at forhindre skader, der forårsages af skadegørere og sygdomme, som medfører fødevareaffald; der henviser til, at 20 % af frugt- og grøntsagsproduktionen i EU ifølge FAO går tabt på markerne(5);

E.  der henviser til, at det stadigvæk er muligt at finde uønskede pesticidrester i jord, vand og miljøet generelt, og at en vis procentdel af landbrugsprodukter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse endda kan indeholde pesticidrester, der ligger over de maksimale grænseværdier for pesticidrester;

F.  der henviser til, at der i forordning (EF) nr. 1107/2009 fastlægges kriterier for identifikation af lavrisikostoffer, som gælder uafhængigt af stoffernes oprindelse, og til, at lavrisikopesticider kan være af både biologisk og syntetisk oprindelse;

G.  der henviser til, at man ved pesticider af biologisk oprindelse generelt forstår plantebeskyttelsesmidler baseret på mikroorganismer, planteprodukter, biologisk udledte kemikalier eller semiokemikalier (såsom feromoner og diverse flygtige vegetabilske olier) og biprodukter heraf; der henviser til, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme for plantebeskyttelsesmidler(6) rent juridisk ikke skelner mellem biologiske og syntetiske kemiske plantebeskyttelsesmidler;

H.  der henviser til, at nylige videnskabelige undersøgelser viser, at subletal eksponering for bestemte ukrudtbekæmpelsesmidler kan forårsage negative forandringer af bakteriers antibiotiske følsomhed(7), og at en kombination af intensiv anvendelse af ukrudtbekæmpelsesmidler og antibiotika i nærheden af landbrugsdyr og insekter kan føre til øget brug af antibiotika, fordi disses terapeutiske virkning muligvis kompromitteres;

I.  der henviser til, at lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse kan være et levedygtigt alternativ til konventionelle plantebeskyttelsesmidler for både konventionelle og økologiske landbrugere og bidrage til et mere bæredygtigt landbrug; der henviser til, at nogle plantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse besidder nye virkemåder, hvilket kan være gavnligt i betragtning af udviklingen af modstandsdygtighed over for konventionelle plantebeskyttelsesmidler og kan begrænse virkningerne på organismer uden for målgruppen; der henviser til, at lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse bør være en af de foretrukne muligheder for ikkeerhvervsmæssige brugere og i private haver, sammen med andre metoder til ikkekemisk bekæmpelse eller forebyggelse;

J.  der henviser til, at det er nødvendigt at anvende plantebeskyttelsesmidler for i tilstrækkelig grad at kunne dække behovet for fødevarer og foderstoffer, og at forsigtighedsprincippet(8) finder anvendelse i forbindelse med proceduren til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og deres aktivstoffer;

K.  der henviser til, at den langvarige godkendelses- og registreringsprocedure forud for markedsføring af lavrisikopesticider af biologisk oprindelse udgør en væsentlig økonomisk hindring for producenterne;

L.  der henviser til, at integreret bekæmpelse af skadegørere er obligatorisk i Unionen i medfør af direktiv 2009/128/EF; der henviser til, at medlemsstaterne og de lokale myndigheder bør lægge mere vægt på en bæredygtig anvendelse af pesticider, herunder alternative lavrisikoplantebeskyttelsesmidler;

M.  der henviser til, at aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 godkendes på EU-plan, hvorimod godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de pågældende aktivstoffer, hører til under medlemsstaternes ansvarsområde;

N.  der henviser til, at artikel 22 forordning (EF) nr. 1107/2009 gør det muligt at godkende aktivstoffer som lavrisikoaktivstoffer, hvis de opfylder de generelle kriterier for godkendelse og de specielle lavrisikokriterier i bilag II, punkt 5; der henviser til, at artikel 47 forordning (EF) nr. 1107/2009 foreskriver, at plantebeskyttelsesmidler, der kun indeholder lavrisikostoffer, der ikke indeholder et stof, der giver anledning til bekymring, der ikke nødvendiggør specifikke risikobegrænsende foranstaltninger, og der er tilstrækkeligt effektive, godkendes som lavrisikoplantebeskyttelsesmidler;

