Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0171/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0171/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl socialinių teisių ramsčio

16.2.2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl socialinių teisių ramsčio

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Komisijos pirmininkas. J.-C. Junckeris 2015 m. paminėjo „Europos socialinių teisių ramstį, (...) kuris galėtų būti naujosios euro zonos konvergencijos kelrodis“, kaip nurodyta Komisijos 2016 m. kovo 8 d. paskelbtame komunikate;

B.  kadangi laikydamasi tokio požiūrio ES siekia nustatyti bendrą Europos socialinį modelį ir pakeisti valstybių narių socialinius modelius, tuo siekiama vadinamosios socialinės Europos, kuri sudarytų sąlygas katastrofiškam suvienodinimui;

C.  kadangi Europos socialinė padėtis yra pražūtinga – 122 mln. piliečių gyvena skurdžiai , o beveik 10 proc. gyventojų patiria didelį materialinį nepriteklių;

D.  kadangi socialinis ramstis, kaip ir kitos Sąjungos konvergencijos politikos sritys, sugalvotas ne piliečių labui, o tam, kad būtų galima išgelbėti žlungantį euro projektą;

1.  ragina Komisiją palikti socialinės ir užimtumo politikos valdymą valstybėms narėms, kad būtų gerbiama kiekvienos valstybės socialinė ir ekonominė įvairovė;

2.  taip pat ragina Komisiją pripažinti, kad griežto taupymo politika ne tik nepagerino, bet labai pakenkė valstybių narių ekonomikoms ir pablogino Europos piliečių gyvenimo sąlygas;

3.  galiausiai kviečia Komisiją atsisakyti socialinių teisių ramsčio projekto ir sudaryti valstybėms narėms sąlygas investuoti į savo našius sektorius, visų pirmą MVĮ, siekiant kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą.