Предложение за резолюция - B8-0149/2017Предложение за резолюция
B8-0149/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно забавянето на изпълнението на оперативните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове – въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия

8.2.2017 - (2016/3008(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0202/2017
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Искра Михайлова от името на комисията по регионално развитие

Процедура : 2016/3008(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0149/2017
Внесени текстове :
B8-0149/2017
Приети текстове :

B8-0149/2017

Резолюция на Европейския парламент относно забавянето на изпълнението на оперативните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове – въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия

(2016/3008(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 май 2016 г. относно ускоряването на изпълнението на политиката на сближаване[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно готовността на държавите – членки на ЕС, за ефективно и навременно започване на новия програмен период в рамките на политиката на сближаване[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. за приключване на разискванията по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г.[4],

–  като взе предвид доклада относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби на комисията по регионално развитие (A8-0385/2016),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г., озаглавена „Към опростяване и постигане на резултати в политиката на сближаване за 2014 – 2020 г.“[5],

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно забавянето на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове – въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (O-000005/2017 – B8-0202/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

A.  като има предвид, че късното приключване на преговорите по МФР за периода 2014 – 2020 г. и късното приемане на уредбите за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) доведе до забавяне в процеса на приемане и изпълнение на споразуменията за партньорство и оперативните програми, в назначаването на органите по управление, сертифициране и одит, в процеса на определяне и изпълнение на предварителните условия, както и в изпълнението на проектите на местно, регионално и национално равнище; като има предвид, че въпреки че липсва фактическа информация и анализ на причините за тези забавяния, в първата част от програмния период те се отразяват на потенциала на европейските структурни и инвестиционни фондове да повишат конкурентоспособността и да засилят социалното, икономическото и териториалното сближаване;

Б.  като има предвид, че вече бяха приети 564 оперативни програми по ЕСИ фондове и Комисията получи уведомления за назначаване на органи по 374 оперативни програми; като има предвид, че междинните плащания не могат да бъдат осъществени без определянето на управляващи органи; като има предвид, че съгласно наличните данни към 30 ноември 2016 г. са извършени междинни плащания в размер на 14 750 милиарда евро, което означава по-ниски нужди от плащания в сравнение с първоначално предвиденото;

В.  като има предвид, че на същия етап през последния програмен период, въпреки наличието на подобни закъснения и технически пречки, свързани с изискванията по отношение на системите за управление и контрол, беше регистрирано усвояване на междинни плащания още през юли 2009 г. и в съответствие с бюджетните кредити за плащания, предвидени в бюджета за 2010 г., се очакваше изпълнението на програмите на политиката на сближаване да достигне пълна скорост през посочената година;

Г.  като има предвид, че в контекста на напредъка на програмния период настоящото равнище на междинните плащания представлява сравнително нисък дял от общите средства, отпуснати за програмата; като има предвид, че Парламентът изразява загриженост, че според прогнозите на държавите членки от есента на 2016 г. тази тенденция ще се запази;

Д.  като има предвид, че забавянето на изпълнението и следователно по-ниските нужди от плащания вече доведоха до намаляване на плащанията по функция 1б със 7,2 милиарда евро през 2016 г., чрез с ПКБ № 4/2016; като има предвид, че на същия етап в програмния период 2007 – 2013 г. подобен проект на коригиращ бюджет не беше необходим; като има предвид, че за 2017 г. има намаление на бюджетните кредити за плащания от близо 24% в сравнение с 2016 г.;

Е.  като има предвид, че силно се препоръчва установяване на по-тясно сътрудничество между държавите членки и европейските институции, за да се гарантира, че бюджетните кредити за плащания за политиката на сближаване в бюджета на ЕС за 2018 г. ще се стабилизират на задоволително равнище и цялостният план за плащанията за периода 2014 – 2020 г. ще бъде спазен или по целесъобразност адаптиран в зависимост от действителното положение;

Ж.  като има предвид, че административният капацитет на национално, регионално и местно равнище представлява ключово предварително условие за успешното прилагане на политиката на сближаване;

1.  отново изтъква приноса на инвестициите по линия на ЕСИ фондовете за намаляване на икономическите, социалните и териториалните разлики в и между европейските региони, както и за генерирането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за създаването на работни места; поради това изразява загриженост, че допълнителните забавяния в изпълнението на оперативните програми на политиката на сближаване ще се отразят негативно на постигането на тези цели, допринасяйки преди всичко за задълбочаване на различията в регионалното развитие;

