Διαδικασία : 2016/3017(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0147/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0147/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 488kWORD 52k
8.2.2017
PE598.473v01-00
 
B8-0147/2017

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού


σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (C(2016)4362) (2016/3017(DEA))


Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (C(2016)4362) (2016/3017(DEA))  
B8-0147/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (C(2016)4362),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφοι 3 και 12(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡTΠ) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) της 28ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 27ης Νοεμβρίου 2015 που απέστειλε ο εισηγητής και ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επίτροπο Hill,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών πριν από την οικονομική κρίση του 2007/2008 συνέβαλε σημαντικά στην κερδοσκοπία σε όλους τους τύπους των χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων επί εμπορευμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της χρηματιστικοποίησης των αγορών βασικών προϊόντων και των τιμών των εμπορευμάτων, ιδίως των τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών φορέων έχουν την τάση να οδηγούν τις τιμές των βασικών προϊόντων μακριά από τα επίπεδα που δικαιολογούνται από τα βασικά μεγέθη της αγοράς, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους φτωχότερους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (MiFID II) εισάγει ένα νέο εναρμονισμένο καθεστώς για τα όρια θέσης όσον αφορά τις συμβάσεις παραγώγων σε σχέση με εμπορεύματα, προκειμένου να κάμψει την υπερβολική κερδοσκοπία στα παράγωγα εμπορευμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 57 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και εφαρμόζουν όρια θέσης στο μέγεθος της καθαρής θέσης που ένα άτομο μπορεί να κρατήσει ανά πάσα στιγμή σε παράγωγα εμπορευμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης και χρηματοοικονομικά ισοδύναμες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (OTC), προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση αγοράς και να στηριχθούν ορθοί όροι τιμολόγησης και διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης λήψης θέσεων που στρεβλώνουν την αγορά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 57 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) να καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (ΡTΠ), και αναθέτει εξουσία στην Επιτροπή να εγκρίνει τα εν λόγω πρότυπα, προκειμένου να καθοριστεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό που πρέπει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές για τον καθορισμό των ορίων θέσης επί παραγώγων που λήγουν κατά τον τρέχοντα μήνα και των ορίων θέσης επί παραγώγων που λήγουν σε άλλο μήνα, για παράγωγα επί εμπορευμάτων με φυσική παράδοση και με χρηματικό διακανονισμό, με βάση τα χαρακτηριστικά του σχετικού παραγώγου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΚΑΑ εξέδωσε τις σχετικές ΡTΠ στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 («ΡTΠ 21»)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της εν λόγω ΡTΠ είναι να παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ορίων θέσης, με στόχο την καθιέρωση ενός εναρμονισμένου καθεστώτος για την οριακή θέση για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης και οικονομικά ισοδύναμες εξωχρηματιστηριακές συμβάσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης MiFID II του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πρόταση της ΕΑΚΑΑ, τόσο εγγράφως όσο και δημοσίως, στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Επιτροπή ECON)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση σε κάποιες από αυτές τις επικρίσεις, την 1η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε τα σχέδια ΡTΠ που προτάθηκαν από την ΕΑΚΑΑ στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, με αλλαγές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 57 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επιφορτίζει την ΕΑΚΑΑ να λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των σχετικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των υποκατάστατων παραγώγων και των υποκείμενων αγορών εμπορευμάτων, κατά τη σύνταξη των ΡTΠ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις ΡTΠ που ενέκρινε η Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να μην υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τη μεταβλητότητα για τη μείωση των ορίων, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο αφού έχει προκύψει κατάσταση «υπερβολικής αστάθειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι λείπει ο σαφής ορισμός της έννοιας «υπερβολική αστάθεια»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασικό όριο θέσης μειώθηκε από την Επιτροπή σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση της ΕΑΚΑΑ, αλλά μόνο για πολύ περιορισμένο αριθμό συμβάσεων που σχετίζονται με τα τρόφιμα, και μόνο για τον τελικό (spot) μήνα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμόδια εθνική αρχή μπορεί να εξακολουθεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διαμορφώνει τα αριθμητικά στοιχεία αναφοράς εντός του εύρους 2,5% έως 35%· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γίνονται προβλέψεις για τη φάση των «άλλων μηνών» των συμβάσεων παραγώγων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια θέσης για τους μήνες εκτός του τρέχοντος μηνός, εξακολουθούν να βασίζονται σε ανοικτές συμβάσεις και όχι σε παραδοτέο εφοδιασμό, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η στενότερη ευθυγράμμιση των τιμών αγοράς με τα βασικά οικονομικά εμπορεύματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις συμβάσεις που αφορούν πιο ευαίσθητα και υψηλής ρευστότητας είδη διατροφής, η βάση του 20% δεν πληροί τον στόχο που αναφέρεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για την πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς και την υποστήριξη ορθών όρων τιμολόγησης και διακανονισμού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προαναφερθέντα σημεία υποδηλώνουν ότι παραμένει η σημαντική διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών και, έτσι, πιθανώς να υπάρχει κίνδυνος για το συνολικό καθεστώς των ορίων θέσης που συμφωνήθηκε σε επίπεδο 1 της MIFID II·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω ανησυχίες και να περιλάβει ιδίως τις ακόλουθες συστάσεις:

  α)  να μειώσει τη «βασική» οριακή θέση για τις πιο ευαίσθητες και υψηλής ρευστότητας συμβάσεις τροφίμων με ανώτατο όριο το 15%·

β) να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων που καλύπτονται από τα μειωμένα όρια σε τουλάχιστον όλα τα προϊόντα με έμμεσες επιπτώσεις στις τιμές των τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

  γ) να επαναπροσδιορίσει τη μεταβλητότητα έτσι ώστε να καταστεί υποχρεωτική παράμετρος στη μεθοδολογία του καθορισμού των ορίων θέσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 173, της 12.6.2014, σ. 349.

(2)

ΕΕ L 331, της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου