Propunere de rezoluţie - B8-0146/2017Propunere de rezoluţie
B8-0146/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la încheierea CETA dintre UE și Canada

  8.2.2017 - (2017/2525(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler în numele Grupului PPE
  David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga în numele Grupului ECR
  Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš în numele Grupului ALDE


  Procedură : 2017/2525(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0146/2017
  Texte depuse :
  B8-0146/2017
  Texte adoptate :

  B8-0146/2017

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la încheierea CETA dintre UE și Canada

  (2017/2525(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere directivele de negociere din 24 aprilie 2009 emise de Consiliul Uniunii Europene, precum și recomandarea Comisiei către Consiliu din 20 decembrie 2010 privind modificarea directivelor de negociere și modificarea ulterioară realizată de către Consiliu la 14 iulie 2011,

  –  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind relațiile comerciale dintre UE și Canada[1],

  –  având în vedere avizul juridic 259/16 al Serviciului Juridic al Parlamentului European din 1 iunie 2016 privind compatibilitatea cu tratatele a dispozițiilor privind soluționarea litigiilor legate de investiții în cadrul acordurilor comerciale negociate de Uniunea Europeană, cu referire în special la CETA,

  –  având în vedere propunerea Comisiei adresată Consiliului din 5 iulie 2016 referitoare la semnarea și încheierea unui CETA sub forma unui acord „mixt”,

  –  având în vedere Decizia Consiliului din 5 octombrie 2016 privind aplicarea provizorie a CETA,

  –  având în vedere instrumentul comun de interpretare UE-Canada cu privire la CETA, aprobat de Consiliu la momentul semnării acordului, la 28 octombrie 2016, care ar oferi o interpretare obligatorie a CETA, în conformitate cu articolul 31 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor,

  –  având în vedere cele 38 de declarații consemnate în procesul-verbal al Consiliului cu ocazia adoptării de către Consiliu a deciziei de autorizare a semnării CETA;

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât acordurile comerciale adecvate, prin care se stabilesc norme clare privind fluxurile comerciale și de investiții, trebuie să contureze standarde globale cu scopul de a aduce beneficii cetățenilor prin crearea de locuri de muncă și creștere pentru economia noastră și de a contribui la un viitor prosper;

  B.  întrucât, într-un moment în care acordurile comerciale multilaterale sunt dificil de realizat, acordurile bilaterale care joacă un rol important în generarea de creștere economică și în crearea de locuri de muncă;

  C.  întrucât UE trebuie să colaboreze cu țările care au orientări similare pentru a consolida sistemul mondial bazat pe norme, în special având în vedere faptul că sistemul multilateral se află sub presiune din ce în ce mai mare;

  D.  întrucât Canada și UE sunt parteneri și aliați extrem de importanți, deoarece au valori comune, împărtășesc credința în societăți deschise, democratice și liberale și în importanța comerțului bazat pe norme și sunt de acord să își intensifice cooperarea multilaterală și bilaterală în domeniul politicii externe;

  E.  întrucât CETA este cel mai modern, progresiv și amplu acord comercial pe care UE l-a negociat până în prezent;

  F.  întrucât prioritățile stabilite în Rezoluția sa din 8 iunie 2011 se reflectă în rezultatul negocierilor;

  G.  întrucât negocierile pentru CETA au început în 2009, pe baza unui mandat unanim din partea tuturor statelor membre;

  H.  întrucât CETA permite accesul la noi piețe, lărgește gama de opțiuni aflate la dispoziția consumatorilor și sporește oportunitățile de investiții, asigurând totodată standarde ridicate atât în Canada, cât și în UE, reducând la minimum obstacolele inutile în calea comerțului și garantând dreptul de a stabili reglementări pentru urmărirea obiectivelor de politică publice legitime;

  I.  întrucât, printre altele, CETA elimină tarifele, oferă societăților europene acces la piața achizițiilor publice din Canada, protejează 145 de indicații geografice europene și îmbunătățește transparența în ceea ce privește procedurile administrative și vamale;