2.  признава, че въвеждането на няколко нови изисквания, като например тематична концентрация, предварителни условия и финансово управление, въпреки че гарантират по-голяма ефективност на програмите, в контекста на късното приемане на законодателната рамка допринесоха за закъсненията в изпълнението; обръща внимание на факта, че настоящият темп на изпълнение има опасност да доведе до големи суми отменени бюджетни кредити през следващите години и подчертава, че следва да бъдат предприети всички необходими мерки за предотвратяването на това; призовава Комисията да посочи действията, които предвижда във връзка с това;

3.  подчертава, че поради тези забавяния в изпълнението, използването на финансови инструменти в рамките на оперативните програми на ЕСИ фондовете може да повиши вече съществуващия риск от ниски нива на усвояване, прекомерно големи капиталови обезпечения, невъзможност за привличане на задоволителни равнища на частен капитал, нисък ефект на ливъридж и проблеми при револвирането; отбелязва, че са необходими по-нататъшни разяснения и действия, за да се постигне еднакво равнище на капацитет за работа с финансови инструменти като инструменти за ливъридж в държавите членки, и призовава държавите членки да осигурят балансирано използване на тези инструменти, въведени от Комисията и ЕИБ; припомня също така възможността за съчетаване на финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за да се отговори на спада в инвестициите, по-специално в секторите, които са в най-добра позиция, за да стимулират растежа и заетостта;

4.  призовава Комисията и държавите членки да се възползват в пълна степен от гъвкавостта, предвидена от Пакта за стабилност и растеж, като се има предвид, че в редица държави членки икономическата криза доведе до проблеми с ликвидността и до правителства, които разполагат с по-малко средства за публични инвестиции, както и че финансирането в рамките на политиката на сближаване се превръща в основен източник на публични инвестиции;

5.  поради това призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки и въз основа на обективен анализ на факторите, допринасящи за настоящите забавяния, да представи „План за ускоряване на сближаването“ през първото тримесечие на 2017 г., за да се ускори прилагането на оперативните програми на ЕСИ фондовете; подчертава обаче във връзка с това необходимостта да се осигурят ниски проценти на грешки, борба с измамите и укрепване на административния капацитет на национално, регионално и местно равнище, като предпоставка за постигане на своевременни и успешни резултати; счита, че персонализираните мерки трябва да следват анализа на обобщаващия доклад на годишните доклади за изпълнение на програмата за периода 2014 – 2015 г., предоставени от Комисията в края на 2016 г., и призовава държавите членки непрекъснато да следят постигнатия напредък в изпълнението на проектите; във връзка с това подчертава необходимостта от и добавената стойност на тематичните цели за съсредоточаване на усилията върху приоритетните сектори; освен това призовава Комисията да продължи да предоставя подкрепа чрез работната група за по-добро изпълнение и да предостави план за действие за своите дейности на Парламента;

6.  изразява безпокойството си по отношение на забавянията при определянето на управляващите, сертифициращите и одитиращите органи, което води до забавяния при подаването на заявления за плащане; поради това призовава държавите членки да приключат процеса на определяне и Комисията да разгърне техническата помощ и консултантските услуги, необходими за управляващите, сертифициращите и одитиращите органи, с оглед на улесняване и ускоряване на изпълнението на оперативните програми на място, включително за подготовката на бъдещи проекти, опростяването и ускоряването на финансовото управление и системата за контрол, както и на процедурите за сключване на договори и мониторинг;

7.  признава, че по-бързо и по-ефективно изпълнение на оперативните програми на ЕСИ фондовете е пряко свързано с по-голямо опростяване; отбелязва в тази връзка приоритетите, формулирани в рамките на предложението „Омнибус“; отбелязва обаче, че следва да се положат допълнителни усилия, по-специално за справяне с разходите за управление на проекти, разнородността и честите промени на правилата, сложните процедури за одобрение на големи проекти, обществените поръчки, неразрешените имуществени отношения, продължителните процедури за получаване на разрешение и вземане на решение, въпроса за прилагането с обратно действие на правилата за одит и контрол, забавените плащания към бенефициентите, трудностите при съчетаването на финансирането от ЕСИ фондове с други източници на финансиране, правилата за предоставяне на държавни помощи и бавното разрешаване на спорове; призовава Комисията да гарантира подходяща координация и да опрости в много по-голяма степен правилата за държавните помощи, и да гарантира, че те са в съответствие с политиката на сближаване; припомня също така, че са необходими усилия за по-доброто представяне на резултатите от инвестициите по линия на ЕСИ фондовете;

8.  призовава Комисията да разгледа и разработи решения, включително допълнителни форми на гъвкавост, като например гъвкавостта между приоритетите и между оперативните програми по искане на съответните управляващи органи, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, като същевременно се гарантира необходимата стабилност и предвидимост, и вече предложената отмяна на поети задължения, включително постъпилите обратно в бюджета на ЕС средства от функция 1б в резултат на цялостно или частично неизпълнение, а също и с оглед на следващия програмен период;

9.  призовава за удвояване на усилията с цел гарантиране и улесняване на синергиите между възможностите за финансиране в ЕС, като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и ЕФСИ, чрез съвместно финансиране, тясно сътрудничество между компетентните органи, подкрепа за действия за интелигентна специализация, и чрез по-тясна координация с националните органи, поемащи преференциални заеми за проекти, в съответствие с целите на оперативните програми;

10.  призовава за по-добра комуникация между структурите на Комисията (съответните генерални дирекции), между Комисията и държавите членки, както и с националните и регионалните органи, тъй като това е ключова предпоставка за увеличаване на степента на усвояване и качеството на действията по линия на политиката на сближаване;

11.  отново подчертава добавената стойност на приемането на подход, ориентиран към резултатите, и приветства усилията на Комисията да гарантира прилагането на тази политика на практика; отбелязва заключенията на обобщаващия доклад на годишните доклади за изпълнението на програмата, обхващащ изпълнението през периода 2014 – 2015 г., и очаква предстоящия стратегически доклад на Комисията, планиран за края на 2017 г., който ще предостави повече информация относно изпълнението на приоритетите по отношение на финансовите данни, общите и специфичните за програмата показатели и количествените целеви стойности, и напредъка в постигането на етапните цели, както и за положението във връзка с приключването на плановете за действие за неизпълнени предварителни условия[6];

12.  отбелязва действащия план за плащанията за периода 2014 – 2020 г.; като отчита правилата за необвързаност, призовава Комисията да установи адекватен план за плащанията за периода до 2023 г. и да предложи увеличаване на таваните на плащанията по функция 1Б, ако е необходимо, до края на текущия програмен период; насърчава Комисията и държавите членки да направят e-Cohesion напълно функциониращ и лесен за използване, за да се адаптира планът за плащанията в съответствие с конкретни събития, както и да подготви „План за ускоряване на сближаването“; поради това призовава държавите членки да въвеждат данни относно списъците от бъдещи проекти, плановете за обществени поръчки с планирани и действителни дати за провеждане на търгове, сключване на договори и изпълнение, както и всички финансови и счетоводни данни, свързани с фактури, съфинансиране, допустимост на разходите и т.н.;

13.  изразява очакване Комисията да продължи обсъжданията по тези проблеми в рамките на Форума по въпросите на сближаването и да предложи в 7-ия доклад за сближаването решения, за да се гарантира пълно изпълнение на политиката на сближаване и посрещане на инвестиционните потребности на ЕС; призовава също така за предприемане на необходимите стъпки за своевременното започване на програмния период след 2020 г.;

14.  призовава Комисията да извлече поуки въз основа на информацията, съдържаща се в годишните доклади за дейността, с оглед на дебата относно политиката на сближаване за периода след 2020 г.;

15.  настоятелно призовава Комисията да внесе законодателен пакет относно следващия програмен период най-късно до началото на 2018 г. и да улесни безпроблемното и своевременно договаряне на МФР за периода след 2020 г., включително като предвиди смекчаващи регулаторни и процедурни разпоредби, за да се избегнат системни сътресения в инвестициите по линия на политиката на сближаване, както и в нейното изпълнение; счита, че резултатът от референдума в Обединеното кралство и предстоящите договорености за излизането на Обединеното кралство от ЕС следва да бъдат надлежно взети под внимание;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, Съвета, Комитета на регионите, държавите членки и техните национални и регионални парламенти.