O.  der henviser til, at der i Unionen på nuværende tidspunkt kun er godkendt syv aktivstoffer, der er klassificeret som "lavrisiko" – hvoraf de seks er aktivstoffer af biologisk oprindelse; der henviser til, at Kommissionen prioriterer vurderingen af formodede lavrisikoaktivstoffer højt i sit fornyelsesprogram;

P.  der henviser til, at et antal medlemsstater har nægtet at godkende midler indeholdende lavrisikoaktivstoffer af biologisk oprindelse på grund af disses formodede lavere effektivitet i forhold til syntetiske kemiske pesticider uden hensyntagen til den stadige innovation i sektoren for lavrisikopesticider af biologisk oprindelse, uden at tage fordelene med hensyn til ressourceeffektivitet for økologisk landbrug i betragtning og uden at tage hensyn til landbrugs-, sundheds- og miljømæssige omkostninger ved visse andre plantebeskyttelsesmidler;

Q.  der henviser til, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme giver visse incitamenter til lavrisikoaktivstoffer og lavrisikoplantebeskyttelsesmidler, nemlig en længere gyldighedsperiode på 15 år for den første godkendelse af lavrisikoaktivstoffer, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 1107/2009, og en kortere frist på 120 dage til at træffe afgørelse om godkendelse af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 47 i forordning (EF) nr. 1107/2009; der dog henviser til, at disse lovgivningsmæssige incitamenter kun gælder i sidste fase af godkendelsesproceduren, efter at et aktivstof er klassificeret som et lavrisikoaktivstof;

R.  der henviser til, at det i artikel 12 i direktiv 2009/128/EF bestemmes, at anvendelsen af pesticider skal minimeres eller forbydes på visse specifikke områder såsom områder, der bruges af offentligheden, og beskyttede områder; der henviser til, at der i sådanne tilfælde skal træffes passende foranstaltninger for risikohåndtering, og at der i første omgang skal overvejes anvendelse af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler og foranstaltninger til biologisk bekæmpelse; der henviser til, at det i visse medlemsstater nu gennem længere tid har været forbudt at anvende pesticider i disse specifikke områder;

S.  der henviser til, at Kommissionen har forelagt Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder et udkast til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår kriterierne for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer; der henviser til, at dette forslag skaber en formodning om, at aktivstoffer i form af mikroorganismer tillægges lavrisikostatus;

Generelle overvejelser

1.  understreger, at det er nødvendigt at øge tilgængeligheden af lavrisikopesticider, herunder lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse, i Unionen uden yderligere forsinkelse;

2.  understreger, at landbrugerne bør have en større værktøjskasse ved hånden til at beskytte deres afgrøder og træffe beslutning om, hvilken foranstaltning der bedst og på mest bæredygtig vis beskytter deres afgrøder; opfordrer derfor til en mere udbredt anvendelse af forskellige værktøjer, herunder anvendelse af lavrisikopesticider af biologisk oprindelse, i overensstemmelse med principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere;

3.  understreger, at det er nødvendigt at øge tilgængeligheden af en værktøjskasse til skadedyrsbekæmpelse for økologisk landbrugsdrift, der opfylder kravene til såvel økologisk landbrug som ressourceeffektivitet;

4.  fremhæver, at forbrugernes behov for sikre fødevarer, som både er økonomisk overkommelige og fremstillet på bæredygtig vis, skal opfyldes;

5.  understreger, at man for at fremme udviklingen og brugen af nye lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse bør udforme evalueringen af deres effektivitet og risici samt deres evne til at opfylde landbrugets miljømæssige, sundhedsmæssige og økonomiske behov på en sådan måde, at den ikke er til hinder for, at de bliver udviklet og kommer ind på markedet;

6.  understreger, at det er vigtigt med en offentlig debat om tilgængeligheden af alternativer til konventionelle plantebeskyttelsesmidler og om at stille et bredere udvalg af stoffer til rådighed for landbrugere og avlere, herunder lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse og andre biologiske bekæmpelsesforanstaltninger, med henblik på at finde de løsninger, der er mest levedygtige ud fra en miljømæssig, sundhedsmæssig og økonomisk betragtning; understreger endvidere, at det er nødvendigt at oplyse om behovet for at sikre, at plantebeskyttelse er bæredygtig; opfordrer til yderligere forskning i og innovation af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse;

7.  glæder sig over gennemførelsesplanen for at øge tilgængeligheden af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler og fremskynde integreret skadedyrsbekæmpelse i medlemsstaterne som vedtaget af Rådet; opfordrer medlemsstaterne, Kommissionen og Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne (EPPO) til at følge op på gennemførelsen af denne plan;

Umiddelbare tiltag

8.  opfordrer til en hurtig vedtagelse af forslaget til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår kriterier for godkendelse af lavrisikoaktivstoffer, som Kommissionen har forelagt Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder; opfordrer Kommissionen til løbende at opdatere kriterierne i overensstemmelse med den seneste videnskabelige viden;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde evaluering, godkendelse, registrering og overvågning af anvendelsen af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler af biologisk oprindelse og samtidig bevare risikovurdering på et højt niveau;

10  opfordrer medlemsstaterne til at medtage anvendelse af lavrisikopesticider af biologisk oprindelse i deres nationale handlingsplaner om beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed;

11.  tilskynder medlemsstaterne til at udveksle information og god praksis vedrørende forskningsresultater inden for skadedyrsbekæmpelse med henblik på at udvikle alternative løsninger, der er levedygtige ud fra en miljømæssig, sundhedsmæssig og økonomisk betragtning;

12.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en liste over de lavrisikostoffer, der allerede er på markedet;

Revision af lovgivningen om plantebeskyttelsesmidler

13.  glæder sig over Kommissionens 2016 Refit-initiativ til at foretage en evaluering af forordning (EF) nr. 1107/2009; understreger, at Refit-initiativet ikke må føre til en sænkning af standarderne for sundhed, fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse; er bekymret over, at den generelle revision af hele forordning (EF) nr. 1107/2009 i forbindelse med dette Refit-initiativ kunne vise sig at tage flere år;

14.  understreger, at det er nødvendigt at revidere forordning (EF) nr. 1107/2009 med henblik på at fremme udvikling, godkendelse og markedsføring i EU af lavrisikopesticider af biologisk oprindelse; er bekymret over, at den nuværende godkendelsesprocedure for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ikke er optimal for lavrisikopesticider af biologisk oprindelse; påpeger, at den aktuelle registreringsprocedure for lavrisikobasisstoffer nogle gange reelt fungerer som en slags patent, idet den gør det vanskeligt at anvende et produkt, der er baseret på det samme stof, hvis dette stof ikke er registreret i en anden medlemsstat;

15.  opfordrer Kommissionen til senest ved udgangen af 2018 at fremsætte et særligt lovforslag om ændring af forordning (EF) nr. 1107/2009, uden for den generelle revision i forbindelse med Refit-initiativet, med henblik på at indføre en forenklet evaluerings-, godkendelses- og registreringsprocedure for lavrisikopesticider af biologisk oprindelse;

16.  fremhæver behovet for en definition, i forordning (EF) nr. 1107/2009, på "plantebeskyttelsesmiddel af biologisk oprindelse", som dækker plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstoffer er en mikroorganisme eller et molekyle, der findes i naturen og enten opnås ved en naturlig proces eller fremstilles syntetisk, så det er identisk med det naturlige molekyle, og som adskiller et sådant plantebeskyttelsesmiddel fra plantebeskyttelsesmidler, hvis aktivstof er et syntetisk molekyle, der ikke findes i naturen;

°

°  °

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0251.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0252.

(5)

FAO (2011) “Global food losses and food waste” (globalt fødevaretab og -spild).

(6)

Begrebet "pesticider" dækker også biocidholdige produkter, som ikke er omfattet af denne beslutning.

(7)

F.eks. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. og Heinemann, J.A., 2015, ‘Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium’, mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.

(8)

Artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik