Förslag till resolution - B8-0171/2017Förslag till resolution
B8-0171/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om pelaren för sociala rättigheter

16.2.2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Mara Bizzotto

B8-0171/2017

Förslag till Europaparlamentets resolution om pelaren för sociala rättigheter

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionens ordförande Juncker uttalade sig 2015 om ”en europeisk pelare för sociala rättigheter, som (...) ska kunna fungera som en kompass för mer konvergens inom euroområdet”, vilket anges i kommissionens meddelande av den 8 mars 2016.

B.  EU vill med detta tillvägagångssätt påbjuda en gemensam europeisk social modell och ersätta medlemsstaternas sociala modeller, till förmån för ett socialt Europa, som kommer att bidra till en förödande harmonisering.

C.  Den sociala situationen i EU är katastrofal: 122 miljoner människor är fattiga och nästan 10 procent lever under mycket svåra förhållanden.

D.  Den sociala pelaren har i likhet med EU:s övriga konvergenspolitik inte utformats för medborgarna utan för att rädda det misslyckade europrojektet.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överlåta åt medlemsstaterna att sköta den sociala politiken och sysselsättningspolitiken, för att respektera de skilda socioekonomiska förhållanden som råder i varje medlemsstat.

2.  Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att erkänna att åtstramningspolitiken i stället för att förbättra har förvärrat medlemsstaternas ekonomi och unionsmedborgarnas levnadsförhållanden.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överge projektet med den sociala pelaren och underlätta för medlemsstaterna att investera i sin egen produktionsstruktur, särskilt i små och medelstora företag, för att skapa arbetstillfällen och generera ekonomisk tillväxt.