Πρόταση ψηφίσματος - B8-0171/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0171/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων

  16.2.2017

  σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

  Mara Bizzotto

  B8-0171/2017

  Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Juncker το 2015 σχετικά με την έννοια του «ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (...), που μπορεί να χρησιμεύσει ως πυξίδα για την αποκατάσταση της σύγκλισης στη ζώνη του ευρώ», όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτή την προσέγγιση, η ΕΕ επιθυμεί να επιβάλει ένα κοινό ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και να αντικαταστήσει τα κοινωνικά πρότυπα των κρατών μελών, υπέρ μιας «κοινωνικής Ευρώπης», που θα διευκολύνει την εναρμονισμένη διάδοση·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη, είναι καταστροφική: 122 εκατομμύρια άνθρωποι είναι φτωχοί και σχεδόν το 10 % ζει υπό άθλιες συνθήκες·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός πυλώνας, όπως και οι υπόλοιπες πολιτικές σύγκλισης της Ένωσης, δεν έχει επινοηθεί για τους πολίτες, αλλά για τη διάσωση του αποτυχημένου σχεδίου του ευρώ·

  1.  καλεί την Επιτροπή να αφήσει στα κράτη μέλη τη διαχείριση των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης, ώστε να τηρείται η διαφορετική κοινωνικο-οικονομική διάσταση του κάθε κράτους·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι οι πολιτικές λιτότητας, αντί να βελτιώσουν, έχουν επιδεινώσει τις οικονομίες των κρατών μελών και την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών·

  3.  καλεί την Επιτροπή να εγκαταλείψει το σχέδιο του κοινωνικού πυλώνα και να διευκολύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν στον δικό τους παραγωγικό ιστό, ιδίως των ΜΜΕ, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη.