Projekt rezolucji - B8-0171/2017Projekt rezolucji
B8-0171/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie filaru praw socjalnych

16.2.2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie filaru praw socjalnych

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze wypowiedź przewodniczącego Junckera z 2015 r. w sprawie idei „rdzenia europejskich praw socjalnych (...), który może służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji w strefie euro”, przytoczoną w komunikacie Komisji z dnia 8 marca 2016 r.;

B.  mając na uwadze, że poprzez takie podejście UE chce narzucić wspólny europejski model społeczny i zastąpić modele społeczne państw członkowskich, tworząc „Europę socjalną”, która ułatwi niszczycielskie harmonizowanie;

C.  mając na uwadze, że sytuacja socjalna w Europie jest katastrofalna: 122 miliony obywateli żyją w ubóstwie, a prawie 10% w niezwykle trudnych warunkach;

D.  mając na uwadze, że filar socjalny, podobnie jak pozostałe polityki konwergencji Unii Europejskiej, nie powstał z myślą o obywatelach, lecz o ocaleniu upadającego projektu waluty euro;

1.  wzywa Komisję, aby w poszanowaniu różnorodności społeczno-gospodarczych państw członkowskich pozostawiła w gestii poszczególnych państw zarządzanie polityką społeczną i polityką zatrudnienia;

2.  wzywa ją również do uznania, że polityki oszczędnościowe pogorszyły, nie zaś polepszyły, sytuację gospodarczą państw członkowskich i warunki życia obywateli europejskich;

3.  wzywa ją w końcu do porzucenia projektu filaru socjalnego i do ułatwienia państwom członkowskim inwestycji we własne sektory produkcyjne, zwłaszcza w MŚP, by umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy.