Forslag til beslutning - B8-0172/2017Forslag til beslutning
B8-0172/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om fastsættelse af en fælles juridisk definition af hadefuld tale i Den Europæiske Union

17.2.2017

jf. forretningsordenens artikel 133

Aldo Patriciello

B8-0172/2017

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fastsættelse af en fælles juridisk definition af hadefuld tale i Den Europæiske Union

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til adfærdskodeksen om ulovlig tilskyndelse til had på internettet (2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der med "hadefuld tale" menes "alle former for ytringer, der udbreder, ansporer til, fremmer eller retfærdiggør racehad, fremmedhad, antisemitisme eller andre former for had på grundlag af intolerance (...)" (Europarådet, 1997);

B.  der henviser til, at Facebook, Microsoft, Twitter og YouTube inden for rammerne af strategien til bekæmpelse af sådanne ytringer i EU har undertegnet en adfærdskodeks, hvori de forpligter sig til, inden der er gået et døgn, at undersøge størstedelen af de seriøse henvendelser med anmodning om fjernelse af ulovlige former for tilskyndelse til had, som de modtager (31. maj 2016);

C.  der henviser til, at de nævnte platformes arbejde skal ledsages af en fælles indsats fra medlemsstaternes side på at definere "hadefuld tale" i juridisk forstand, eftersom definitionen heraf varierer fra land til land – lige fra den fleksible tyske definition af "hate speech" til den mere udførlige tjekkiske (Study on hate speech Online in Belgium, Czech Republic, Germany and Italy, 2016);

1.  opfordrer Kommissionen til at foretage en undersøgelse af muligheden for at fastsætte en fælles juridisk definition af hadefuld tale i Den Europæiske Union.