Procedura : 2017/2525(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0146/2017

Teksty złożone :

B8-0146/2017

Debaty :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 345kWORD 52k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a Kanadą (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler w imieniu grupy PPE
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a Kanadą (2017/2525(RSP)) Parlament Europejski 
B8-0146/2017

–  uwzględniając wytyczne negocjacyjne z dnia 24 kwietnia 2009 r. wydane przez Radę Unii Europejskiej oraz zalecenia Komisji dla Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w wytycznych negocjacyjnych i dokonane w ich następstwie przez Radę zmiany z dnia 14 lipca 2011 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie stosunków handlowych UE-Kanada(1),

–  uwzględniając wydaną przez Wydział Prawny Parlamentu Europejskiego opinię prawną nr 259/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zgodności z Traktatami postanowień o rozstrzyganiu sporów inwestycyjnych w umowach handlowych negocjowanych przez Unię Europejską, z odniesieniem w szczególności do CETA,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 lipca 2016 r. skierowany Rady i dotyczący podpisania i zawarcia CETA jako porozumienia mieszanego,

–  uwzględniając decyzję Rady z dnia 5 października 2016 r. w sprawie tymczasowego stosowania CETA,

–  uwzględniając wspólny instrument interpretacyjny dotyczący kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi zatwierdzony przez Radę w momencie podpisywania w dniu 28 października 2016 r., który stanowić będzie wiążącą interpretację CETA w rozumieniu art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów,

–  uwzględniając 38 oświadczeń i deklaracji włączonych do protokołu Rady przy okazji przyjęcia przez Radę decyzji upoważniającej do podpisania CETA,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dobre umowy handlowe, ustanawiając przejrzyste reguły przepływów handlowych i inwestycyjnych, muszą kształtować globalne standardy w celu zapewnienia obywatelom korzyści przez generowanie miejsc pracy i wzrostu naszej gospodarki oraz przyczyniania się do utrzymania pomyślnej przyszłości;

B.  mając na uwadze, że w czasach, gdy zawieranie wielostronnych umów handlowych jest trudne, dwustronne umowy odgrywają ważną rolę w generowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

C.  mając na uwadze, że UE musi współpracować z państwami o podobnych poglądach, aby wzmocnić globalny system oparty na zasadach, zwłaszcza w warunkach narastającej presji na system wielostronny;

D.  mając na uwadze, że Kanada i UE są kluczowymi partnerami i sojusznikami, którzy podzielają te same wartości i wspólną wiarę w otwarte, demokratyczne i liberalne społeczeństwa oraz znaczenie handlu opartego na zasadach, i zgadzają się zacieśnić współpracę w dziedzinie wielostronnej i dwustronnej polityki zagranicznej;

E.  mając na uwadze, że CETA jest najnowocześniejszą, najbardziej postępową i najszerzej zakrojoną umową handlową wynegocjowaną dotychczas przez UE;

F.  mając na uwadze, że wyniki negocjacji odzwierciedlają priorytety ustanowione w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r.;

G.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie CETA rozpoczęły się w 2009 r. na podstawie mandatu udzielonego jednogłośnie przez wszystkie państwa członkowskie;

H.  mając na uwadze, że CETA umożliwia dostęp do nowych rynków, daje konsumentom szerszy wybór i stwarza nowe możliwości inwestycyjne, a jednocześnie chroni wysokie standardy zarówno w Kanadzie, jak i w UE, zmniejszając zbędne bariery dla handlu i zapewniając prawo do regulacji w dążeniu do uzasadnionych celów polityki publicznej;

I.  mając na uwadze, że CETA między innymi eliminuje taryfy celne, daje przedsiębiorstwom europejskim dostęp do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych, chroni 145 europejskich oznaczeń geograficznych i zwiększa przejrzystość procedur celnych i administracyjnych;

J.  mając na uwadze, że CETA może doprowadzić do dalszego rozwoju międzynarodowych standardów pracy i standardów środowiskowych, w szczególności przez ustanowienie zasad rządzących zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu;

