Förfarande : 2017/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0146/2017

Ingivna texter :

B8-0146/2017

Debatter :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Omröstningar :

PV 15/02/2017 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 266kWORD 46k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler för PPE-gruppen
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta) (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de förhandlingsdirektiv av den 24 april 2009 som utfärdats av Europeiska unionens råd samt av kommissionens rekommendation till rådet av den 20 december 2010 om ändring av förhandlingsdirektiven och rådets efterföljande ändring av den 14 juli 2011,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om förbindelserna mellan EU och Kanada(1),

–  med beaktande av det rättsliga yttrandet 259/16 från Europaparlamentets rättstjänst av den 1 juni 2016 över huruvida det är förenligt med fördragen att införa bestämmelser om lösning av investeringstvister i handelsavtal som förhandlats fram av Europeiska unionen, särskilt med avseende på Ceta,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet av den 5 juli 2016 om undertecknande och ingående av Ceta som ett ”blandat” avtal,

–  med beaktande av rådets beslut av den 5 oktober 2016 om provisorisk tillämpning av Ceta,

–  med beaktande av EU:s och Kanadas gemensamma tolkningsinstrument om Ceta, som godkändes av rådet vid undertecknandet den 28 oktober 2016 och som medför en bindande tolkning av Ceta i enlighet med artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten,

–  med beaktande av de 38 uttalanden som fördes in i rådets protokoll i samband med rådets antagande av beslutet om bemyndigande av undertecknandet av Ceta,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bra handelsavtal, där det fastställs tydliga regler för handels- och investeringsflödena, måste utforma globala standarder för att ge fördelar för medborgarna i form av jobb och ekonomisk tillväxt och bidra till en blomstrande framtid.

B.  I en tid när det är svårt att få fram multilaterala handelsavtal spelar bilaterala avtal en viktig roll när det gäller att generera ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen.

C.  EU måste samarbeta med likasinnade länder för att stärka det globala regelbaserade systemet, särskilt eftersom det multilaterala systemet utsätts för allt större tryck.

D.  Kanada och EU är mycket viktiga partner och allierade, med gemensamma värderingar och en gemensam tro på öppna, demokratiska och liberala samhällen och vikten av regelbaserad handel, och de är överens om att stärka sitt multilaterala och bilaterala utrikespolitiska samarbete.

E.  Ceta är det mest moderna, progressiva och omfattande handelsavtal som EU har förhandlat fram hittills.

F.  Prioriteringarna i parlamentets resolution av den 8 juni 2011 avspeglas i förhandlingsresultatet.

G.  Ceta-förhandlingarna inleddes 2009 på grundval av ett enhälligt mandat från samtliga medlemsstater.

H.  Ceta möjliggör tillträde till nya marknader samt större valfrihet för konsumenterna och fler investeringsmöjligheter. Samtidigt kan nämnas att Ceta skyddar höga standarder i både Kanada och EU, minimerar onödiga handelshinder och säkerställer rätten att reglera för att uppnå legitima mål för den offentliga politiken.

I.  Ceta innebär bland annat att tullar avskaffas, att europeiska företag får tillgång till den kanadensiska marknaden för offentlig upphandling, att 145 europeiska geografiska beteckningar skyddas och att insynen i administrativa förfaranden och tullförfaranden förbättras.

J.  Ceta kan vidareutveckla internationella arbetsnormer och miljöstandarder, särskilt genom att fastställa regler för hållbar utveckling och klimatskydd.

K.  Efter att det civila samhället och Europaparlamentet framfört betänkligheter mot systemet för tvistlösning mellan investerare och stat kom parterna överens om att ta bort systemet från texten och ersätta det med en ny modell för lösning av investeringstvister – investeringsdomstolssystemet.

L.  Ceta-förhandlingarna har i hög grad bidragit till viseringsliberaliseringar för medborgare från Rumänien och Bulgarien.

M.  Ceta-förhandlingarna har visat att en mer inkluderande process kan ge bättre resultat, vilket lett fram till viktiga slutsatser om behovet av att generellt öka insynen i handelsförhandlingar.

1.  Europaparlamentet välkomnar det övergripande avtalet om ekonomi och handel med Kanada och påpekar att det är det mest moderna, omfattande och ambitiösa handelsavtal som EU hittills har förhandlat fram. Avtalet kan komma att medföra betydande fördelar för medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag.

2.  Europaparlamentet efterlyser en snabb ratificeringsprocess av medlemsstaternas nationella och regionala parlament, så att europeiska och kanadensiska medborgare snarast möjligt kan uppleva fördelarna med Ceta.

3.  Europaparlamentet framhåller att detta avtal är ett tillfälle att tillsammans med EU:s starkaste partner fastställa bestämmelser och standarder för den globala handeln och se till att sociala standarder, arbetsnormer och miljöstandarder inte urholkas när villkoren för tillväxt och sysselsättning bestäms.

4.  Europaparlamentet anser att Ceta sänder en viktig signal till andra handelspartner om hur EU vill fastställa globala bestämmelser och standarder, och att EU alltjämt är engagerat för öppna marknader och en regelbaserad handel, särskilt i en tid som präglas av ovisshet inom handelspolitiken.

5.  Europaparlamentet framhåller att alla framtida avtal i likhet med Ceta bör innefatta lämpliga åtgärder för känsliga produkter, bland annat jordbruksprodukter, samt skyddsklausuler som måste tillämpas vid eventuella störningar på marknaden.

6.  Europaparlamentet påminner om att Ceta inte tvingar regeringarna att privatisera offentliga tjänster och inte heller hindrar tidigare privatiserade tjänster från att återgå i offentlig regi när det gäller ägandet, förvaltningen eller någon annan form av kontroll.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens modell för att lösa investeringstvister – investeringsdomstolssystemet – som i grunden skiljer sig från systemet med tvistlösning mellan investerare och stat. Investeringsdomstolssystemet innebär nämligen att det inrättas en fast domstol med offentliga domare som slumpvis fördelas till varje enskilt mål, en fast appellationsdomstol, strikta regler om intressekonflikter, en uppförandekod som kan verkställas av Internationella domstolens ordförande samt förstärkta insynsbestämmelser, så att tvister inte längre löses bakom stängda dörrar.

8.  Europaparlamentet gläder sig över att EU och Kanada har besvarat frågor om Ceta genom utåtriktad verksamhet och samarbete och genom andra sätt att förtydliga innehållet i avtalet, till exempel det gemensamma tolkningsinstrumentet.

9.  Europaparlamentet understryker betydelsen av handel och hållbar utveckling i Ceta liksom av de relevanta åtaganden som parterna gjort i det gemensamma tolkningsinstrumentet för att stärka avtalsbestämmelserna.

10.  Europaparlamentet begär att parlamentet görs fullt delaktigt i genomförandet av avtalet, och uppmanar kommissionen att regelbundet uppdatera parlamentet om avtalets provisoriska tillämpning.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka insynen i pågående och framtida handelsförhandlingar för att öka allmänhetens och de berörda parternas delaktighet.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament och Kanadas regering och parlament.

(1)

EUT C 380 E, 11.12.2012, s. 20.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy