Предложение за резолюция - B8-0171/2017Предложение за резолюция
B8-0171/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно стълба на социалните права

16.2.2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Мара Бицото

B8-0171/2017

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно стълба на социалните права

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник;

A.  като има предвид изказването на председателя Юнкер през 2015 г. относно понятието за „европейско ядро на социалните права [...] което да служи като ориентир за повторното сближаване в еврозоната“, както е посочено в съобщението на Комисията от 8 март 2016 г.;

Б.  като има предвид, че с този подход ЕС желае да наложи общ европейски социален модел и да замести социалните модели на държавите членки с цел постигане на „социална Европа“, което ще улесни унищожителното хармонизиране;

В.  като има предвид, че в Европа положението в социалната област е катастрофално: 122 милиона граждани са бедни и почти 10% живеят в условия на тежки лишения;

Г.  като има предвид, че социалният стълб, както и другите политики на конвергенция на Съюза, не е замислен в полза на гражданите, а за да бъде спасен проваленият проект за еврото;

1.  призовава Комисията да остави на държавите членки управлението на социалните политики и политиките по заетостта, за да се зачита социално-икономическото многообразие на всяка държава;

2.  призовава я освен това да признае, че политиките за бюджетни ограничения не подобриха, а влошиха икономиките на държавите членки и условията на живот на европейските граждани;

3.  накрая я призовава да се откаже от проекта за социалния стълб и да улесни държавите членки да инвестират в собствените си производствени сектори, преди всички в МСП, с цел създаване на работни места и постигане на икономически растеж.