K.  mając na uwadze, że w następstwie obaw wyrażanych przez społeczeństwo obywatelskie i Parlament Europejski w odniesieniu do rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem Strony zgodziły się na usunięcie tego rozwiązania z tekstu i zastąpienie go nowym modelem rozwiązywania sporów inwestycyjnych, mianowicie systemem trybunałów inwestycyjnych;

L.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie CETA przyczyniły się znacząco do liberalizacji systemu wizowego dla obywateli Rumunii i Bułgarii;

M.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie CETA pokazały, że proces zapewniający większe włączenie społeczne może przynieść lepsze rezultaty, prowadząc do ważnych wniosków na temat potrzeby przejrzystości w negocjacjach handlowych w ogóle;

1.  z zadowoleniem przyjmuje kompleksową umowę gospodarczo-handlową z Kanadą jako najnowocześniejszą, najszerzej zakrojoną i najbardziej ambitną umowę handlową dotychczas wynegocjowaną przez UE, która ma potencjał stworzenia znaczących korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich;

2.  apeluje o szybki proces ratyfikacji przez parlamenty narodowe i regionalne państw członkowskich w celu umożliwienia europejskim i kanadyjskim obywatelom jak najszybszego czerpania korzyści wynikających z CETA;

3.  podkreśla, że umowa ta stwarza możliwość ustanowienia zasad i standardów globalnej wymiany handlowej wraz z naszym najsilniejszym partnerem, przez zapewnienie, aby standardy socjalne, standardy pracy i standardy środowiskowe nie były zagrożone przy ustanawianiu warunków wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

4.  wyraża przekonanie, że CETA wysyła ważny sygnał dla innych partnerstw handlowych dotyczący sposobu, w jaki UE pragnie ustanawiać globalne zasady i standardy, i że UE nadal zdecydowanie opowiada się za otwartymi rynkami i handlem opartym na zasadach, zwłaszcza w czasach niepewności w dziedzinie polityki handlowej;

5.  podkreśla, że podobnie jak CETA, wszystkie przyszłe umowy handlowe powinny obejmować odpowiednie środki dotyczące produktów wrażliwych, w tym produktów rolnych, a także klauzule ochronne, które muszą być stosowane w przypadku zakłóceń rynku;

6.  przypomina, że CETA nie wymaga od rządów prywatyzacji usług publicznych ani nie stwarza przeszkód do przywrócenia własności publicznej, objęcia administracją lub jakąkolwiek inną formą kontroli usług, które zostały uprzednio sprywatyzowane;

7.  z zadowoleniem przyjmuje proponowany przez Komisję nowy model rozstrzygania sporów inwestycyjnych – system trybunałów inwestycyjnych, który stanowi zasadniczą zmianę w stosunku do rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, przez zapewnienie ustanowienia stałego trybunału z sędziami publicznymi przydzielanymi w sposób losowy do poszczególnych spraw, stałym trybunałem odwoławczym, rygorystycznymi regułami odnoszącymi się do konfliktu interesów, kodeksem postępowania egzekwowanym przez przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i zaostrzonymi przepisami dotyczącymi przejrzystości, tak aby spory nie były już rozstrzygane za zamkniętymi drzwiami;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na pytania dotyczące CETA odpowiedziano w drodze kontaktów zewnętrznych między UE i Kanadą, ich zaangażowania i innych wyjaśnień dotyczących zawartości umowy, takich jak wspólny instrument interpretacyjny;

9.  podkreśla wagę wymiany handlowej i zrównoważonego rozwoju w CETA oraz odpowiednich zobowiązań podjętych przez Strony we wspólnym instrumencie interpretacyjnym w celu wzmocnienia jej postanowień;

10.  wzywa do pełnego zaangażowania Parlamentu we wdrażanie umowy i apeluje do Komisji o regularne przekazywanie Parlamentowi aktualnych informacji o tymczasowym stosowaniu umowy;

11.  wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości trwających i przyszłych negocjacji handlowych w celu podjęcia dialogu z obywatelami i zainteresowanymi stronami;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie Unii Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Kanady.

(1)

Dz.U. C 380 E z 11.12.2012, s. 20.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności