Menettely : 2017/2525(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0146/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0146/2017

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 267kWORD 46k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler PPE-ryhmän puolesta
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

–  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2009 annetut Euroopan unionin neuvoston neuvotteluohjeet sekä 20. joulukuuta 2010 annetun komission suosituksen neuvostolle neuvotteluohjeiden muuttamisesta ja neuvoston tämän jälkeen 14. heinäkuuta 2011 tekemät muutokset,

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ja Kanadan kauppasuhteista(1),

–  ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon (259/16) Euroopan unionin neuvottelemissa kauppasopimuksissa ja erityisesti CETA-sopimuksessa sijoituksia koskevista riitojenratkaisumenetelmistä annettujen sääntöjen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 annetun komission ehdotuksen neuvostolle CETA-sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä sekasopimuksena,

–  ottaa huomioon 5. lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen CETA-sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kanadan välisen CETA-koskevan yhteisen tulkitsevan välineen, jonka neuvosto hyväksyi sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 28. lokakuuta 2016 ja joka mahdollistaa CETA-sopimuksen sitovan tulkitsemisen valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 31 artiklan mukaisesti,

–  ottaa huomioon CETA-sopimuksen allekirjoittamista koskevan neuvoston päätöksen hyväksymisen yhteydessä neuvoston pöytäkirjaan merkityt 38 lausumaa ja julistusta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että hyvillä kauppasopimuksilla, joissa asetetaan selkeät säännöt kauppa- ja investointivirtoja varten, on muokattava maailmanlaajuisia normeja siten, että ne hyödyttävät kansalaisia tarjoamalla heille työpaikkoja ja lisäävät talouskasvua ja edesauttavat vaurauden ylläpitämistä tulevaisuudessa;

B.  ottaa huomioon, että aikana, jolloin on vaikea saada aikaan monenvälisiä kauppasopimuksia, kahdenvälisillä sopimuksilla on tärkeä merkitys talouskasvun ja työllisyyden kohentamisessa;

C.  katsoo, että EU:n on tehtävä yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa maailmanlaajuisen sääntöihin perustuvan järjestelmän vahvistamiseksi erityisesti kun otetaan huomioon, että monenväliseen järjestelmään kohdistuva paine kasvaa jatkuvasti;

D.  ottaa huomioon, että Kanada ja EU ovat toisilleen keskeisiä kumppaneita ja liittolaisia, joilla on yhteiset arvot ja yhteinen usko avoimiin, demokraattisiin ja liberaaleihin yhteiskuntiin ja sääntöihin perustuvan kaupan tärkeyteen ja jotka ovat yhtä mieltä monenvälisen ja kahdenvälisen ulkopoliittisen yhteistyönsä tiivistämisestä;

E.  katsoo, että CETA-sopimus on EU:n tähän asti neuvottelemista kauppasopimuksista nykyaikaisin, edistyksellisin ja laajin;

F.  ottaa huomioon neuvotteluiden tulosten osoittavan, että sen 8. kesäkuuta 2011 annetussa päätöslauselmassa esitetyt ensisijaiset tavoitteet on otettu huomioon;

G.  ottaa huomioon, että CETA-neuvottelut käynnistettiin vuonna 2009 kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymien valtuuksien pohjalta;

H.  ottaa huomioon, että CETA-sopimus mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille, laajentaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja lisää investointimahdollisuuksia samalla kun sen avulla turvataan korkeat standardit niin Kanadassa kuin EU:ssakin, minimoidaan tarpeettomat kaupan esteet ja taataan oikeus antaa sääntelyä julkisen politiikan legitiimien tavoitteiden saavuttamiseksi;

I.  toteaa, että CETA-sopimuksella muun muassa poistetaan tullimaksuja, annetaan eurooppalaisille yrityksille mahdollisuus päästä Kanadan julkisten hankintojen markkinoille, suojellaan 145:tä EU:n maantieteellistä merkintää sekä lisätään hallinnollisten ja tullimenettelyiden avoimuutta;

J.  katsoo, että CETA-sopimuksella kansainvälisiä työ- ja ympäristönormeja voidaan kehittää edelleen erityisesti asettamalla kestävää kehitystä ja ilmastonsuojelua edistäviä sääntöjä;

