Rezolūcijas priekšlikums - B8-0147/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0147/2017

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Komisijas 2016. gada 1. decembra deleģēto regulu (ES) …/..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (C(2016)4362)

  8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 4. punktu

  Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā

  Procedūra : 2016/3017(DEA)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0147/2017
  Iesniegtie teksti :
  B8-0147/2017
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0147/2017

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2016. gada 1. decembra deleģēto regulu (ES) …/..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (C(2016)4362)

  (2016/3017(DEA))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 1. decembra deleģēto regulu (ES) …/..., ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (C(2016)4362),

  –  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES, un jo īpaši tās 57. panta 3. un 12. punktu[1],

  –  ņemot vērā 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[2],

  –  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2015. gada 28. septembra regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu,

  –  ņemot vērā referenta un Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāja 2015. gada 27. novembra vēstuli komisāram J. Hill,

  –  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

  A.  tā kā finanšu tirgu deregulācija pirms 2007. un 2008. gada finanšu krīzes būtiski veicināja spekulāciju ar visiem finanšu instrumentu veidiem, tostarp ar preču atvasinātajiem instrumentiem;

  B.  tā kā pastāv skaidra korelācija starp preču tirgu finansializāciju un preču cenām, jo īpaši attiecībā uz pārtikas precēm; tā kā finanšu dalībnieku darbībām ir tendence preču cenas attālināt no līmeņa, kas būtu pamatots atbilstoši tirgus pamatelementiem, negatīvi ietekmējot gan ražotājus, gan patērētājus, jo īpaši visnabadzīgākos;

  C.  tā kā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (FITD II), ir ieviests jauns saskaņots pozīciju limitu regulējums attiecībā uz preču atvasināto instrumentu līgumiem, lai ierobežotu pārmērīgu spekulāciju ar preču atvasinātajiem instrumentiem;

  D.  tā kā Direktīvas 2014/65/ES 57. pants paredz, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, ka kompetentās iestādes nosaka un piemēro pozīciju limitus attiecībā uz to, cik liela var būt preču atvasināto instrumentu neto pozīcija, kuru persona var turēt visā tirdzniecības vietās veiktas tirdzniecības laikā, kā arī attiecībā uz ekonomiski līdzvērtīgiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, lai novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un atbalstītu sakārtotus cenu noteikšanas un norēķinu nosacījumus, tostarp lai novērstu tirgu kropļojošas pozīcijas;

  E.  tā kā Direktīvas 2014/65/ES 57. panta 3. punkts pilnvaro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) izstrādāt regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektus un deleģē pilnvaras Komisijai pieņemt šādus standartus, lai noteiktu aprēķināšanas metodi, kas kompetentajam iestādēm jāizmanto, nosakot termiņam tuvākā mēneša un citu mēnešu pozīcijas limitus atvasinātiem preču instrumentiem, par kuriem norēķins veikts ar fizisku piegādi vai skaidrā naudā, pamatojoties uz attiecīgā atvasinātā instrumenta īpašībām;

  F.  tā kā EVTI 2015. gada 28. septembrī izdeva attiecīgos RTS (RTS 21);

  G.  tā kā RTS mērķis ir sniegt valstu kompetentajām iestādēm pozīciju limitu aprēķināšanas metodiku, lai izveidotu saskaņotu pozīciju limitu regulējumu attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem, kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietās, kā arī ekonomiski līdzvērtīgiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem;

  H.  tā kā Eiropas Parlamenta FITD II sarunu grupa gan rakstiski, gan publiski, uzstājoties Ekonomikas un monetārajā komitejā (ECON komitejā), ir izteikusi nopietnas bažas par EVTI priekšlikumu;

  I.  tā kā, reaģējot uz daļu minētās kritikas, Komisija 2016. gada 1. decembrī pieņēma EVTI 2015. gada 28. septembrī ierosināto RTS projektu ar izmaiņām;

  J.  tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES 57. panta 3. punktā ir norādīts, ka EVTI, izstrādājot RTS, ir jāņem vērā svārstīgums attiecīgajos tirgos, tostarp aizvietojamu atvasināto instrumentu un darījumu pamatā esošu preču tirgos;

  K.  tā kā Komisijas pieņemtajos RTS joprojām nav noteikts, ka kompetentajām iestādēm ir pienākums ņemt vērā svārstīgumu, lai samazinātu limitus, bet tas jādara tikai tad, kad tās jau ir noteikušas, ka pastāv pārmērīgs svārstīgums; tā kā pārmērīgs svārstīgums nav skaidri definēts;

  L.  tā kā Komisija samazināja bāzes līnijas pozīcijas limitu salīdzinājumā ar agrāko EVTI priekšlikumu, bet tikai attiecībā uz ļoti ierobežotu skaitu pārtikas preču līgumu un tikai attiecībā uz pēdējo (termiņam tuvāko) mēnesi;

  M.  tā kā valsts kompetentā iestāde joprojām var pēc saviem ieskatiem koriģēt bāzes līnijas rādītājus 2,5–35 % robežās; tā kā nav paredzēti noteikumi par atvasināto instrumentu līgumu pārējo mēnešu posmu;

  N.  tā kā pozīciju limiti pārējiem mēnešiem joprojām tiek noteikti, pamatojoties uz atvērtajām pozīcijām, nevis piegādājamajām precēm, kā to prasīja Eiropas Parlaments, lai nodrošinātu tirgus cenu ciešāku pielīdzināšanu pamatā esošajām ekonomikas precēm;

  O.  tā kā attiecībā uz vissensitīvākajiem pārtikas preču līgumiem ar augstu likviditāti 20 % bāzes līnijas rādītājs neatbilst Direktīvā 2014/65/ES izklāstītajam mērķim novērst tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un atbalstīt sakārtotus cenas noteikšanas un norēķinu nosacījumus;

  P.  tā kā iepriekšminētais nozīmē, ka kompetentās iestādes saglabā ievērojamu rīcības brīvību, kas potenciāli apdraud visu pozīciju limitu regulējumu, par ko vienojās FITD II 1. līmenī,

  1.  izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

  2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

  3.  prasa, lai Komisija iesniedz jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemti vērā iepriekš minētie apsvērumi, un jo īpaši ievēroti šādi ieteikumi:

    a) līdz ne vairāk kā 15 % samazināt bāzes līnijas pozīcijas limitu vissensitīvākajiem pārtikas preču līgumiem ar augstu likviditāti,

  b) paplašināt to līgumu jomu, kuriem piemēro samazinātos limitus, tajā iekļaujot vismaz visas preces, kam ir netieša ietekme uz cilvēka uzturam paredzētās pārtikas cenām,

    c) no jauna definēt svārstīgumu, lai tas kļūtu par pozīciju limitu noteikšanas metodikas obligātu kritēriju;

  4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.