Forslag til beslutning - B8-0147/2017Forslag til beslutning
B8-0147/2017

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)4362)

  8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

  jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4

  Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen

  Procedure : 2016/3017(DEA)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0147/2017
  Indgivne tekster :
  B8-0147/2017
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0147/2017

  Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)4362)

  (2016/3017(DEA))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1.12.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)4362),

  –  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU[1], særlig artikel 57, stk. 3 og 12,

  –  der henviser til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[2],

  –  der henviser til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA) udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder af 28. september 2015,

  –  der henviser til skrivelsen af 27. november 2015, der blev sendt af ordføreren og formanden for Økonomi- og Valutaudvalget til kommissionsmedlem Hill,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

  A.  der henviser til, at den deregulering af de finansielle markeder, der fandt sted forud for den finansielle krise i 2007/08, i betydelig grad har bidraget til spekulation med alle typer finansielle instrumenter, bl.a. råvarederivater;

  B.  der henviser til, at der er en klar sammenhæng mellem finansialisering på råvaremarkederne og råvarepriser, navnlig fødevarepriser; der henviser til, at deltagere i finansielle aktiviteter har en tendens til at føre råvarepriser væk fra niveauer, der er begrundet i grundlæggende markedsforhold med negative virkninger for både producenter og forbrugere, navnlig de fattigste;

  C.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (MiFID II) indfører en ny harmoniseret ordning for anvendelse af positionslofter på derivatkontrakter vedrørende råvarer med henblik på at begrænse overdreven spekulation i råvarederivater;

  D.  der henviser til, at i henhold til artikel 57 i direktiv 2014/65/EU skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente myndigheder fastsætter og anvender positionslofter for størrelsen af en nettoposition, som en person kan besidde på et givent tidspunkt i råvarederivater, der handles på markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende over-the-counter (OTC) kontrakter med henblik på at forhindre markedsmisbrug og støtte korrekte prisdannelses- og afviklingsbetingelser, herunder at forhindre markedsforvridende positioner;

  E.  der henviser til, at artikel 57, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU giver Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bemyndigelse til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS) og Kommissionen beføjelse til at vedtage disse standarder for at fastlægge den beregningsmetode, som kompetente myndigheder skal anvende ved fastsættelsen af positionslofter for spotmåneden og for andre måneder for fysisk og kontant afviklede råvarederivater baseret på det pågældende derivats karakteristika;

  F.  der henviser til, at ESMA udstedte de relevante reguleringsmæssige tekniske standarder (RTS 21);

  G.  der henviser til, at formålet med denne reguleringsmæssige tekniske standard er at forsyne de nationale kompetente myndigheder med metodologien til beregning af positionslofter for at fastlægge en harmoniseret ordning for positionslofter for derivater, der handles på markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter;

  H.  der henviser til, at Europa-Parlamentets MiFID II-forhandlingsdelegation har udtrykt alvorlig bekymring over ESMA's forslag, både skriftligt og offentligt i Økonomi- og Valutaudvalget (ECON);

  I.  der henviser til, at Kommissionen som reaktion på nogle af disse kritikpunkter den 1. december 2016 vedtog udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder foreslået af ESMA den 28. september 2015 med ændringer;

  J.  der henviser til, at artikel 57, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU pålægger ESMA at tage hensyn til volatiliteten på de relevante markeder, herunder også substituerende derivater og de underliggende råvaremarkeder ved udarbejdelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder;

  K.  der henviser til, at reguleringsmæssige tekniske standarder vedtages af Kommissionen, og at kompetente myndigheder endnu ikke er forpligtet til at tage hensyn til at volatiliteten for at begrænse lofter, men først efter at de har oprettet en "overdreven volatilitet"; der henviser til, at der ikke findes en klar definition af "overdreven volatilitet";

  L.  der henviser til, at referenceværdien for positionsloftet blev nedsat af Kommissionen i forhold til tidligere ESMA-forslag, men kun for et meget begrænset antal fødevarerelaterede kontrakter, og udelukkende for den endelige (spot-) måned;

  M.  der henviser til, at den nationale kompetente myndighed stadig på eget initiativ kan tilpasse referencetal på mellem 2,5 % og 35 %; der henviser til, at der ikke er taget skridt til fasen for "andre måneder" af derivatkontrakter;

  N.  der henviser til, at positionslofter for ikke-spot-måneder stadig er baseret på åben interesse snarere end det disponible udbud som krævet af Europa-Parlamentet for at sikre en tættere koordinering af markedspriserne med de underliggende økonomiske varer;

  O.  der henviser til, at for så vidt angår kontrakterne for de mest følsomme og meget flydende fødevarer, opfylder en referenceværdi på 20 % ikke det mål, der er fastlagt i direktiv 2014/65/EU om at forebygge markedsmisbrug og støtte korrekt prisdannelse og korrekte afviklingsbetingelser;

  P.  der henviser til, at ovennævnte punkter medfører, at et betydeligt skøn er overladt til de kompetente myndigheder, hvilket muligvis kan true hele ordningen for positionslofter på niveau 1 i MiFID II;

  1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

  2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

  3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til ovenstående bekymringer og navnlig omfatter følgende henstillinger:

    a) mindske referencen for positionsloftet for de mest følsomme og meget flydende fødevarer kontrakter til højst 15 %

  b) udvide anvendelsesområdet for kontrakter, der er omfattet af nedsatte lofter til som minimum at omfatte alle varer med indirekte virkninger på priserne på fødevarer til konsum

    c) omdefinere begrebet volatilitet, således at det bliver et obligatorisk parameter i metodologien til fastsættelse af positionslofter;

  4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.