K.  ottaa huomioon, että sen jälkeen kun kansalaisyhteiskunta ja Euroopan parlamentti olivat tuoneet esille sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun (ISDS) liittyviä huolenaiheita, sopimuspuolet sopivat sen poistamisesta tekstistä ja sen korvaamisesta uudella investointeja koskevan riitojenratkaisun mallilla eli investointituomioistuinjärjestelmällä (ICS);

L.  ottaa huomioon, että CETA-neuvotteluiden yhteydessä Romanian ja Bulgarian kansalaisten viisumivapautta edistettiin merkittävästi;

M.  toteaa CETA-neuvotteluiden osoittaneen, että osallistavammalla prosessilla saadaan aikaan parempia tuloksia, mikä on johtanut merkittäviin johtopäätöksiin yleisestä tarpeesta lisätä kauppaneuvotteluiden avoimuutta;

1.  suhtautuu myönteisesti Kanadan kanssa tehtyyn laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen ja pitää sitä nykyaikaisimpana, edistyksellisimpänä ja laajimpana kauppasopimuksena, jonka EU on tähän asti neuvotellut, ja katsoo, että sen avulla on mahdollista tarjota merkittäviä etuja kansalaisille ja yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille;

2.  kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia ja alueellisia parlamenttia viemään ratifiointiprosessin nopeasti läpi. jotta varmistetaan, että unionin ja Kanadan kansalaiset saavat kokea CETA-sopimuksella aikaansaadut hyödyt mahdollisimman pian;

3.  korostaa, että tämä sopimus tarjoaa tilaisuuden asettaa maailmankauppaa koskevia sääntöjä ja normeja yhdessä vahvimman kumppanimme kanssa ja varmistaa, että sosiaalisia, työ- ja ympäristönormeja ei vaaranneta määritettäessä kasvua ja työllisyyttä koskevia edellytyksiä;

4.  katsoo, että CETA-sopimuksella annetaan muille kauppakumppaneille tärkeä signaali siitä, miten EU toivoo maailmanlaajuisia sääntöjä ja standardeja asetettavan ja siitä, että EU on edelleen sitoutunut avoimiin markkinoihin ja sääntöihin perustuvaan kauppaan erityisesti aikana, jolloin epävarmuus leimaa kauppapolitiikan alaa;

5.  korostaa, että CETA-sopimuksen tarjoaman mallin mukaisesti kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin olisi sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä herkkiä tuotteita, myös maataloustuotteita, varten sekä turvalausekkeita, joita on sovellettava markkinahäiriöiden tapauksissa;

6.  palauttaa mieliin, että CETA-sopimuksella hallituksia ei vaadita yksityistämään julkisia palveluja, eikä sillä estetä sitä, että aiemmin yksityistetyt palvelut palautetaan julkiseen omistukseen tai hallintaan tai muunlaisen hallinnan piiriin;

7.  on tyytyväinen komission uuteen investointeja koskevan riitojenratkaisun malliin (ICS), jossa on kyse mullistavasta muutoksesta ISDS-järjestelmään verrattuna, sillä siinä otetaan käyttöön pysyvä tuomioistuin, jolle osoitetaan kutakin tapausta varten satunnaisesti valitut julkisen oikeuslaitoksen tuomarit, pysyvä vetoomustuomioistuin, tiukat eturistiriitoja koskevat säännöt, käytännesäännöt, joiden noudattamisen Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti voi varmistaa, sekä entistä laajempaa avoimuutta koskevat määräykset, jotta riitoja ei enää ratkaistaisi ”suljettujen ovien takana”;

8.  pitää myönteisenä, että CETA-sopimusta koskeviin kysymyksiin on vastattu tiedotuksella, sitoumuksilla ja sopimuksen sisältöä koskevilla muilla täsmennyksillä, kuten EU:n ja Kanadan yhteisellä tulkitsevalla välineellä;

9.  korostaa kaupan ja kestävän kehityksen merkitystä CETA-sopimuksessa sekä sopimuspuolten yhteisessä tulkitsevassa välineessä antamia asiaan liittyviä sitoumuksia sopimuksen määräysten vahvistamiseksi;

10.  pyytää, että parlamentti voi osallistua täysimääräisesti sopimuksen täytäntöönpanoon, ja kehottaa komissiota tiedottamaan säännöllisesti parlamentille sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta;

11.  kehottaa komissiota lisäämään meneillään olevien ja tulevien kauppaneuvottelujen avoimuutta toimiakseen yhdessä kansalaisten ja sidosryhmien kanssa;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Kanadan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 20.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö