Propunere de rezoluţie - B8-0147/2017Propunere de rezoluţie
B8-0147/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei din 1 decembrie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (C(2016)4362)

  8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

  depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

  Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez în numele Grupului GUE/NGL

  Procedură : 2016/3017(DEA)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0147/2017
  Texte depuse :
  B8-0147/2017
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8-0147/2017

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei din 1 decembrie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (C(2016)4362)

  (2016/3017(DEA))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. .../... al Comisiei din 1 decembrie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (C(2016)4362),

  –  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Directiva 2014/65 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, în special articolul 57 alineatele (3) și (12)[1],

  –  având în vedere articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei[2],

  –  având în vedere proiectul privind standardele tehnice de reglementare (STR) al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) din 28 septembrie 2015,

  –  având în vedere scrisoarea din 27 noiembrie 2015 trimisă de raportorul său și de președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare comisarului Hill,

  –  având în vedere articolul 105 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât dereglementarea piețelor financiare înaintea crizei financiare din 2007/2008 a contribuit în mod semnificativ la specularea cu toate tipurile de instrumente financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate pe mărfuri;

  B.  întrucât există o relație clară între financiarizarea piețelor de mărfuri și prețurile mărfurilor, în special ale produselor alimentare; întrucât activitățile participanților la piața financiară tind să îndepărteze prețurile mărfurilor de nivelurile justificate de principiile fundamentale ale pieței, acest lucru având efecte negative atât asupra producătorilor, cât și asupra consumatorilor, în special cei mai săraci;

  C.  întrucât Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II) introduce un nou regim armonizat privind limitele pozițiilor pentru contractele derivate pe mărfuri cu scopul de a reduce specularea excesivă cu instrumentele financiare derivate pe mărfuri;

  D.  întrucât articolul 57 din Directiva 2014/65/UE impune statelor membre să se asigure că autoritățile competente stabilesc și aplică limite ale pozițiilor cu privire la dimensiunea poziției nete pe care o persoană o poate deține în orice moment în instrumente financiare derivate pe mărfuri tranzacționate în locuri de tranzacționare și în contracte extrabursiere echivalente din punct de vedere economic, în scopul de a preveni abuzul de piață și de a sprijini condiții de decontare și de cotație ordonată, inclusiv prevenirea pozițiilor care cauzează distorsionarea pieței;

  E.  întrucât articolul 57 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE îi conferă Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) competența de a elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare (STR) și deleagă Comisiei competența de a adopta aceste standarde, pentru a determina metodologia de calcul pe care autoritățile competente trebuie să o aplice în stabilirea limitelor poziției din luna respectivă și a limitelor pozițiilor din celelalte luni pentru derivatele pe mărfuri decontate fizic sau în numerar, pe baza caracteristicilor instrumentelor financiare derivate pertinente;

  F.  întrucât ESMA a prezentat STR relevante la 28 septembrie 2015 („STR 21”);

  G.  întrucât obiectivul acestor STR este de a pune la dispoziția autorităților naționale competente metodologia pentru calcularea limitelor pozițiilor în vederea stabilirii unui regim armonizat al limitelor pozițiilor pentru instrumentele financiare derivate tranzacționate în locuri de tranzacționare și pentru contractele extrabursiere echivalente din punct de vedere economic;

  H.  întrucât echipa de negociere a Parlamentului European privind MiFID II și-a exprimat, atât în scris, cât și în public, în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și juridice (Comisia ECON), o serie de preocupări serioase legate de propunerea EMAS;

  I.  întrucât, ca răspuns la unele dintre aceste critici, la 1 decembrie 2016, Comisia a adoptat, cu anumite modificări, proiectul privind STR propus de ESMA la 28 septembrie 2015;

  J.  întrucât articolul 57 alineatul (3) din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului încredințează ESMA sarcina de a ține seama, la elaborarea STR, de volatilitatea piețelor pertinente, inclusiv în ceea ce privește instrumentele financiare derivate substitute și piețele de mărfuri activ suport;

  K.  întrucât, în conformitate cu STR adoptate de Comisie, autoritățile competente nu sunt în continuare obligate să țină seama de volatilitate pentru a reduce limitele, ci trebuie să o aibă în vedere doar după ce au stabilit că există o situație de „volatilitate excesivă”; întrucât lipsește o definiție clară a „volatilității excesive”;

  L.  întrucât Comisia a redus valoarea de referință a limitei poziției în raport cu propunerea anterioară a EMAS, dar numai pentru un număr foarte redus de contracte pe produsele alimentare și doar pentru ultima lună (respectivă);

  M.  întrucât autoritatea națională competentă poate modula în continuare, în mod discreționar, valorile de referință într-un interval cuprins între 2,5% și 35%; întrucât nu este prevăzută nicio dispoziție pentru faza privind „celelalte luni” a contractelor derivate;

  N.  întrucât limitelor pozițiilor pentru celelalte luni se bazează în continuare pe totalul pozițiilor deschise, mai degrabă decât pe furnizarea elementelor livrabile, astfel cum a solicitat Parlamentul European pentru a asigura o mai bună aliniere a prețurilor pieței la mărfurile economice subiacente;

  O.  întrucât, pentru contractele pe produse alimentare care sunt cele mai sensibile și au o lichiditate foarte mare, o valoare de referință de 20% nu îndeplinește obiectivul enunțat în Directiva 2014/65/UE de a preveni abuzul de piață și de a sprijini condițiile de decontare și de cotație ordonată;

  P.  întrucât punctele menționate mai sus implică faptul că autoritățile competente dispun în continuare de o marjă discreționară semnificativă, ceea ce poate submina întregul regim al limitelor pozițiilor convenit în cadrul nivelului 1 al MIFID II,

  1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

  3.  solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat care să țină seama de preocupările exprimate mai sus și, în special, să includă următoarele recomandări:

    (a) reducerea la maximum 15% a valorii de referință aferente limitei poziției pentru contractele pe produse alimentare care sunt cele mai sensibile și au un grad ridicat de lichiditate,

  (b) lărgirea domeniului de aplicare al contractelor cărora li se aplică limite reduse pentru a include cel puțin toate mărfurile cu efecte indirecte asupra prețurilor produselor alimentare destinate consumului uman;

    (c) redefinirea volatilității, astfel încât aceasta să devină un parametru obligatoriu în metodologia de stabilire a limitelor pozițiilor;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.