Resolutsiooni ettepanek - B8-0171/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0171/2017

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK sotsiaalõiguste samba kohta

  16.2.2017

  vastavalt kodukorra artiklile 133

  Mara Bizzotto

  B8-0171/2017

  Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sotsiaalõiguste samba kohta

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

  A.  arvestades, et president Juncker märkis 2015. aastal Euroopa sotsiaalsamba kohta, et see annab suuna lähenemisele euroalal, ning seda kinnitatakse ka komisjoni 8. märtsi 2016. aasta teatises;

  B.  arvestades, et sellise ELi lähenemisviisiga tahetakse kehtestada Euroopa ühist sotsiaalset mudelit, mis asendab liikmesriikide sotsiaalmudelid „sotsiaalse Euroopaga“ ja soodustab hävituslikku ühtlustamist;

  C.  arvestades, et Euroopa sotsiaalne olukord on katastroofiline – 122 miljonit kodanikku elab vaesuses ja peaaegu 10 % väga suures puuduses;

  D.  arvestades, et sotsiaalsammas, nagu ka teised liidu poliitika lähenemismeetmed, ei ole mõeldud kodanike jaoks, vaid selleks, et päästa läbikukkumise serval europrojekti;

  1.  kutsub komisjoni jätma sotsiaal- ja tööhõivepoliitika liikmesriikide hooleks, et austada riikide sotsiaal-majanduslikku mitmekesisust;

  2.  kutsub komisjoni tunnistama, et kokkuhoiupoliitika on halvendanud, mitte parandanud liikmesriikide majanduslikku olukorda ja Euroopa kodanike elutingimusi;

  3.  kutsub komisjoni üles loobuma sotsiaalõiguste samba projektist ja soodustama liikmesriikides investeerimist oma tootmisbaasi, eelkõige VKEdesse, et luua töökohti ja majanduskasvu.