Предложение за резолюция - B8-0147/2017Предложение за резолюция
B8-0147/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)4362)

  8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

  внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността

  Фабио Де Мази, Рина Роня Кари, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Сабине Льозинг, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес от името на групата GUE/NGL

  Процедура : 2016/3017(DEA)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0147/2017
  Внесени текстове :
  B8-0147/2017
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0147/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент (ЕС) № .../.. на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)4362)

  (2016/3017(DEA))

  Европейският парламент,

  –  Като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 1 декември 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (C(2016)4362)

  –  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид Директива 2014/65 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС, и по-специално член 57, параграфи 3 и 12 от нея[1],

  –  като взе предвид член 13, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията[2],

  –  като взе предвид проекта на РТС на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) от 28 септември 2015 г.,

  –  като взе предвид писмото от 27 ноември 2015 г., изпратено от неговия докладчик и председателя на неговата комисия по икономически и парични въпроси до члена на Комисията Хил,

  –  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че дерегулацията на финансовите пазари преди финансовата криза от 2007-2008 г. значително допринесе за спекулацията с всички видове финансови инструменти, включително стоковите деривати;

  Б.  като има предвид, че съществува ясна връзка между финансиализацията на стоковите пазари и цените на стоките, и по-специално храните; като има предвид, че дейностите на финансовите участници имат склонност да направляват цените на стоките далеч от нивата, оправдани от основните пазарни показатели, което оказва отрицателно въздействие както върху производителите, така и върху потребителите, особено най-бедните;

  В.  като има предвид, че Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ДПФИ II) въвежда нов хармонизиран режим за ограничаване на позициите по отношение на договори за деривати, свързани със стоки, за да се ограничат прекомерните спекулации със стокови деривати;

  Г.  като има предвид, че член 57 от Директива 2014/65/ЕС изисква държавите членки да гарантират, че компетентните органи въвеждат и прилагат ограничения на позициите по отношение на размера на нетна позиция, държана от лице непрекъснато за стокови деривати, търгувани на места на търговия, както и за икономически еквивалентни извънборсови договори, с цел предотвратяване на пазарни злоупотреби и подпомагане на правилното ценообразуване и условията за сетълмент, включително предотвратяване на позиции, водещи до нарушаване на пазара;

  Д.  като има предвид, че член 57, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС оправомощава Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да разработва проекти на регулаторни технически стандарти (РТС) и делегира на Комисията правомощието да приема такива стандарти с цел определяне на методологията за изчисление, която компетентните органи трябва да прилагат при определяне на ограниченията за месечната спот позиция и за другите месечни позиции за стокови деривати, които са със сетълмент с физическа доставка и с паричен сетълмент, въз основа на характеристиките на съответния дериват;

  Е.  като има предвид, че ESMA е издал съответните регулаторни технически стандарти на 28 септември 2015 г. („РТС 21“);

  Ж.  като има предвид, че целта на тези регулаторни технически стандарти е на компетентните национални органи да се предостави методологията за изчисление на ограниченията на позициите с цел установяване на хармонизиран режим за ограничение на позициите за деривати, търгувани на места за търговия, както и за икономически еквивалентните им извънборсови договори;

  З.  като има предвид, че преговорният екип на Европейския парламент по ДПФИ II изрази сериозни опасения относно предложението на ESMA както в писмена форма, така и публично в комисията по икономически и парични въпроси (ECON);

  И.  като има предвид, че в отговор на някои от тези критики, на 1 декември 2016 г. Комисията прие проекта на регулаторни технически стандарти, предложен от ESMA на 28 септември 2015 г., с изменения;

  Й.  като има предвид, че член 57, параграф 3 от Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета възлага на ESMA да вземе предвид нестабилността на съответните пазари, включително пазарите на заменяеми деривати и базови стоки, при изготвянето на проекта на РТС;

  К.  като има предвид, че с приетите от Комисията РТС компетентните органи все още не са задължени да вземат предвид нестабилността, за да намалят ограниченията, но трябва да се позоват на нея само след като установили ситуация на „прекомерна нестабилност“; като има предвид, че не е налице ясно определение за „прекомерна нестабилност“;

  Л.  като има предвид, че базовите ограничения на позициите бяха намалени от Комисията в сравнение с предходното предложение на ESMA, но само за много ограничен брой свързани с храните договори и само за последния (спот) месец;

  М.  като има предвид, че компетентният национален орган все още може по свое усмотрение да модулира базовите стойности в интервала от 2,5% до 35%; като има предвид, че не са предвидени разпоредби за фазата на „другите месеци“ на договорите за деривати;

  Н.  като има предвид, че ограниченията на позициите за не-спотовите месеци все още се основават на откритите позиции вместо на доставяните стоки, както беше изискано от Европейския парламент с цел да се осигури по-пълно привеждане в съответствие на пазарните цени с базовите икономически стоки;

  О.  като има предвид, че за най-чувствителните и високоликвидни договори за храни базова стойност от 20% не отговаря на целта, заявена в Директива 2014/65/ЕС, а именно да се предотврати пазарната злоупотреба и да се поддържат установен ред на ценообразуване и условия на сетълмент;

  П.  като има предвид, че горепосоченото предполага, че продължава да съществува значителна свобода на преценка на компетентните органи, което потенциално застрашава целия режим на ограничения на позициите, договорен в ниво 1 на ДПФИ II;

  1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

  2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

  3.  отправя искане към Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид посочените по-горе опасения и по-специално да включи следните препоръки:

    а) да намали базовите ограничения на позициите за най-чувствителните и високоликвидни договори за храни до максимум 15%,

  б) да разшири обхвата на договорите, обхванати от намалените ограничения, поне до всички стоки с непряко въздействие върху цените на хранителните продукти, предназначени за консумация от човека,

    в) предефинира нестабилността, така че тя да се превърне в задължителен параметър в методологията за определяне на ограниченията за позициите;

  4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.