Postup : 2016/2903(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0140/2017

Predkladané texty :

B8-0140/2017

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0042

NÁVRH UZNESENIA
PDF 172kWORD 56k
8.2.2017
PE598.464v01-00
 
B8-0140/2017

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1821/2016

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu (2016/2903(RSP))


Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D’Ornano v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu (2016/2903(RSP))  
B8-0140/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 22, článok 47, článok 66 ods. 2 a príloha II, bod 5,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(2), najmä na jej články 12 ods. 14,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania nízkorizikových účinných látok (D046260/01),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o technologických riešeniach pre udržateľné poľnohospodárstvo v EÚ(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o posilňovaní inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov(4),

–  so zreteľom na dokument s názvom Implementation Plan on increasing low-risk plant protection product availability and accelerating integrated pest management implementation in Member States (Realizačný plán na zvýšenie dostupnosti nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín a urýchlenie uplatňovania integrovanej ochrany proti škodcom v členských štátoch), ktorý vypracovala expertná skupina zameraná na udržateľnú ochranu rastlín, schválený Radou 28. júna 2016,

–  so zreteľom na akčný plán Komisie proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM (2011)0748) a na budúci akčný plán Európskej komisie pre oblasť antimikrobiálnej rezistencie (AMR), ktorý má Komisia spustiť v roku 2017;

–  so zreteľom na otázku Komisii o biologických nízkorizikových pesticídoch (O-000147/2016 – B8-1821/2016),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže používanie tradičných prípravkov na ochranu rastlín je čoraz viac predmetom verejnej diskusie vzhľadom na prípadné riziká, ktoré tieto prípravky predstavujú pre ľudské zdravie, zvieratá a životné prostredie;

B.  keďže počet účinných látok dostupných na trhu EÚ, ktoré sa používajú na ochranu rastlín, klesá; keďže poľnohospodári EÚ naďalej vyžadujú rôzne nástroje na ochranu plodín;

C  keďže je dôležité presadzovať rozvoj alternatívnych postupov alebo techník v záujme zníženia závislosti od konvenčných pesticídov;

D.  keďže predchádzanie vzniku potravinového odpadu je v EÚ prioritou a keďže prístup k vhodným riešeniam ochrany rastlín je zásadne dôležitý na to, aby sa zabránilo škodám spôsobeným škodcami a chorobami, ktoré vedú ku vzniku potravinového odpadu; keďže podľa FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) tvoria v Európe straty na poliach 20 % produkcie ovocia a zeleniny(5);

E.  keďže je stále možné nájsť nevhodné zvyšky pesticídov v pôde, vode a životnom prostredí ako takom, a dokonca aj určitý percentuálny podiel poľnohospodárskych produktov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu môže obsahovať zvyšky pesticídov presahujúce maximálnu povolenú úroveň zvyškov pesticídov;

F.  keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sú vymedzené kritériá určovania nízkorizikových látok, ktoré platia bez ohľadu na pôvod látky, a keďže nízkorizikové pesticídy môžu mať biologický aj syntetický pôvod;

G.  keďže pesticídy biologického pôvodu sa všeobecne chápu ako prípravky na ochranu rastlín založené na mikroorganizmoch, rastlinách, chemikáliách biologického pôvodu alebo semiochemikáliách (ako sú feromóny a rôzne esenciálne oleje) a ich vedľajších produktoch; keďže súčasný regulačný rámec pre prípravky na ochranu rastlín(6) z právneho hľadiska nerozlišuje medzi biologickými a chemickými syntetickými prípravkami na ochranu rastlín;

H.  keďže sa v nedávno publikovaných vedeckých štúdiách uvádza, že subletálne vystavenie niektorým herbicídom môže spôsobovať negatívne zmeny v oblasti citlivosti baktérií na antibiotiká(7) a že kombinácia vysokej miery používania herbicídov a antibiotík v blízkosti poľnohospodárskych zvierat a hmyzu by mohla podporovať väčšiu mieru používania antibiotík možným znižovaním ich liečebných účinkov;

I.  keďže nízkorizikové prípravky na ochranu rastlín biologického pôvodu môžu byť pre konvenčných, ako aj ekologických poľnohospodárov reálnou alternatívou k tradičným prípravkom na ochranu rastlín a môžu zvýšiť udržateľnosť poľnohospodárstva; keďže niektoré prípravky na ochranu rastlín biologického pôvodu fungujú novými spôsobmi, čo by mohlo byť prínosné z hľadiska vývoja rezistencie na konvenčné prípravky na ochranu rastlín a mohlo by obmedziť ich vplyv na necieľové organizmy; keďže prípravky na ochranu rastlín biologického pôvodu s nízkym rizikom by mali byť jednou z uprednostňovaných možností pre neprofesionálnych používateľov a pre domáce záhradkárstvo spolu s inými alternatívnymi nechemickými kontrolnými alebo preventívnymi metódami;

J.  keďže na primerané splnenie potrieb v oblasti potravín a krmív je nutné používať prípravky na ochranu rastlín a keďže v procese povoľovania týchto prípravkov a ich účinných látok sa uplatňuje zásada predbežnej opatrnosti(8);

K.  keďže dlhý proces schvaľovania a registrácie, ktorý predchádza komercializácii nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu, pre výrobcov predstavuje dôležitú hospodársku prekážku;

L.  keďže vykonávanie integrovanej ochrany proti škodcom je v rámci Únie povinné v súlade so smernicou 2009/128/ES; keďže členské štáty a miestne orgány by mali klásť väčší dôraz na trvalo udržateľné využívanie pesticídov vrátane alternatívnych nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín;

M.  keďže podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa účinné látky schvaľujú na úrovni Únie, zatiaľ čo povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich tieto účinné látky patrí medzi právomoci členských štátov;

N.  keďže článok 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009 umožňuje schválenie účinných látok ako účinné látky s nízkym rizikom, ak spĺňajú všeobecné kritériá schválenia a špecifické rizikové kritériá uvedené v bode 5 prílohy II; keďže v článku 47 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú iba účinné látky s nízkym rizikom, neobsahujú látky vzbudzujúcej obavy, nevyžadujú si osobitné opatrenia na zmiernenie rizika a sú dostatočne účinné, majú byť povolené ako nízkorizikové prípravky na ochranu rastlín;

O.  keďže v súčasnosti je Európskej únii schválených len sedem aktívnych látok klasifikovaných ako nízkorizikové, z ktorých je šesť účinných látok biologického pôvodu; keďže Komisia vo svojom programe obnovy uprednostňuje hodnotenie predpokladaných nízkorizikových účinných látok;

P.  keďže niekoľko členských štátov odmietlo udeliť povolenie pre produkty obsahujúce nízkorizikové aktívne látky biologického pôvodu pre ich vnímanú nižšiu účinnosť v porovnaní so syntetickými chemickými pesticídmi, a to bez ohľadu na prebiehajúcu inováciu v odvetví biologických nízkorizikových pesticídov, bez posúdenia prínosov pre ekologické poľnohospodárstvo v oblasti efektívneho využívania zdrojov a bez zváženia nákladov niektorých iných prípravkov na ochranu rastlín v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva a životného prostredia;

Q.  keďže súčasný regulačný rámec poskytuje určité stimuly pre nízkorizikové aktívne látky a prípravky na ochranu rastlín s nízkym rizikom, a to dlhšie obdobie prvého schválenia nízkorizikových účinných látok v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009 trvajúce 15 rokov a kratší 120-dňový časový rámec povoľovania prípravkov na ochranu rastlín s nízkym rizikom v súlade s článkom 47 nariadenia (ES) č. 1107/2009; keďže sa však tieto regulačné stimuly vzťahujú len na koniec schvaľovacieho postupu, keď sa účinná látka klasifikuje ako nízkoriziková;

R.  keďže v článku 12 smernice 2009/128/ES sa stanovuje, že v určitých konkrétnych oblastiach, napríklad v oblastiach využívaných širokou verejnosťou a chránených oblastiach, sa používanie pesticídov musí minimalizovať alebo zakázať; keďže v týchto prípadoch sa musia prijať vhodné opatrenia v oblasti riadenia rizík a v prvom rade sa musí zvážiť použitie nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín a biologických kontrolných opatrení; keďže niektoré členské štáty dlhodobo zakazujú používanie pesticídov v týchto osobitných oblastiach;

S.  keďže Komisia predložila Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (výbor PAFF) návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania nízkorizikových účinných látok; keďže v tomto návrhu sa predpokladá nízkorizikový štatút pre účinné látky, ktorými sú mikroorganizmy;

Všeobecné úvahy

1.  zdôrazňuje, že v Únii treba bezodkladne zvýšiť dostupnosť nízkorizikových pesticídov vrátane nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín biologického pôvodu;

2.  zdôrazňuje, že poľnohospodári potrebujú väčší súbor nástrojov, aby mohli chrániť svoje plodiny a rozhodnúť sa, ktoré opatrenia najlepšie a najvhodnejšie ochránia ich plodiny; nabáda preto na širšie využívanie rôznych nástrojov vrátane nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu v súlade so zásadami integrovanej ochrany proti škodcom;

3.  zdôrazňuje potrebu zvýšiť dostupnosť nástrojov na ochranu proti škodcom pre ekologické poľnohospodárstvo, ktoré spĺňajú požiadavky tak ekologického poľnohospodárstva, ako aj efektívneho využívania zdrojov;

4.  zdôrazňuje, že je nutné uspokojiť dopyt spotrebiteľov po bezpečných potravinách, ktoré sú cenovo dostupné a súčasne vyrábané udržateľným spôsobom;

