Forslag til beslutning - B8-0148/2017Forslag til beslutning
B8-0148/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater

8.2.2017 - (C(2016) 4362 – 2016/3017(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4

Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2016/3017(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0148/2017
Indgivne tekster :
B8-0148/2017
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-0148/2017

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater

(C(2016) 4362 – 2016/3017(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/…, af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (C(2016)4362),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU[1], særligt artikel 57, stk. 3 og 12,

–  der henviser til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[2],

–  der henviser til resultaterne fra G20-topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2009 med titlen "En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa" (COM(2009)0591),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. februar 2011 "Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer" (COM(2011)0025),

–  der henviser til G20-finansministrenes og centralbankchefernes kommuniké af 14.-15. april 2011,

–  der henviser til Den Internationale Børstilsynsorganisations principper for regulering af og tilsyn med råvarederivatmarkeder af 11. september 2011.

–  der henviser til den skrivelse, der blev sendt af Parlamentets ordfører og formanden for Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg til kommissionsmedlem Hill den 27. november 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.  der henviser til, at G20-lederne mødtes i Pittsburgh den 24.-25. september 2009 som reaktion på finanskrisen og gav tilsagn om at forbedre reguleringen, driften og gennemsigtigheden på de finansielle markeder og råvaremarkederne for at imødegå råvareprisernes overdrevne volatilitet.

B.  der henviser til, at det i Kommissionens meddelelse med titlen "En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa" af 28. oktober 2009 anerkendtes, at priserne i fødevareforsyningskæden i de seneste år har svinget betydeligt, og at disse ændringer har medført betydelige vanskeligheder for landbrugsproducenterne og har resulteret i, at forbrugerne ikke har fået rimelige vilkår, og at det derfor anbefaledes at give reguleringsmyndighederne mulighed for at fastsætte positionslofter for at imødegå uforholdsmæssigt store prisudsving eller koncentrationer af spekulative positioner med henblik på at sikre en effektiv funktion af disse markeder;

C.  der henviser til, at det i Kommissionens meddelelse med titlen "Imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer" af 2. februar 2011 ligeledes anerkendtes, at råvaremarkederne i stigende grad har udvist volatilitet og har været præget af hidtil usete prissvingninger i de seneste år med skarpe prisudsving på alle de vigtigste råvaremarkeder, hvilket har afspejlet sig i forbrugerpriserne og til tider har ført til social uro og afsavn; der henviser til, at Kommissionen derfor anbefaler at undersøge behovet for mere systematisk og detaljeret information om forskellige typer markedsdeltageres handelsaktiviteter inden for råvarederivater og mere omfattende tilsyn med råvarederivatpositioner fra myndighedernes side, herunder behovet for at fastsætte positionslofter, hvor dette er nødvendigt;

D.  der henviser til, at der i det kommuniké, finansministrene og centralbankcheferne fra G20-landene fremsatte den 15. april 2011, udtryktes tilfredshed med det arbejde, der udføres af internationale organisationer med henblik på at håndtere uforholdsmæssigt store prisudsving på fødevare- og landbrugsmarkederne og deres indvirkning på fødevaresikkerheden, og blev fremsat en opfordring til Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) om at afslutte anbefalingerne om regulering og tilsyn på dette område, navnlig for at tackle markedsmisbrug og manipulation, herunder beføjelser til at opstille forudgående positionslofter, hvor dette er relevant;

E.  der henviser til, at IOSCO's principper for regulering af og tilsyn med råvarederivatmarkeder af 11. september 2011 anfører som et af sine vigtigste mål, at markederne bør være retfærdige, effektive og gennemsigtige, og at dette bør opnås ved at kræve, at handelssystemer skal være underlagt godkendelse og løbende tilsyn, at reguleringen udformes med henblik på at afsløre og forebygge markedsmanipulation og andre former for illoyale handelspraksis, og at denne regulering har til formål at sikre en ordentlig forvaltning af store engagementer, risiko for misligholdelse og markedsforstyrrelser; der henviser til, at IOSCO derfor anbefalede, at markedstilsynsmyndigheder burde have og anvende formelle beføjelser inden for positionsforvaltning, herunder beføjelser til at opstille forudgående positionslofter.

F.  der henviser til, at der med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (MiFID II) indføres en ny harmoniseret ordning for anvendelse af positionslofter på derivatkontrakter vedrørende råvarer, hvilket er udtryk for Unionens implementering af G20-tilsagnene fra Pittsburgh i 2009;

G.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 57 i direktiv 2014/65/EU skal sikre, at de kompetente myndigheder fastsætter og anvender positionslofter for størrelsen af en nettoposition, som en person kan besidde på et givent tidspunkt i form af råvarederivater, der handles på markedspladser og gennem økonomisk tilsvarende over-the-counter-kontrakter (OTC-kontrakter), med henblik på at forhindre markedsmisbrug og støtte korrekte prisdannelses- og afviklingsbetingelser, herunder at forhindre markedsforvridende positioner;

H.  der henviser til, at artikel 57, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU giver Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bemyndigelse til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder og delegerer Kommissionen beføjelse til at vedtage disse standarder for at fastlægge den beregningsmetode, som kompetente myndigheder skal anvende ved fastsættelsen af positionslofter for spotmåneden og for andre måneder for fysisk og kontant afviklede råvarederivater baseret på det pågældende derivats karakteristika;

I.  der henviser til, at Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/… af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU fastsætter metoden til beregning af positionslofter;

J.  der henviser til, at denne metode fastsætter et referencetal for et positionsloft i spotmåneden for et råvarederivat på 25 % af det disponible udbud for det pågældende råvarederivat, og for andre måneder et positionsloft på 25 % af de åbne positioner i det pågældende råvarederivat, og derefter tillader de kompetente myndigheder at fastlægge spotmånedens og de andre måneders positionslofter for et råvarederivat ved at tage det referencetal og tilpasse det efter de potentielle virkninger af visse faktorer, enten så lavt som 5 % eller helt op til 35 %;

K.  der henviser til, at metoden indeholder en undtagelse for enhver derivatkontrakt med en underliggende råvare, der betragtes som fødevare bestemt til konsum, med samlede åbne positioner i spotmånedskontrakter og kontrakter vedrørende andre måneder, der overstiger 50 000 kontraktenheder over en sammenhængende periode på tre måneder; der henviser til, at der foreslås et referencetal for spotmånedspositionslofter for disse kontrakter på 20 %; der henviser til, at kompetente myndigheder, som fastsætter den specifikke grænse, kan fastsætte referenceværdien på mellem 2,5 % og 35 %;

L.  der henviser til, at den foreslåede metode for EU-positionslofter er meget tolerant i sammenligning med den gældende ordning for positionslofter i USA, hvor 25 % er den øvre grænse snarere end referencepunktet, og Unionens gennemsnitlige positionslofter er på 10-15 %; der henviser til, at de grænser, som i øjeblikket reelt anvendes af markedspladser i USA, er meget lavere, idet grænseværdierne typisk ligger omkring 5-15 %;

M.  der henviser til, at en referenceværdi på 20 % ikke opfylder det i direktiv 2014/65/EU fastlagte mål om at forebygge markedsmisbrug og støtte en korrekt prisdannelse og korrekte afviklingsbetingelser for de mest følsomme og meget likvide fødevarekontrakters vedkommende, og at Unionen derfor ikke kan siges at leve op til de tilsagn, der blev underskrevet af G20-lederne i 2009;

N.  der henviser til, at Parlamentets forhandlingsdelegation i sin skrivelse af 27. november 2015 krævede, at regeringen skulle sende et klart signal til de nationale myndigheder om, at de bør fastsætte lave positionslofter, når likviditeten muliggør dette";

O.  der henviser til, at den endelige reference og samlede interval for andre kontrakter (5 % til 35 %), der anses for at være likvide, allerede blev vurderet at være for bred ved skrivelse af 27. november, i betragtning af at en endnu mere fleksibel særlig ordning er fastsat for kontrakter, der anses for at være illikvide (5 % til 40 %), og at definitionen af en "illikvid" kontrakt også er potentielt er for bred;

P.  der henviser til, at Parlamentets forhandlingsdelegation i samme skrivelse anmodede om, at disponibelt udbud anvendes som grundlag for non-spotmåneders lofter; der henviser til, at skrivelsen understregede, at hvis ESMA og Kommissionen anvender en tilgang baseret på åben position, skal de positionsbaserede lofter være "betydeligt lavere";

Q.  der henviser til, at den delegerede retsakt som vedtaget indeholder en vag henstilling til de kompetente myndigheder at tilpasse positionslofterne "nedad" eller "opad", hvis den åbne position er betydeligt højere/lavere end det disponible udbud; der henviser til, at den delegerede retsakt som vedtaget udvander lofterne for spotmåneden ved at udvide definitionen af disponibelt udbud, så det omfatter "enhver erstatningsklasse eller -type af en råvare";

R.  der henviser til, at Parlamentets forhandlingsdelegation i ovennævnte skrivelse anmodede om, at kontrakter med stærkt korrelaterede økonomiske resultater medregnes i samme positionsloft; der henviser til, at den delegerede retsakt som vedtaget ikke medtager denne anmodning, og at navnlig den reviderede definition af økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter og definitionen af "samme råvarederivat" stadig er alt for restriktiv og åbner døren for en for let omgåelse af positionslofter ved at indføre meget begrænsede ændringer i de kontraktlige specifikationer for råvarederivater;

S.  der henviser til, at volatilitet på trods af Parlamentets forhandlingsdelegations eksplicitte anmodning ikke er blevet medtaget som en faktor, der skal tages hensyn til ved fastsættelsen af positionslofter på samme niveau som andre relevante faktorer; der henviser til, at Kommissionen i stedet foreslår, at hvis der opstår en situation med overdreven volatilitet, bør tilsynsførende overveje en eventuel korrektion af grænsen, hvis yderligere tilpasning (i op- eller nedadgående retning) af grænsen kan reducere en overdreven volatilitet;

T.  der henviser til, at Parlamentet anerkender, at nogle af disse problemer er blevet løst, men ikke tilstrækkeligt til at den delegerede forordning kan anses for at opfylde de ambitiøse mål, der er fastsat i den oprindelige lovgivning;

U.  der henviser til, at det bør være muligt for Kommissionen at foretage yderligere ændringer af udkastet til den delegerede forordning med henblik på at imødekomme de bekymringer, der er fremsat i Parlamentets skrivelse, uden at der er behov for en forsinkelse i den samlede gennemførelse af direktiv 2014/65/EU, som forventes at træde i kraft den 3. januar 2018; der henviser til, at Parlamentet – uden at give afkald på sin kontrolfunktion – ville overveje muligheden af at fremskynde godkendelsesproceduren for en ændret tekst, såfremt Kommissionen skulle foretage sådanne ændringer;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til ovenstående bekymringer:

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.