Förslag till resolution - B8-0147/2017Förslag till resolution
B8-0147/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (C(2016)4362)

  8.2.2017 - (2016/3017(DEA))

  i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen

  Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen

  Förfarande : 2016/3017(DEA)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0147/2017
  Ingivna texter :
  B8-0147/2017
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8-0147/2017

  Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (C(2016)4362)

  (2016/3017(DEA))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (C(2016)4362),

  –  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, särskilt artikel 57.3 och 57.12[1],

  –  med beaktande av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG[2],

  –  med beaktande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) utkast till tekniska standarder för tillsyn av den 28 september 2015,

  –  med beaktande av skrivelsen av den 27 november 2015 från föredraganden och ordföranden för parlamentets utskottet för ekonomi och valutafrågor till kommissionsledamot Hill,

  –  med beaktande av artikel 105.4 i arbetsordningen,

  A.  Avregleringen av finansiella marknader före den finansiella krisen 2007/2008 har avsevärt bidragit till spekulation med alla typer av finansiella instrument, inklusive råvaruderivat.

  B.  Det finns ett tydligt samband mellan finansialiseringen av råvarumarknader och råvarupriserna, särskilt för livsmedel. Den verksamhet som bedrivs av ekonomiska aktörer tenderar att få råvarupriserna att driva bort från en nivå som är motiverad av grundläggande marknadskrafter, vilket får negativa konsekvenser för både producenter och konsumenter, i synnerhet för de fattigaste.

  C.  Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (Mifid II) införs ett nytt harmoniserat system för positionslimiter för derivatkontrakt avseende råvaror som syftar till att dämpa överdriven spekulation med råvaruderivat.

  D.  Enligt artikel 57 i direktiv 2014/65/EU ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna fastställer och tillämpar positionslimiter avseende storleken på den nettoposition som en person kan inneha vid alla tidpunkter i råvaruderivat som handlas på handelsplatser och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa, för att förhindra marknadsmissbruk och stödja ordnade prissättnings- och avvecklingsvillkor, däribland att förebygga positioner som snedvrider marknaden.

  E.  Artikel 57.3 i direktiv 2014/65/EU ger Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn (RTS), och kommissionen ges befogenhet att anta dessa standarder, i syfte att fastställa den beräkningsmetod som de behöriga myndigheterna ska tillämpa för att fastställa spotmånadens positionslimiter och andra månaders positionslimiter för fysiskt och kontant avvecklade råvaruderivat på grundval av det relevanta derivatets egenskaper.

  F.  Esma utfärdade de aktuella standarderna för tillsyn den 28 september 2015 (RTS 21).

  G.  Syftet med dessa standarder är att förse de nationella behöriga myndigheterna med en metod för beräkning av positionslimiter i syfte att upprätta ett harmoniserat system för positionslimiter för derivat som handlas på handelsplatser och deras ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt.

  H.  Europaparlamentets förhandlingsdelegation till Mifid II har uttryckt allvarlig oro över Esmas förslag, både skriftligen och offentligt i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON).

  I.  Som ett svar på en del av denna kritik antog kommissionen den 1 december 2016 det utkast till tekniska tillsynsstandarder som Esma hade lagt fram den 28 september 2015 med ändringar.

  J.  Enligt artikel 57.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ska Esma vid utarbetandet av de tekniska standarderna för tillsyn beakta volatiliteten på de relevanta marknaderna, inklusive utbytbara derivat och underliggande råvarumarknader.

  K.  Även när kommissionen har antagit de tekniska standarderna för tillsyn är behöriga myndigheter fortfarande inte skyldiga att beakta volatiliteten för att sänka limiterna. Det är först efter att de har fastställt att det förekommer alltför stor volatilitet som de måste använda den. En tydlig definition av ”alltför stor volatilitet” saknas.

  L.  Referensvärdet för positionslimiter sänktes av kommissionen i förhållande till Esmas tidigare förslag, men endast för ett mycket begränsat antal livsmedelsrelaterade kontrakt, och uteslutande för den sista (spot)månaden.

  M.  De nationella behöriga myndigheterna kan fortfarande efter eget gottfinnande justera referensvärdet inom ett intervall på 2,5 % till 35 %. Det finns inga föreskrifter för fasen ”andra månader” för derivatkontrakt.

  N.  Positionslimiter för andra månader än spotmånader utgår fortfarande från utestående kontrakt snarare än från det levererbara utbudet, vilket är vad Europaparlamentet har begärt i syfte att säkerställa att marknadspriserna ligger närmare de underliggande ekonomiska råvarorna.

  O.  För de mest känsliga och mycket likvida livsmedelskontrakten uppfyller ett gränsvärde på 20 % inte det mål som anges i direktiv 2014/65/EU, att förhindra marknadsmissbruk och stödja ordnade prissättnings- och avvecklingsvillkor.

  P.  De ovannämnda punkterna visar att behöriga myndigheter fortfarande har betydande handlingsfrihet, vilket eventuellt kan äventyra hela det system för positionslimiter som man kom överens om i nivå 1 enligt MiFID II.

  1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

  3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt som beaktar ovan nämnda betänkligheter, och att särskilt infoga följande rekommendationer:

    a) minska referensvärdet för positionslimiter för de mest känsliga och mycket likvida livsmedelskontrakten till högst 15 %,

  b) inbegripa bland de kontrakt som omfattas av sänkta limiter åtminstone alla råvaror som har en indirekt effekt på livsmedelspriserna,

    c) omdefiniera volatilitet så att den blir en obligatorisk parameter i metoden för att fastställa positionslimiter.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.