  J.  întrucât în cadrul CETA se pot dezvolta în continuare standardele internaționale de mediu și de muncă, în special prin instituirea de norme care reglementează dezvoltarea durabilă și protecția climei;

  K.  întrucât, ca urmare a preocupărilor exprimate de societatea civilă și de către Parlamentul European cu privire la soluționarea litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), părțile au convenit să o elimine din text și să o înlocuiască cu un nou model de soluționare a litigiilor în materie de investiții — sistemul jurisdicțional în materie de investiții (investment court system - ICS);

  L.  întrucât negocierile privind CETA au contribuit în mod semnificativ la liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii României și Bulgariei;

  M.  întrucât negocierile pentru CETA au arătat că un proces mai favorabil incluziunii poate aduce rezultate mai bune, ceea ce duce la concluzii importante cu privire la nevoia unei mai mari transparențe în negocierile comerciale, în general,

  1.  salută Acordul economic și comercial cuprinzător cu Canada ca fiind cel mai modern, mai amplu și mai ambițios acord comercial pe care UE l-a negociat până în prezent, care are potențialul de a crea avantaje semnificative pentru cetățeni și întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii;

  2.  solicită un proces rapid de ratificare de către parlamentele naționale și regionale ale statelor membre pentru a garanta că cetățenii europeni și canadieni profită de beneficiile aduse de CETA cât mai curând posibil;

  3.  subliniază faptul că acest acord reprezintă o ocazie de a stabili standarde și norme pentru comerțul mondial împreună cu partenerul nostru cel mai puternic, garantând că standardele sociale, de muncă și de mediu nu sunt periclitate atunci când se stabilesc condițiile pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă;

  4.  consideră că CETA trimite un semnal important pentru alți parteneri comerciali în ceea ce privește modul în care UE dorește să stabilească norme și standarde globale și că UE își menține angajamentul față de deschiderea piețelor și față de comerțul bazat pe norme, în special într-o perioadă marcată de incertitudine în domeniul politicii comerciale;

  5.  subliniază că, la fel ca în cazul CETA, toate acordurile comerciale viitoare ar trebui să includă măsuri adecvate privind produsele sensibile, inclusiv produsele agricole, precum și clauze de salvgardare care trebuie aplicate în caz de perturbări ale pieței;

  6.  reamintește faptul că CETA nu impune guvernelor să privatizeze servicii publice și nici nu împiedică readucerea serviciilor care fuseseră anterior privatizate în proprietatea și administrarea publică sau sub orice altă formă de control;

  7.  salută noul model al Comisiei de soluționare a litigiilor în materie de investiții - ICS, care reprezintă o schimbare fundamentală față de ISDS, prin aceea că se garantează înființarea unui tribunal permanent cu judecători publici alocați în mod aleatoriu pentru fiecare caz și a unei instanțe de apel permanente, se instituie norme stricte privind conflictul de interese, un cod de conduită aplicabil de către președintele Curții Internaționale de Justiție, precum și dispoziții consolidate în materie de transparență, astfel încât litigiile nu vor mai fi rezolvate „în spatele ușilor închise”;

  8.  salută faptul că atât UE, cât și Canada au răspuns la întrebările privind CETA prin acțiuni de informare publică, prin implicare și alte acțiuni de clarificare cu privire la conținutul acordului, cum ar fi instrumentul comun de interpretare;

  9.  subliniază importanța comerțului și a dezvoltării durabile în cadrul CETA, precum și angajamentele corespunzătoare asumate de către părți în instrumentul comun de interpretare de a consolida dispozițiile acestui acord;

  10.  invită Parlamentul să se implice pe deplin în punerea în aplicare a acordului și invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la aplicarea sa provizorie;

  11.  invită Comisia să crească transparența negocierilor comerciale în curs și viitoare, pentru a comunica cu cetățenii și cu părțile interesate;

  12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului Uniunii Europene, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Canadei.