5.  zdôrazňuje, že v záujme podpory rozvoja a využívania nových nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín biologického pôvodu by sa hodnotenie ich účinnosti a rizík, ako aj posúdenie toho, či môžu plniť environmentálne, zdravotné a hospodárske potreby poľnohospodárstva, mali navrhnúť tak, aby sa nezabraňovalo ich vývoju a vstupu na trh;

6.  zdôrazňuje význam verejnej diskusie o dostupnosti alternatív k tradičným prípravkom na ochranu rastlín a o širšom výbere látok, ktoré sú k dispozícii pre poľnohospodárov a pestovateľov vrátane nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín biologického pôvodu a iných opatrení biologickej kontroly, s cieľom nájsť riešenia, ktoré sú najvýhodnejšie z hľadiska životného prostredia a zdravia, ako aj z hospodárskeho hľadiska; zdôrazňuje potrebu vzdelávania o potrebe zabezpečiť udržateľnosť ochrany plodín; podporuje ďalší výskum a inovácie v oblasti nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín biologického pôvodu;

7.  víta dokument s názvom Realizačný plán na zvýšenie dostupnosti nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín a urýchlenie uplatňovania integrovanej ochrany proti škodcom v členských štátoch, ktorý schválila Rada; vyzýva členské štáty, Komisiu a Európsku a stredozemnú organizáciu na ochranu rastlín (EPPO), aby sledovali vykonávanie tohto plánu;

Bezprostredné opatrenia

8.  vyzýva na urýchlené prijatie návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania nízkorizikových účinných látok, ktoré predložila Komisia výboru PAFF; vyzýva Komisiu, aby neustále aktualizovala kritériá podľa najnovších vedeckých poznatkov;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili hodnotenie, autorizáciu, registráciu a monitorovanie používania nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín biologického pôvodu a zároveň zachovali vysokú úroveň posudzovania rizík;

10.  vyzýva členské štáty, aby používanie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu zaradili do svojich národných akčných plánov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia ľudí;

11.  nabáda na výmenu informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o výsledky výskumu v oblasti boja proti škodlivým organizmom, ktoré umožnia alternatívne riešenia reálne z environmentálneho, zdravotného a ekonomického hľadiska;

12.  vyzýva Komisiu, aby určila nízkorizikové látky, ktoré už sú na trhu;

Revízia právnych predpisov týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín

13.  víta iniciatívu Komisie REFIT z roku 2016 týkajúcu sa vykonania hodnotenia nariadenia (ES) č. 1107/2009; zdôrazňuje, že táto iniciatíva REFIT nesmie viesť k oslabeniu noriem zdravia, bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia; vyjadruje znepokojenie nad tým, že všeobecná revízia celého nariadenia (ES) č. 1107/2009 v súvislosti s touto iniciatívou REFIT by mohla trvať niekoľko rokov;

14.  zdôrazňuje, že treba uskutočniť revíziu nariadenia (ES) č. 1107/2009 s cieľom podporiť rozvoj nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu, ich povoľovanie a uvádzanie na trh EÚ; je znepokojený skutočnosťou, že súčasný postup povoľovania uvedenia prípravkov na ochranu rastlín na trh nie je optimálny pre nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu; poukazuje na to, že dnešný proces registrácie nízkorizikových základných látok niekedy v praxi funguje ako akýsi patent, kvôli čomu je ťažké používať prípravok založený na rovnakej látke, ktorý nie je registrovaný v inom členskom štáte;

15.  vyzýva Komisiu, aby najneskôr do konca roka 2018 predložila konkrétny legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1107/2009, mimo všeobecného preskúmania v rámci iniciatívy REFIT, s cieľom vytvoriť zrýchlený proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu;

16.  zdôrazňuje potrebu vymedziť v nariadení (ES) č. 1107/2009 pojem „prípravok na ochranu rastlín biologického pôvodu“, ktorý zahŕňa prípravky na ochranu rastlín, ktorých aktívnou látkou je mikroorganizmus alebo molekula existujúca v prírode, získaná z prírodných procesov alebo syntetizovaná ako identická s prírodnou molekulou, na rozdiel od prípravkov na ochranu rastlín, ktorých účinnou látkou je syntetická molekula, ktorá v prírode neexistuje;

°

°  °

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0251.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0252.

(5)

Celosvetové potravinové straty a plytvanie potravinami (Global food losses and food waste), FAO 2011.

(6)

Pojem „pesticídy“ pokrýva aj biocídne výrobky, ktorých sa toto uznesenie netýka.

(7)

e.g. Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. and Heinemann, J.A., 2015, Subletálne vystavenie komerčným zmesiam na báze dikamby, kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej a glyfosátu spôsobuje zmeny v citlivosti baktérií Escherichia coli a Salmonella enterica sérovar Typhimurium na antibiotiká, mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.

(8)

článok 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia