Rezolūcijas priekšlikums - B8-0171/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0171/2017

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sociālo tiesību pīlāru

  16.2.2017

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

  Mara Bizzotto

  B8-0171/2017

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo tiesību pīlāru

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

  A.  tā kā 2015. gadā priekšsēdētājs Junkers paziņoja, ka “sociālo tiesību pīlār[u] (..) var izmantot par kompasu konverģences atjaunošanai eirozonā”, kā izklāstīts Komisijas 2016. gada 8. marta paziņojumā;

  B.  tā kā, izvēloties šādu pieeju, ES vēlas noteikt vienotu Eiropas sociālo modeli un aizstāt dalībvalstu sociālos modeļus, lai veidotu “sociālu Eiropu”, kas veicinās postošu saskaņošanu;

  C.  tā kā sociālā situācija Eiropā ir katastrofāla — 122 miljoni iedzīvotāju dzīvo nabadzībā, un gandrīz 10 % cilvēku ir smagi dzīves apstākļi;

  D.  tā kā sociālais pīlārs, tāpat kā citas Savienības konverģences politikas nostādnes, nav domāts iedzīvotājiem, bet gan tam, lai glābtu neveiksmīgo euro projektu,

  1.  aicina Komisiju sociālās un nodarbinātības politikas pārvaldību atstāt dalībvalstu ziņā, lai ņemtu vērā visu valstu sociālekonomiskās atšķirības;

  2.  aicina to arī atzīt, ka taupības politika ir nevis uzlabojusi, bet pasliktinājusi dalībvalstu ekonomiku un Eiropas iedzīvotāju dzīves apstākļus;

  3.  visbeidzot aicina to atteikties no sociālā pīlāra projekta un veicināt dalībvalstu iespējas ieguldīt savās ražošanas nozarēs, jo īpaši MVU, lai radītu darbvietas un ekonomikas izaugsmi.