Päätöslauselmaesitys - B8-0147/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0147/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 1. joulukuuta 2016 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) …/… (C(2016)4362)

  8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

  työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan mukaisesti

  Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta

  Menettely : 2016/3017(DEA)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0147/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0147/2017
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8-0147/2017

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 1. joulukuuta 2016 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (EU) …/… (C(2016)4362)

  (2016/3017(DEA))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) …/… Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)4362),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

  –  ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU[1] ja erityisesti sen 57 artiklan 3 ja 12 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010[2] 13 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 28. syyskuuta 2015 antaman luonnoksen tekniseksi sääntelystandardiksi,

  –  ottaa huomioon esittelijänsä sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan 27. marraskuuta 2015 päivätyn kirjeen komission jäsen Hillille,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 4 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että finanssimarkkinoiden sääntelyn purkaminen ennen vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisiä edisti merkittävästi keinottelua kaikentyyppisillä rahoitusvälineillä, mukaan lukien hyödykejohdannaiset;

  B.  toteaa, että hyödykemarkkinoiden muuttuminen sijoittajavetoisiksi on selvästi vaikuttanut hyödykkeiden hintoihin, mikä koskee erityisesti elintarvikkeita; katsoo, että finanssimarkkinoiden toimijoiden toiminnalla on taipumus viedä hyödykkeiden hintoja poispäin markkinaperusteiden mukaisesti määräytyvältä tasolta, millä on kielteisiä vaikutuksia sekä tuottajiin että erityisesti kaikkein köyhimpiin kuluttajiin;

  C.  ottaa huomioon, että rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/65/EU (MiFID II) otetaan käyttöön perushyödykkeisiin liittyviä johdannaissopimuksia koskeva uusi yhdenmukaistettu positiolimiittijärjestely, jolla on tarkoitus hillitä liiallista keinottelua hyödykejohdannaisilla;

  D.  ottaa huomioon, että direktiivin 2014/65/EU 57 artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat ja soveltavat positiolimiittejä, jotka koskevat kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevien hyödykejohdannaisten ja taloudelliselta kannalta vastaavien OTC-sopimusten muodostaman nettomääräisen position kokoa, joka henkilöllä enintään voi olla kaikkina aikoina, jotta voidaan estää markkinoiden väärinkäyttö ja tukea asianmukaisia hinnoittelu- ja toimitusedellytyksiä, mukaan lukien markkinoita vääristävien positioiden estäminen;

  E.  ottaa huomioon, että direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan 3 kohdassa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen valtuutetaan laatimaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi ja siirretään komissiolle valta hyväksyä tällaiset standardit, jotta voidaan määrittää laskentamenetelmä, jota toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava vahvistaessaan spot-kuukauden positiolimiitit ja toisen kuukauden positiolimiitit, jotka koskevat kohde-etuuden luovuttamisen tai nettoarvon tilityksen kautta toteutettavia hyödykejohdannaisia ja perustuvat kyseisen johdannaisen ominaispiirteisiin;

  F.  ottaa huomioon, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen antoi kyseisen teknisen sääntelystandardin (RTS 21) 28. syyskuuta 2015;

  G.  toteaa, että tämän teknisen sääntelystandardin tarkoituksena on antaa kansallisten toimivaltaisten viranomaisten käyttöön positiolimiittien laskentamenetelmä, jotta voidaan luoda yhdenmukaistettu positiolimiittijärjestely kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevia hyödykejohdannaisia ja niitä taloudelliselta kannalta vastaavia OTC‑sopimuksia varten;

  H.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin MiFID II -neuvotteluryhmä on ilmaissut sekä kirjallisesti että julkisesti talous- ja raha-asioiden valiokunnassa vakavan huolensa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ehdotuksesta;

  I.  toteaa, että komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2016 muutoksia arvopaperimarkkinaviranomaisen 28. syyskuuta 2015 antamaan teknisen sääntelystandardin luonnokseen ja otti näin osittain huomioon parlamentin esittämän kritiikin;

  J.  toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU 57 artiklan 3 kohdassa arvopaperimarkkinaviranomaista ohjeistetaan ottamaan teknistä sääntelystandardia laatiessaan huomioon volatiliteetti asianomaisilla markkinoilla, mukaan lukien toisensa korvaavat johdannaiset ja kohde-etuutena olevan hyödykkeen markkinat;

  K.  panee merkille, että komission hyväksymässä teknisessä sääntelystandardissa toimivaltaisia viranomaisia ei edelleenkään velvoiteta ottamaan volatiliteettia huomioon limiittien alentamiseksi vaan niiden on käytettävä sitä vasta sen jälkeen kun ne ovat todenneen ”liiallisen volatiliteetin” esiintymisen; toteaa, että ”liiallista volatiliteettia” ei ole määritelty selvästi;

  L.  toteaa, että komissio alensi positiolimiitin perustasoa arvopaperiviranomaisen aiempaan ehdotukseen verrattuna mutta vain hyvin harvojen elintarvikkeisiin liittyvien sopimusten ja vain viimeisen (spot-)kuukauden osalta;

  M.  toteaa, että kansallinen toimivaltainen viranomainen voi oman harkintansa mukaisesti yhä mukauttaa perustason lukuja 2,5–35 prosenttia; panee merkille, että johdannaissopimusten ”toisten kuukausien” vaiheesta ei ole annettu säännöksiä;

  N.  toteaa, että muiden kuukausien kuin spot-kuukauden positiolimiitit perustuvat edelleen avoinna oleviin sopimuksiin eivätkä toimitettavissa oleviin määriin, kuten Euroopan parlamentti on vaatinut, jotta varmistettaisiin, että markkinahinnat seuraisivat tiiviimmin kohde-etuutena olevia hyödykkeitä;

  O.  panee merkille, että herkimpien ja erittäin likvidien elintarvikesopimusten tapauksessa 20 prosentin perustaso ei täytä direktiivissä 2014/65/EU asetettua tavoitetta väärinkäytösten estämisestä ja asianmukaisen hinnoittelun ja toimivien toimitusedellytysten tukemisesta;

  P.  katsoo, että edellä esitetty merkitsee, että toimivaltaisille viranomaisille jää huomattavasti harkintavaltaa, mikä potentiaalisesti vaarantaa koko MIFID II -direktiivin tason 1 mukaisen positiolimiittijärjestelyn;

  1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

  3.  pyytää komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon edellä esitetyt huolenaiheet ja erityisesti seuraavat suositukset:

    a) herkimpiä ja erittäin likvidejä elintarvikesopimuksia koskevaa ”perustason” positiolimiittiä olisi alennettava niin, että se on enintään 15 prosenttia;

  b) niiden sopimusten piiriä, joihin sovelletaan alennettuja limiittejä, olisi laajennettava kattamaan ainakin kaikki hyödykkeet, joilla on välillisiä vaikutuksia ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden hintoihin;

    c) volatiliteetti olisi määriteltävä uudelleen siten, että siitä tulee pakollinen parametri positiolimiittien laskentamenetelmässä;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.