Resolutsiooni ettepanek - B8-0171/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0171/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK sotsiaalõiguste samba kohta

16.2.2017

vastavalt kodukorra artiklile 133

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sotsiaalõiguste samba kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et president Juncker märkis 2015. aastal Euroopa sotsiaalsamba kohta, et see annab suuna lähenemisele euroalal, ning seda kinnitatakse ka komisjoni 8. märtsi 2016. aasta teatises;

B.  arvestades, et sellise ELi lähenemisviisiga tahetakse kehtestada Euroopa ühist sotsiaalset mudelit, mis asendab liikmesriikide sotsiaalmudelid „sotsiaalse Euroopaga“ ja soodustab hävituslikku ühtlustamist;

C.  arvestades, et Euroopa sotsiaalne olukord on katastroofiline – 122 miljonit kodanikku elab vaesuses ja peaaegu 10 % väga suures puuduses;

D.  arvestades, et sotsiaalsammas, nagu ka teised liidu poliitika lähenemismeetmed, ei ole mõeldud kodanike jaoks, vaid selleks, et päästa läbikukkumise serval europrojekti;

1.  kutsub komisjoni jätma sotsiaal- ja tööhõivepoliitika liikmesriikide hooleks, et austada riikide sotsiaal-majanduslikku mitmekesisust;

2.  kutsub komisjoni tunnistama, et kokkuhoiupoliitika on halvendanud, mitte parandanud liikmesriikide majanduslikku olukorda ja Euroopa kodanike elutingimusi;

3.  kutsub komisjoni üles loobuma sotsiaalõiguste samba projektist ja soodustama liikmesriikides investeerimist oma tootmisbaasi, eelkõige VKEdesse, et luua töökohti ja majanduskasvu.