Πρόταση ψηφίσματος - B8-0149/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0149/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός

8.2.2017 - (2016/3008(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0202/2017
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2016/3008(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0149/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0149/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0149/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός

(2016/3008(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 για την περάτωση της συζήτησης επί της δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020[4],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – Μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (KKΔ) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0385/2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020[5],

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT- επιπτώσεις για την πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (O-000005/2017 - B8-0202/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 2014-2020 για το ΠΔΠ και η καθυστερημένη έγκριση των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕT) είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, στον ορισμό των αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, στη διαδικασία προσδιορισμού και τήρησης των εκ των προτέρων όρων και στην υλοποίηση του έργου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τους λόγους για τις εν λόγω καθυστερήσεις, οι τελευταίες έχουν αντίκτυπο, κατά το πρώτο μέρος της περιόδου προγραμματισμού, στις δυνατότητες των ΕΔΕΤ να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και να ενισχύσουν την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πλέον εγκριθεί 564 επιχειρησιακά προγράμματα ΕΔΕT και η Επιτροπή έχει λάβει κοινοποιήσεις σχετικά με τον ορισμό αρχών για 374 επιχειρησιακά προγράμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδιάμεσες πληρωμές χωρίς τον ορισμό αρχών διαχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τις 30 Νοεμβρίου 2016, έχουν εκτελεστεί ενδιάμεσες πληρωμές ύψους 14.750 δισεκατομμυρίων EUR, πράγμα που σημαίνει μικρότερα ποσά πληρωμών από τα αρχικά προβλεφθέντα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ίδιο στάδιο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου προγραμματισμού, παρά τις παρόμοιες καθυστερήσεις και τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονταν με την απαίτηση για συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ήδη από τον Ιούλιο του 2009 είχαν καταχωριστεί ενδιάμεσες πληρωμές και, σύμφωνα με τις πιστώσεις πληρωμών που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του 2010, η εφαρμογή των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχή αναμενόταν να φθάσει σε πλήρη ανάπτυξη εκείνο το έτος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό επίπεδο ενδιάμεσων πληρωμών αποτελεί ένα συγκριτικά χαμηλό μερίδιο των συνολικών χορηγήσεων του προγράμματος στο πλαίσιο της προόδου της περιόδου προγραμματισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των κρατών μελών του φθινόπωρου του 2016, η τάση αυτή θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη εφαρμογή και, κατά συνέπεια, οι χαμηλότερες ανάγκες πληρωμών, επέφεραν ήδη μείωση των πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1Β κατά 7,2 δις EUR από το 2016, μέσω του ΣΔΠ 4/2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ίδιο στάδιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 παρόμοιο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού δεν ήταν απαραίτητο· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 2017 υπάρχει μείωση σχεδόν κατά 24% σε πιστώσεις πληρωμών σε σύγκριση με το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστάται έντονα η στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να διασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών για την πολιτική συνοχής στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2018 θα σταθεροποιηθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο και ότι το σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2014-2020 θα τηρηθεί και, όπου ενδείκνυται, θα αναπροσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοικητική ικανότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

1.  τονίζει και πάλι τη συνεισφορά των επενδύσεων των ΕΔΕT στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και στη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· εκφράζει, ως εκ τούτου, ανησυχίες για το ενδεχόμενο περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή να επηρεάσουν αρνητικά την επίτευξη αυτών των στόχων, με αποτέλεσμα να καταστούν μεγαλύτερες ακόμα οι διαφορές στην περιφερειακή ανάπτυξη·

2.  αναγνωρίζει ότι η εισαγωγή διάφορων νέων απαιτήσεων, όπως η θεματική συγκέντρωση, οι εκ των προτέρων όροι και η δημοσιονομική διαχείριση, αν και εξασφαλίζουν αυξημένη απόδοση των προγραμμάτων, στο πλαίσιο της καθυστερημένης έγκρισης του νομοθετικού πλαισίου συνέβαλαν στις καθυστερήσεις εφαρμογής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο σημερινός ρυθμός εφαρμογής ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε μεγάλες αποδεσμεύσεις κατά τα επόμενα χρόνια, και τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτό· καλεί την Επιτροπή να υποδείξει τα μέτρα που προβλέπει στο πλαίσιο αυτό·

3.  τονίζει ότι, λόγω αυτών των καθυστερήσεων εφαρμογής, η χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT ενδέχεται να αυξάνει τον ήδη υπάρχοντα κίνδυνο χαμηλών ποσοστών εκταμίευσης, υπερβολικών κεφαλαίων, ανικανότητας προσέλκυσης ικανοποιητικού επιπέδου ιδιωτικών κεφαλαίων, χαμηλής μόχλευσης και προβληματικής ανακύκλωσης κεφαλαίων· σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις και ενέργειες για να επιτευχθεί ισότιμο επίπεδο στα κράτη μέλη όσον αφορά την ικανότητα εργασίας με χρηματοπιστωτικά μέσα ως εργαλεία μόχλευσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν κατά τρόπο ισορροπημένο τα μέσα που έχουν εισαχθεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ· υπενθυμίζει επίσης τη δυνατότητα του συνδυασμού της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση των επενδύσεων στην Ευρώπη, και ιδίως στους τομείς που είναι οι πλέον κατάλληλοι για να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση της ευελιξίας που παρέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη μέλη η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει προβλήματα ρευστότητας και μείωση των χρημάτων που διαθέτουν οι κυβερνήσεις για δημόσιες επενδύσεις, και ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή καθίσταται πλέον η βασική πηγή δημόσιων επενδύσεων·

5.  καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με βάση μια αντικειμενική ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στις τρέχουσες καθυστερήσεις, να υποβάλει «σχέδιο επιτάχυνσης της συνοχής» κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, προκειμένου να διευκολύνει την ταχύτερη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει ωστόσο εν προκειμένω την ανάγκη να διασφαλιστούν χαμηλά ποσοστά σφάλματος, η καταπολέμηση της απάτης, και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ως προϋπόθεση για την επίτευξη έγκαιρων και επιτυχών αποτελεσμάτων· πιστεύει ότι τα προσαρμοσμένα στις ανάγκες μέτρα πρέπει να ακολουθήσουν την ανάλυση της συνοπτικής έκθεσης των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής του προγράμματος που καλύπτουν την εφαρμογή κατά τα έτη 2014-2015 και υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στο τέλος του 2016, και καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο ως προς την εφαρμογή των έργων· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη και την προστιθέμενη αξία της επικέντρωσης των προσπαθειών στους τομείς προτεραιότητας των θεματικών στόχων · καλεί εξάλλου την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στήριξη μέσω της ειδικής ομάδας για καλύτερη εκτέλεση και να υποβάλει σχέδιο δράσης για τις δραστηριότητές της στο Κοινοβούλιο·

6.  εκφράζει ανησυχία για τις καθυστερήσεις στον ορισμό αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, οι οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις στην υποβολή αιτήσεων πληρωμών· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τον ορισμό των αρχών διαχείρισης, και την Επιτροπή να αναπτύξει την αναγκαία τεχνική βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, με στόχο να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων επί τόπου, συμπεριλαμβανομένου για την προετοιμασία διαύλων έργων, την απλούστευση και επιτάχυνση του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και παρακολούθησης·

7.  αναγνωρίζει ότι μια ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT συνδέεται άμεσα με την αυξημένη απλούστευση· στο πλαίσιο αυτό σημειώνει τις προτεραιότητες που ορίστηκαν στο πλαίσιο της πρότασης Omnibus· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το κόστος του έργου διαχείρισης, την ετερογένεια και τις συχνές αλλαγές των κανόνων, τις πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης σημαντικών έργων, τις δημόσιες συμβάσεις, τις ανεπίλυτες διαφορές σχετικά με την ιδιοκτησία, τις μακροχρόνιες διαδικασίες λήψης αδειών και αποφάσεων, το ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής των κανόνων λογιστικού και άλλου ελέγχου, και τις καθυστερήσεις πληρωμών προς τους δικαιούχους, τις δυσκολίες στον συνδυασμό της χρηματοδότησης των ΕΔΕT με άλλες πηγές χρηματοδότησης, τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και την χρονοβόρα διαδικασία επίλυσης διαφορών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό, να απλουστεύσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και να διασφαλίσει ότι συνάδουν με την πολιτική συνοχής· υπενθυμίζει ότι απαιτούνται προσπάθειες για να βελτιωθεί η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων των ΕΔΕΤ·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αναπτύξει λύσεις, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων μορφών ευελιξίας, όπως μεταξύ των προτεραιοτήτων και μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων αρχών διαχείρισης, επιδιώκοντας τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη σταθερότητα και προβλεψιμότητα, και την ήδη προτεινόμενη επανεισροή αποδεσμεύσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ άλλων και από τον τομέα 1β, λόγω ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης, ενόψει μεταξύ άλλων και της μελλοντικής περιόδου προγραμματισμού·

9.  ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες με στόχο την εξασφάλιση και τη διευκόλυνση συνεργιών μεταξύ των ευκαιριών χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως είναι τα ΕΔΕΤ, ο Ορίζοντας 2020 και το ΕΤΣΕ, μέσω συγχρηματοδότησης, της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της υποστήριξης των δράσεων σε έξυπνη εξειδίκευση καθώς και μέσω του στενότερου συντονισμού με τους εθνικούς φορείς οι οποίοι εξασφαλίζουν πράξεις χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους που συνάδουν με τους στόχους των προγραμμάτων εφαρμογής·

10.  ζητεί καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των δομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων), μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση του ρυθμού απορρόφησης και της ποιότητας των δράσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·

11.  υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία που έχει η έγκριση μιας προσανατολισμένης στις επιδόσεις προσέγγισης, και χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει τις επιδόσεις της πολιτικής στην πράξη· σημειώνει τα συμπεράσματα της συνοπτικής έκθεσης των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής του προγράμματος που καλύπτουν την εφαρμογή κατά τα έτη 2014-2015 και αναμένει την επικείμενη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2017 και θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με αναφορά στα οικονομικά δεδομένα, στους κοινούς και τους ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες και στις ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές στόχους, στην πρόοδο προς την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων, καθώς και στην κατάσταση όσον αφορά την ολοκλήρωση των σχεδίων δράσης σε σχέση με εκ των προτέρων όρους που δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμη·[6]

12.  σημειώνει το υφιστάμενο σχέδιο πληρωμών για την περίοδο 2014-2020· καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες αποδέσμευσης, να καταρτίσει ένα επαρκές σχέδιο πληρωμών μέχρι το 2023 και να προτείνει αυξημένα ανώτατα όρια πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1Β, αν κριθεί απαραίτητο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν πλήρως λειτουργική και εύχρηστη την ηλεκτρονική συνοχή, προκειμένου να προσαρμόσουν το σχέδιο πληρωμών σύμφωνα με συγκεκριμένες εξελίξεις, καθώς και να προετοιμάσουν σχέδιο επιτάχυνσης της συνοχής· ζητεί, συνεπώς, να εισαγάγουν τα κράτη μέλη δεδομένα σχετικά με τους διαύλους έργων, τα σχέδια σύναψης συμβάσεων με προγραμματισμένες ή ισχύουσες ημερομηνίες για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, την ανάθεση συμβάσεων και την εφαρμογή, καθώς και όλα τα χρηματοοικονομικά και άλλα λογιστικά δεδομένα που σχετίζονται με τιμολόγια, συγχρηματοδότηση, επιλεξιμότητα δαπανών, κ.λπ.·

13.  αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών στο φόρουμ για τη συνοχή και να υποβάλει προτάσεις για λύσεις στην 7η έκθεση για τη συνοχή, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή και την ανταπόκριση στις επενδυτικές ανάγκες της ΕΕ· ζητεί επίσης να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη έναρξη της περιόδου προγραμματισμού μετά το 2020·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις, ενόψει της συζήτησης για την πολιτική συνοχής μετά το 2020·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τις αρχές του 2018 το αργότερο τη νομοθετική δέσμη σχετικά με την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και να διευκολύνει την ομαλή και έγκαιρη διαπραγμάτευση για το ΠΔΠ μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένου και ενός κανονιστικού και διαδικαστικού «μαξιλαριού ασφαλείας», προκειμένου να αποφευχθούν κραδασμοί του συστήματος στις επενδύσεις και στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή· πιστεύει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου και οι επερχόμενες ρυθμίσεις για το Brexit πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στα κράτη μέλη και στα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλιά τους.