Postopek : 2016/3017(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0147/2017

Predložena besedila :

B8-0147/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 330kWORD 50k
8.2.2017
PE598.473v01-00
 
B8-0147/2017

v skladu s členom 105(4) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije (EU) .../... z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)4362) (2016/3017(DEA))


Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije (EU) .../... z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)4362) (2016/3017(DEA))  
B8-0147/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (EU) .../... z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)4362),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju direktive 2014/65 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014  o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU(1), zlasti členov 57(3) in (12),

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2),

–  ob upoštevanju osnutka regulativnih tehničnih standardov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) z dne 28. septembra 2015,

–  ob upoštevanju pisma z dne 27. novembra 2015, ki ga poročevalec in predsednik Odbora za ekonomske in monetarne zadeve poslal komisarju Jonathanu Hillu,

–  ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.  ker je deregulacija finančnih trgov pred finančno krizo 2007/2008 bistveno prispevala k špekulacijami z vsemi vrstami finančnih instrumentov, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago;

B.  ker obstaja jasna korelacija med financializacijo blagovnih borz in cenami blaga, zlasti živil; ker dejavnosti finančnih udeležencev zvišujejo cene blaga z ravni, ki je glede na tržne temelje upravičena, kar negativno vpliva na proizvajalce in potrošnike, zlasti najrevnejše;

C.  ker Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (MiFID) uvaja nov harmoniziran režim omejitev pozicij za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, da bi se zmanjšale prekomerne špekulacije z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago;

D.  ker je v členu 57 Direktive 2014/65/EU določeno, da morajo države članice zagotoviti, da pristojni organi vzpostavijo in uporabljajo omejitve velikosti neto pozicije, ki jo lahko kadar koli ima posamezna oseba v izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih trgovanja, in gospodarsko enakovrednih pogodbah OTC, da bi preprečili zlorabe trga in podprli urejene pogoje določanja cen in poravnave, pa tudi preprečili pozicije, ki izkrivljajo trg;

E.  ker člen 57(3) Direktive 2014/65/EU Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) pooblašča za pripravo osnutkov regulativnih tehničnih standardov ter na Komisijo prenaša pooblastilo za njihovo sprejemanje, da bi določili metodologijo izračunavanja, ki naj jo pristojni organi uporabljajo za izračunavanje omejitev pozicij promptnih in drugih mesecev za izvedene finančne instrumente na blago, poravnane fizično in v gotovini, in sicer na podlagi narave ustreznega izvedenega finančnega instrumenta;

F.  ker je organ ESMA izdal ustrezne regulativne tehnične standarde dne 28. septembra 2015 („RTS 21“);

G.  ker je namen teh regulativnih tehničnih standardov zagotoviti pristojnim nacionalnim organom metodologijo za izračun omejitev pozicij, da bi vzpostavili harmoniziran režim omejitev pozicij za izvedene instrumente, s katerimi se trguje na mestih trgovanja, in njihove gospodarsko enakovredne pogodbe OTC;

H.  ker je pogajalska skupina Evropskega parlamenta za MiFID II izrazila resne pomisleke zaradi predloga organa ESMA, tako pisno kot tudi javno v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve (ECON);

I.  ker je v odgovor ne nekatere teh kritik Komisija 1. decembra 2016 sprejela osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih je organ ESMA predlagal 28. septembra 2015, s spremembami;

J.  ker člen 57(3) Direktive 2014/65/EU Evropskega parlament in Sveta določa, da mora organ ESMA pri pripravi regulativnih tehničnih standardov upoštevati nestanovitnost zadevnih trgov, vključno z nadomestnimi izvedenimi instrumenti in osnovnimi blagovnimi borzami;

K.  ker v skladu z regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih je sprejela Komisija, pristojni organi še vedno niso dolžni upoštevati nestanovitnosti, da bi zmanjšali omejitve, temveč jo morajo upoštevati šele, ko ugotovijo stanje „pretirane nestanovitnosti“; ker ni jasne opredelitve „pretirane nestanovitnosti“;

L.  ker je Komisija zmanjšala izhodiščno omejitev pozicij v primerjavi s predhodnim predlogom organa ESMA, vendar le za zelo omejeno število pogodb v zvezi z živili in le za zadnji (promptni) mesec;

M.  ker pristojni nacionalni organ lahko še vedno po lastni presoji prilagaja izhodiščne vrednosti v razponu od 2,5 % do 35 %; ker ni določb za fazo „drugih mesecev“ pogodb o izvedenih finančnih instrumentih;

N.  ker omejitve pozicij za nepromptne mesece še vedno temeljijo na odprtih pozicijah in ne na dobavljivi količini, kar je zahteval Evropski parlament, da bi se zagotovila večja usklajenost tržnih cen z osnovnim ekonomskim blagom;

O.  ker za najbolj občutljive in zelo likvidne pogodbe o živilih izhodiščna vrednost 20 % ne izpolnjuje cilja o preprečevanju zlorabe trga in podpiranju urejenih pogojev določanja cen in poravnave iz Direktive 2014/65/EU;

P.  ker zgoraj omenjene točke pomenijo, da imajo pristojni organi še naprej široko diskrecijsko pravico, kar bi lahko ogrozilo celotni režim omejitev pozicij, ki je bila dogovorjena na ravni 1 MIFID II;

1.  nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.  poziva Komisijo, naj predloži nov delegirani akt, ki bo upošteval naslednja priporočila:

  a) zmanjšanje izhodiščne omejitve pozicij za najbolj občutljive in zelo likvidne pogodbe o živilih na največ 15 %,

(b) razširitev obsega naročil, za katere veljajo nižje omejitve, na najmanj vse blago, ki neposredno vpliva na cene živil za prehrano ljudi,

  (c) ponovna opredelitev nestanovitnosti, da bo postala obvezen parameter v metodologiji določanja omejitev pozicij;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in vladam ter parlamentom držav članic.

(1)

UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov