Postopek : 2016/3017(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0148/2017

Predložena besedila :

B8-0148/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.8
CRE 15/02/2017 - 7.8

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 335kWORD 83k
8.2.2017
PE598.474v01-00
 
B8-0148/2017

v skladu s členom 105(4) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije (EU) št. .../... z dne 1. decembra 2016  o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)4362 – 2016/3017(DEA))


Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije (EU) št. .../... z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)4362 – 2016/3017(DEA))  
B8-0148/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (EU) št. .../... z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (C(2016)4362),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU(1), zlasti členov 57(3) in (12),

–  ob upoštevanju člena 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2),

–  ob upoštevanju izida glasovanja na vrhunskem srečanju G-20 v Pittsburghu 24. in 25. septembra 2009,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. oktobra 2009 z naslovom Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi (COM(2009)0591),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. februarja 2011 z naslovom Reševanje izzivov na blagovnih borzah in na področju surovin (COM(2011)0025),

–  ob upoštevanju sporočila finančnih ministrov skupine G-20 in guvernerjev centralnih bank z dne 14. in 15. aprila 2011,

–  ob upoštevanju načel za ureditev in nadzor trgov izvedenih finančnih instrumentov na blago, ki jih je Mednarodno združenje nadzornikov trgov vrednostnih papirjev objavilo 11. septembra 2011,

–  ob upoštevanju pisma, ki ga je 27. novembra 2015 poročevalec in predsednik Odbora za ekonomske in monetarne zadeve poslal komisarju Jonathanu Hillu,

–  ob upoštevanju člena 105(4) Poslovnika,

A.  ker so se voditelji skupine G-20 sestali v Pittsburghu 24. in 25. septembra 2009, da bi se odzvali na finančno krizo, in se zavezali izboljšanju predpisov ter delovanja in preglednosti finančnih trgov in blagovnih borz, da bi obravnavali pretirano nestanovitnost cen blaga;

B.  ker je Komisija v svojem sporočilu z dne 28. oktobra 2009 z naslovom Bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi priznala, da so v zadnjih letih cene v različnih delih verige preskrbe s hrano močno nihale, kar je povzročilo hude težave za kmetijske proizvajalce, potrošnikom pa ni bila zagotovljena poštena cena, in je zato priporočila, da se regulativnim organom omogoči, da določijo omejitve pozicij, s čimer bi uravnovesili nesorazmerna gibanja cen ali koncentracijo špekulativnih pozicij in tako zagotovili učinkovito delovanje teh trgov;

C.  ker je Komisija v svojem sporočilu z dne 2. februarja 2011 z naslovom Reševanje izzivov na blagovnih borzah in na področju surovin ugotovila tudi, da so na blagovnih borzah v zadnjih letih opazni vse večja nestanovitnost in gibanja cen, kakršnih še ni bilo, saj na vseh večjih blagovnih borzah prihaja do velikih nihanj cen, ki se odražajo v maloprodajnih cenah, v nekaterih primerih pa so privedla do socialnih nemirov in pomanjkanja; ker Komisija zato priporoča, da se preuči potrebo po bolj sistematičnih in podrobnejših podatkih o dejavnostih trgovanja različnih vrst udeležencev na trgu z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago ter po celovitejšem nadzoru regulatorjev nad pozicijami izvedenih finančnih instrumentov na blago, tudi tako, da se po potrebi določijo omejitve pozicij;

D.  ker so finančni ministri skupine G-20 in guvernerji centralnih bank v sporočilu z dne 15. aprila 2011 pozdravili delo mednarodnih organizacij za odpravo pretirane nestanovitnosti cen na prehrambnih in kmetijskih trgih in njenega vpliva na prehransko varnost ter Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) pozvali, naj dokonča priporočila o regulaciji in nadzoru na tem področju, zlasti glede tržnih zlorab in manipulacij, vključno s pooblastilom za predhodno določanje omejitev pozicij, kjer je to primerno;

E.  ker je v načelih združenja IOSCO za regulacijo in nadzor trgov izvedenih finančnih instrumentov z dne 11. septembra 2011 zapisano, da je eden ključnih ciljev združenja doseči poštene, učinkovite in pregledne trge, in sicer tako, da se določi, da morajo sistemi trgovanja pridobiti dovoljenje in biti pod stalnim nadzorom, da se predpise oblikuje tako, da omogočajo odkrivanje manipulacij in drugih nepoštenih trgovinskih praks in odvračanje od njih, ter da se doseže, da bodo predpisi zagotavljali ustrezno upravljanje velikih izpostavljenosti, tveganja neplačila in motenj na trgu; ker je združenje IOSCO zato priporočilo, da bi morali tržni organi imeti in uporabljati formalna pooblastila za upravljanje pozicij, vključno s pooblastilom za predhodno določanje omejitev pozicij;

F.  ker Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (MiFID II) uvaja novo harmonizirano ureditev omejitev pozicij za pogodbe na izvedene finančne instrumente v zvezi z blagom, s čimer Unija uresničuje zaveze, sprejete na srečanju skupine G-20 leta 2009 v Pittsburghu;

G.  ker je v členu 57 Direktive 2014/65/EU določeno, da morajo države članice zagotoviti, da pristojni organi vzpostavijo in uporabljajo omejitve velikosti neto pozicije, ki jo lahko kadar koli ima posamezna oseba v izvedenih finančnih instrumentih na blago, s katerimi se trguje na mestih trgovanja, in gospodarsko enakovrednih pogodbah OTC, da bi preprečili zlorabe trga in podprli urejene pogoje določanja cen in poravnave, pa tudi preprečili pozicije, ki izkrivljajo trg;

H.  ker člen 57(3) Direktive 2014/65/EU Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) pooblašča za pripravo osnutkov regulativnih tehničnih standardov ter na Komisijo prenaša pooblastilo za njihovo sprejemanje, da bi določili metodologijo izračunavanja, ki naj jo pristojni organi uporabljajo za izračunavanje omejitev pozicij promptnih in drugih mesecev za izvedene finančne instrumente na blago, poravnane fizično in v gotovini, in sicer na podlagi narave ustreznega izvedenega finančnega instrumenta;

I.  ker je v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. …/.. z dne 1. decembra 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta določena metodologija za izračun omejitev pozicij;

J.  ker ta metodologija določa, da je standardno izhodišče za omejitev pozicij promptnega meseca pri izvedenem finančnem instrumentu na blago 25 % dobavljive količine osnovnega blaga pri tem izvedenem finančnem instrumentu, za omejitev pozicij drugih mesecev pa 25 % odprtih pozicij v tem izvedenem finančnem instrumentu na blago, pristojnim organom pa omogoča, da s prilagajanjem teh izhodišč glede na morebitni vpliv nekaterih dejavnikov določijo omejitve pozicij promptnega meseca in drugih mesecev pri izvedenih finančnih instrumentih na blago, in sicer v višini od 5 % do 35 %;

K.  ker metodologija vključuje odstopanje za pogodbe za izvedene finančne instrumente na blago, ki velja za živilo, namenjeno za prehrano ljudi, z vsemi skupnimi odprtimi pozicijami v pogodbah za promptni mesec in druge mesece, ki presegajo 50 000 lotov v treh zaporednih mesecih; ker je predlagano standardno izhodišče za omejitev pozicij promptnega meseca 20 %; ker imajo pristojni organi, ki določajo specifično omejitev, možnost prilagajanja standardnega izhodišča v razponu od 2,5 % in 35 %;

L.  ker predlagana metodologija za EU v primerjavi z ureditvijo omejitev pozicij, ki velja v ZDA, kjer vrednost 25 % ni standardno izhodišče, temveč zgornja meja, v povprečju pa se omejitve pozicij gibljejo med 10 in 15 %, dopušča veliko manevrskega prostora; ker so omejitve, ki se dejansko uporabljajo na mestih trgovanja v ZDA, veliko nižje, in se običajno nahajajo med 5 % in 15 %;

M.  ker 20-odstotno standardno izhodišče za najbolj občutljive in zelo likvidne pogodbe o osnovnih živilih ne izpolnjuje cilja iz Direktive 2014/65/EU o preprečevanju zlorabe trga in podpiranju urejenih pogojev določanja cen in poravnave, zato EU z njo ne uresničuje zavez, ki so jih leta 2009 sprejeli voditelji držav G-20;

N.  ker je pogajalske ekipa Parlamenta v pismu z dne 27. novembra 2015 zahtevala, naj režim pošlje jasno sporočilo pristojnim nacionalnim organom, naj določijo nizke omejitve pozicij, kjer likvidnost to dopušča;

O.  ker je bilo že v pismu z dne 27. novembra ocenjeno, da sta končno izhodišče in skupni razpon za druge pogodbe (od 5 % do 35 %), ki štejejo za likvidne, preširoka, ob upoštevanju, da je za pogodbe, ki štejejo za nelikvidne (od 5 % do 40 ), določen še bolj prožen posebni režim in da je tudi opredelitev „nelikvidne pogodbe“ potencialno preširoka;

P.  ker je pogajalska ekipa Parlamenta v istem pismu zahtevala, naj se kot osnova za nepromptne mesece uporabi dobavljiva količina; ker je v pismu poudarjeno, da naj bodo v primeru, če se organ ESMA in Komisija odločita za pristop na podlagi odprtih pozicij, omejitve na podlagi pozicij „veliko nižje“;

Q.  ker delegirani akt, kot je sprejet, vsebuje ohlapno priporočilo pristojnim organom, naj prilagodijo omejitve pozicij navzdol ali navzgor, če so odprte pozicije bistveno višje oziroma nižje kot dobavljiva količina; ker delegirani akt, kot je sprejet, manjša učinkovitost mesečnih omejitev, saj je razširil opredelitev dobavljive količine, da vključuje „vse nadomestne razrede ali vrste blaga“;

R.  ker je pogajalska ekipa parlamenta v omenjenem pismu zahtevala, da naj pogodbe s tesno povezanimi gospodarskimi rezultati štejejo k isti omejitvi pozicije; ker delegirani akt, kot je sprejet, ne vključuje te zahteve, in ker sta zlasti spremenjeni opredelitvi gospodarske enakovrednosti pogodbe, s katero se trguje na prostem trgu, in istega izvedenega finančnega instrumenta še vedno pretirano restriktivna, zaradi česar je mogoče zelo lahko zaobiti omejitve pozicij tako, da se uvedejo dokaj malenkostne spremembe pogodbenih določb izvedenega finančnega instrumenta;

S.  ker kljub izrecni zahtevi pogajalske ekipa Parlamenta nestanovitnost ni bila vključena kot dejavnik, ki ga je pri določanju omejitev pozicij treba upoštevati na enaki ravni kot druge pomembne dejavnike; ker Komisija namesto tega priporoča, naj nadzorniki v primeru stanja prekomerne nestanovitnosti preučijo možnost potencialnega popravka omejitve, če bi lahko dodatna prilagoditev omejitve (navzdol ali navzgor) zmanjšala to prekomerno nestanovitnost;

T.  ker Parlament priznava, da so bili nekateri od teh pomislekov sicer obravnavani, vendar ne dovolj, da bi se lahko štelo, da delegirana uredba izpolnjuje ambiciozne cilje prvotne zakonodaje;

U.  ker bi morala Komisija imeti možnost dodatno spreminjati osnutek delegirane uredbe, da bi lahko odpravila pomisleke, izražene v pismu Parlamenta, ne da bi zaradi tega prišlo do zamude pri splošnem izvajanju Direktive 2014/65/EU, ki naj bi začela veljati 3. januarja 2018; ker bi Parlament, če bi Komisija uvedla omenjene spremembe, razmislil o možnosti pospešitve postopka odobritve spremenjenega besedila, ne da bi pri tem zapostavil svojo nadzorno vlogo;

1.  nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in naj jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.  poziva Komisijo, naj predloži nov delegirani akt, ki bo upošteval zgornje pomisleke;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

UL L 173, 12.6.2014, str. 349.

(2)

UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov